กฤษณา

กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte วงศ์ THYMELAEACEAE

15 ต.ค. 2012 กฤษณา

กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte วงศ์ THYMELAEACEAE กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte วงศ์ THYMELAEACEAE ชื่ออื่น ไม้หอม (ภาคตะวันออก) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็ง แต่โตค่อนข้างเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 30 ม. เปลือกเรียบ สี น้ำตาลเทา เปลือกในบางสีขาว มีเส้นใยเหนียว กิ่งอ่อนมีขนสั้น หนานุ่ม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงเวียน รูปรีหรือ รูปไข่กลับ ยาว 6–12 ซม. แผ่นใบหนา ฉีกแล้วมีเส้นใยบางสี ขาว ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบ เลี้ยง 5 กลีบ มีขนสั้นหนานุ่ม กลีบดอกลดรูปเป็นเกล็ด มี 10 กลีบ สีเขียว มีขนยาวห่าง ๆ เกสรเพศผู้ 10 อัน ผลแบบผล แห้งแตกกลางพู ทรงรี ยาว 2.5–3.5 ซม. โคนผลมีกลีบเลี้ยง ขนาดใหญ่ มี 1-2 เมล็ด เมล็ดมีหางยาวแหลม เขตการกระจายพันธุ์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้นกระจายห่าง ๆ ในป่าดิบแล้งใกล้ชายน้ำ ทางภาคกลาง ภาคเหนือ และป่าดิบชื้นทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ระดับความสูง 100–1,000 ม. ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม ติดผลเดือนกรกฎาคม–กันยายน ประโยชน์ เนื้อไม้แข็งแรง ทนปลวก ใช้ก่อสร้าง ทำเครื่องเรือน เครื่องมือด้านการเกษตร เรือ ก่อสร้าง เนื้อไม้มี กลิ่นหอมเมื่อมีเชื้อราชนิด Cystosphaera mangiferae Died. นำมาเผาไฟเพื่ออบห้องให้มีกลิ่นหอม กลั่นเป็นน้ำมันหอม ระเหย ผงไม้หอมใช้ผสมยาพื้นบ้านของหลายประเทศ ใช้ผสมของเครื่องสำอางและรักษาโรคผิวหนัง เปลือกต้นให้เส้นใย ใช้ทำเชือก ถุงย่าม และกระดาษ สามารถปลูกให้ร่มเงาให้สวนชา กาแฟ ได้ดี การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมล็ดควรเก็บผลแก่ที่ยังไม่แตก ผึ่งให้แห้งจนแตกอ้าออก และ นำเมล็ดไปเพาะทันที ถา้ จะเก็บเมล็ดไวค้ วรปอกเอาเยื่อหุม้ เล็ดออก เก็บในอุณหภูมิตํ่า แตอั่ตราการงอกจะคอ่ ย ๆ ลดลง ข้อแนะนำ ไม้โตค่อนข้างเร็ว ชอบขึ้นตามชายป่าหรือใกล้ชายน้ำ ในพื้นที่ป่าดิบชื้นสามารถขึ้นได้ กลางแจ้ง กล้าไม้ต้องการร่มเงา ดินลึก เหมาะสำหรับปลูกผสมผสานกับไม้โตเร็วและโตช้าหลายชนิดในพื้นที่ ต้นน้ำ หรือตามร่องห้วยในป่าดิบแล้ง หรือป่าผลัดใบผสมที่ค่อนข้างมีความชื้นสูง ข้อมูลเพิ่มเติม อนุกรมวิธานพืชอักษร ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538); ต้นไม้เมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 6 (3) (1997)

No Comments

Post A Comment