การปลูกถั่วพร้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ถั่วพร้า  เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็น ทรงพุ่ม เจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ทุกภาคของประเทศ มีลำต้น แข็งแรง และระบบรากลึก สามารถขึ้นได้ดีใน สภาพดินเหนียว และดินกรด โดยทั่วไปถั่วพร้า ชอบดินดอน ดินมีการระบายน้ำได้ดี ทนต่อ สภาพความเค็มได้ดีกว่าถั่วชนิดอื่น สามารถ ปลูกเป็นพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดได้ดี

ถั่วพร้า

การปลูกถั่วพร้า เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด

ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม

ถั่วพร้าปลูกได้ 2 ช่วง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงแรกเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือน กรกฎาคม ช่วงที่สองปลูกหลังฤดูทำนาประมาณเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน สำหรับภาคอื่นๆ ปรับช่วงเวลาตาม ความเหมาะสม

การเตรียมดิน

ไถเตรียมดินครั้งแรกตากทิ้งไว้เพื่อกำจัดวัชพืชและ ทำลายโรคแมลงต่างๆ หลังจากนั้นไถพรวนอีก 1 ครั้ง

การปลูก

ปลูกถั่วพร้าโดยการหยอดเป็นหลุม ใช้เมล็ดพันธ์ุ ประมาณ 4-6 กก./ไร่ คลุกเชื้อไรโซเบียม ใช้ระยะปลูก ประมาณ 75×50 ซม. (ระยะระหว่างแถว 75 ซม. และระยะ ห่างระหว่างต้น 50 ซม.) โดยหยอดเป็นหลุมๆ ละ 2-3 เมล็ด

การปลูกถั่วพร้า

การปฏิบัติดูแลรักษากำจัดวัชพืช และการถอนแยก

หลังจากปลูกถั่วพร้าได้ประมาณ 1 เดือน กำจัด วัชพืชถอนแยกต้น โดย 1 หลุม จะให้เหลือต้นถั่วพร้า 1-2 ต้นต่อหลุม

การใส่ปุ๋ย

ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20 กก. ต่อไร่ต่อครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยเมื่อถั่วพร้าอายุ 30 วัน ครั้ง ที่สองเมื่ออายุ 60-65 วัน โดยใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้น พอประมาณหรือห่างจากต้นถั่วพร้าประมาณ 1 คืบ

การกำจัดโรคและแมลง

ถั่วพร้าเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีโรคและแมลงศัตรูต่างๆ รบกวนน้อยมาก

การกำจัดโรคและแมลงถั่วพร้า

การเก็บเกี่ยว

ถั่วพร้าอายุประมาณ 150-170 วัน ในช่วงแรกจะ เก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม ในช่วงที่ 2 จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเมษายน จนถึง เดือนพฤษภาคม ฝักถั่วพร้าจะทยอยแห้งและสุกแก่ ฝัก ที่แก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลอ่อน การเก็บเกี่ยว ถั่วพร้าจะทยอยเก็บไปเรื่อยๆ ประมาณ 3-4 รอบ/แปลง/ 1 ฤดูปลูก เนื่องจากถั่วพร้าจะแก่ไม่พร้อมกัน เมื่อฝัก ถั่วพร้าแก่เต็มที่เมล็ดจะมีสีขาว ถ้าปล่อยไว้ฝักจะแตกเมล็ด จะร่วงออกจากฝัก ฝักหนึ่งจะมีเมล็ดประมาณ 10-15 เมล็ดต่อฝัก การเก็บจะใช้แรงงานคนเก็บใส่กระสอบ หรือ ภาชนะอื่นๆ แล้วนำไปตากไว้ในลานตากประมาณ 3-4 แดดจนแห้ง

การเก็บเกี่ยวถั่วพร้า

นวด ฝัด และบรรจุกระสอบ

จากนั้นก็ทำการนวดโดยการเหยียบย่ำจากการใช้ เครื่องกล เช่น รถยนต์ รถไถนาเดินตาม ฯลฯ หรือใช้ไม้ทุบ นวด หลังจากนั้นจึงทำการฝัดเอาสิ่งเจือปนออกแล้ว บรรจุกระสอบ

การนวด ฝัด และบรรจุกระสอบถั่วพร้า

ตารางการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า

ที่มา :<br />
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12<br />
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900<br />
โทร 0-2579-8515

เพิ่มความคิดเห็น