กะอวม

กะอวม Acronychia pedunculata (L.) Miq. วงศ์ RUTACEAE

20 ต.ค. 2012 กะอวม

กะอวม Acronychia pedunculata (L.) Miq. วงศ์ RUTACEAE กะอวม Acronychia pedunculata (L.) Miq. วงศ์ RUTACEAE ชื่ออื่น กระเบื้องถ้วย, มะยมป่า, ย้อมผ้าระนาบ (ภาค กลาง); กริง, เปล้าขลิบทอง (ปราจีนบุรี); มะงัน (ชลบุรี, ปราจีนบุรี) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 10 ม. แตกกิ่งต่ำระเกะระกะ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5–18 ซม. ปลายใบมน แผ่นใบมีต่อมน้ำมันโปร่งแสง กลิ่นคล้ายใบส้ม ช่อดอกออก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 4–10 ซม. ดอกขนาดเล็กสีขาวอม เหลือง ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.4 ซม. กลีบเลี้ยงเป็น แผ่นกลม 4 กลีบ ขนาดเล็ก กลีบดอก 4 กลีบ แยกกัน เกสร เพศผู้ 8 อัน รังไข่มีขนหนาแน่น จานฐานดอกหยัก 8 พู ผล แบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1–1.2 ซม. ปลายเป็นติ่ง มี 4 เมล็ด เขตการกระจายพันธุ์ อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ ไต้หวัน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย ขึ้นกระจายตามชาย ป่าดิบแล้ง ป่าผลัดใบผสม ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา ทั่วทุกภาค ของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,500 ม. ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม–กันยายน ผลแก่เดือนกันยายน– มกราคม ประโยชน์ เนื้อไม้สีเหลือง เมื่อเผามีกลิ่นหอม ใบอ่อนใช้เป็นเครื่องปรุงรส ใบหอม มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เปลือก ใช้แก้อาการคัน รากใช้เบื่อปลา ผลสุกรับประทานได้ และเป็นอาหารสัตว์ป่า การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด เพาะง่าย อัตราการงอกสูง ข้อแนะนำ เป็นไม้เบิกนำ โตเร็ว ทนแล้งและไฟปา่ ได ้สามารถปกคลุมวัชพืชไดดี้ ชว่ ยเพิ่มความชุม่ ชื้น และลดการเกิดไฟป่า เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ชั้นรอง ผสมผสานกับไม้โตเร็วหรือโตช้าหลายชนิด ช่วยลดการ ชะล้างพังทลายของหน้าดิน ข้อมูลเพิ่มเติม อนุกรมวิธานพืช อักษร ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538); ต้นไม้เมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543)

No Comments

Post A Comment