การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

ในปีหนึ่งๆ รัฐต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวน มาก ในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ วิทยา โดยการขุดลอกแม่น้ำ คูคลอง หนองบึง รวมทั้ง การกำจัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่อง ยากและค่าใช้จ่ายสูง สมควรที่จะใช้วิธีการป้องกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ จะเป็นวิธีการ ที่ดีกว่าการแก้ไข ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลากหลาย วิธีการ แต่วิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรและประชาชน โดยทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเองก็คือ

รักษาระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำด้วยหญ้าแฝก

วิธีการจัด ระบบการปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้เป็นกำแพงที่มีชีวิต ในการช่วยกรองตะกอนดิน สิ่งปฏิกูลและดูดซับ สารเคมี ไม่ให้ไหลลงไปทำความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมทั้งรากจะยาวมาก และ หยั่งลึกลงดินในแนวดิ่งมากกว่าเจริญออกทางด้าน ข้าง รากมีจำนวนมากและประสานกันแน่นหนา เสมือนม่าน หรือกำแพงใต้ดิน ซึ่งจะทำหน้าที่ยึดดินได้ อย่างแน่นหนาและแข็งแรง

การจัดระบบการปลูกหญ้าแฝก

วิธีปลูกหญ้าแฝกเพ่อื อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมกล้าหญ้าแฝกเพื่อนำไปปลูก

โดยจะต้องขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกให้มีจำนวน พอเพียง และให้ได้กล้าหญ้าแฝกที่มีความแข็งแรงเหมาะสม ที่จะปลูกในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับพันธุ์หญ้าแฝกสามารถ ติดต่อขอได้จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดใกล้บ้าน

ขั้นตอนที่ 2 วางแนวปลูกหญ้าแฝกบริเวณแหล่ง น้ำเพื่อป้องกันการตื้นเขิน และเพื่อรักษาคุณภาพน้ำ

ก. อ่างเก็บน้ำ จะต้องวางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถว ตามแนวระดับ จำนวน 3 แถว

 • แถวที่ 1 วางแนวปลูกที่ระดับทางน้ำล้นที่ระดับกักเก็บ น้ำจนรอบอ่าง
 • แถวที่ 2 วางแนวปลูกที่ระดับสูงกว่าแถวที่ 1 ตาม แนวดิ่ง 20 ซม. จนรอบอ่าง
 • แถวที่ 3 วางแนวปลูกที่ระดับต่ำกว่าแถวที่ 1 ตาม แนวดิ่ง 20 ซม. จนรอบอ่าง

แถวตามแนวระดับ จำนวน 2 แถว คือ

วิธีการวางแนวปลูกหญ้าแฝก

วิธีการวางแนวปลูกหญ้าแฝก

 1. สำรวจหาทางน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำ
 2. ใช้เครื่องมือง่ายๆ เพื่อวางแนวระดับ โดยใช้สาย ยางหาระดับแบบช่างไม้ ประกอบด้วย
  1. ไม้ระแนงยาว 2.50 เมตร จำนวน 2 ท่อน กาเครื่องหมายสำหรับวัดระยะไว้บนไม้ทั้ง 2 ท่อน ความ ละเอียดเป็นเซนติเมตร ตลอดความยาว 2.50 เมตร
  2. สายยางขนาด 2 หุน ยาว 13 เมตร มัดทาบ กับไม้ระแนงดังภาพ
  3. กรอกน้ำใส่สายยางจนกระทั่งเมื่อตั้งไม้ ระแนงในที่เรียบระดับ น้ำที่อ่านได้ จะอยู่ที่ระดับ เดียวกันที่เครื่องหมาย 1.50 เมตร ทั้ง 2 ท่อน ซึ่งจะอยู่ใกล้เคียงระดับ สายตา
 3. วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 1 โดย การใช้คน 2 คนถือไม้ที่มีสายยางติดอยู่คนละอัน คนแรก วางไม้ที่จุดทางน้ำล้น ส่วนคนที่ 2 เดินไปตามแนวระดับวางไม้ ที่พื้น ขยับไม้หลักขึ้นลงให้ระดับน้ำในสายยางเท่ากับระดับน้ำ ในสายยางของคนที่ 1 ตอกหมุดหลักไว้ จากนั้นคนที่ 1 ย้ายไป วางไม้ที่จุดคอกหมุดหลักไว้ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนรอบอ่าง ก็จะได้เส้นแนวระดับที่จะปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 1
 4. วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 2 ซึ่งอยู่ สูงกว่าแถวที่ 1 ตามแนวดิ่ง 20 ซม.ก่อนอื่นต้องหาระยะห่าง ตามแนวดิ่งเสียก่อน

  วิธีการ ใช้คน 2 คนถือไม้ที่มีสายยางติดอยู่คนละอัน คนแรกวางไม้ที่จุดทางน้ำล้น (จุดเดียวกับที่ดำเนินการข้อ 3) ส่วนคนที่ 2 เดินไปวางไม้เหนือคนที่ 1 โดยหาจุดที่ระดับ น้ำในสายยางลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.30 เมตร ก็จะได้จุด วางแนวที่ 2 ซึ่งอยู่สูงกว่าแนวที่ 1 คือ 20 ซม. ตามต้องการ ตอกหมุดหลักไว้จากนั้นให้คนที่ 1 ย้ายไปวางไม้ที่จุดตอก หมุดหลัก ส่วนคนที่ 2 เดินไปตามแนวระดับวางไม้ที่พื้น โดย ให้ระดับน้ำในสายยางเท่ากับระดับน้ำในสายยางของคนที่ 1 แล้วตอกหมุดหลักไว้ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนรอบอ่างก็จะได้ เส้นแนวระดับที่จะปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 2

 5. วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 3 ซึ่งอยู่ ต่ำกว่าแถวที่ 1 ตามแนวดิ่ง 20 ซม. โดยหาจุดวางแนวเช่น เดียวกับแนวที่ 2 โดยคนแรกวางไม้ที่จุดทางน้ำล้น (จุดเดียว กับที่ดำเนินการข้อ 3) ส่วนคนที่ 2 เดินไปวางไม้ต่ำกว่าคน ที่ 1 โดยหาจุดที่ระดับน้ำในสายยางของคนที่ 1 อ่านได้ที่ ระดับ 1.30 เมตร หรือจากการอ่านระดับน้ำในสายยาง ของคนที่ 2 ได้ 1.70 เมตร แสดงว่าจุดที่คนที่ 2 จะอยู่ต่ำ กว่าจุดทางน้ำล้น 20 ซม. ตามที่ต้องการให้ตอกหมุดหลักไว้ จากนั้นวางแนวระดับจากจุดที่ตอกหมุดไว้ โดยวิธีการเช่น เดียวกับที่ทำแถวที่ 2 จนรอบอ่าง ก็จะได้ เส้นแนวระดับที่จะ ปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 3

วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝก

ข. บ่อน้ำ สระน้ำ จะต้องวางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็น

แถวที่ 1 ที่ระดับขอบบ่อ ห่างจากริมขอบบ่อประมาณ 50 ซม. แถวที่ 2 ที่ระดับทางน้ำเข้า

วิธีการ วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝก ทำเช่นเดียว กับวิธีการวางแนวระดับ เพื่อปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำ

ค. คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ แม่น้ำลำคลอง ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับขนานไปตามคลองส่งน้ำหรือ แม่น้ำลำคลอง ห่างจากริมคลองส่งน้ำหรือริมแม่น้ำลำคลอง 50 ซม.

วิธีการ วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝก ทำเช่น- เดียวกับวิธีการแนวระดับ เพื่อปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ควรย่อยดินให้ละเอียดในแนวปลูกที่ กำหนด ถ้าได้มีการปรับปรุงดินตามแนวปลูกโดยคลุกเคล้า ด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกแล้วโรยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 แต่เพียงบางๆ

ขั้นตอนที่ 4 ควรปลูกตอนต้นฤดูฝน เอาถุงพลาสติก เพาะชำออกวางเรียงในร่องที่เตรียมดินไว้ห่างกัน 5-10 ซม. กลบดินให้แน่นและรดน้ำให้ชุ่ม

ขั้นตอนที่ 5 การดูแลรักษาควรตรวจและดูแล และ ปลูกซ่อมต้นที่ตายไป มีการตัดให้เหลือความสูงระดับ ประมาณ 40-50 ซม. หลังปลูกประมาณ 3 เดือน และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โรยบางๆ

ที่มา :<br />
คณะทำงานวิชาการหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน<br />
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดืน โทร 0-2579-1792<br />
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12<br />
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900<br />
โทร 0-2579-8515

เพิ่มความคิดเห็น