การขยายพันธุ์หญ้าแฝก จากแม่พันธุ์ต้นหญ้าแฝก

15 พ.ค. 2013 การขยายพันธุ์หญ้าแฝก จากแม่พันธุ์ต้นหญ้าแฝก

การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างมี ประสิทธิภาพนั้น การผลิตกล้าหญ้าแฝกเป็น ขั้นตอนที่สำคัญในการเพิ่มปริมาณกล้าหญ้าแฝกให้ มากตามความต้องการ โดยทั่วไปหญ้าแฝกมีการขยาย พันธุ์ตามธรรมชาติด้วยเมล็ดหน่อและแขนง การ ขยายพันธุ์หญ้าแฝกนิยมใช้หน่อ เนื่องจากทำได้ สะดวกรวดเร็ว การขยายพันธ์ุหญ้าแฝกสามารถขยาย พันธุ์ได้ 2 ประเภท คือ การขยายแม่พันธุ์หญ้าแฝก และการขยายกล้าหญ้าแฝก การขยายพันธุ์หญ้าแฝก การขยายแม่พันธุ์หญ้าแฝก คือ การนำ แม่พันธ์ุหญ้าแฝกที่มีลักษณะดี มาทำการขยายเพิ่มปริมาณ ทั้งการปลูกลงดิน ปลูกลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนการขยายพันธ์ุกล้าหญ้าแฝก คือ การนำหน่อที่ได้จากการขยายแม่พันธ์ุมาเพาะชำเพื่อนำ ไปปลูกในพื้นที่ ได้แก่ กล้าในถุงพลาสติกขนาดเล็ก และ กล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ การขยายแม่พันธุ์หญ้าแฝก การขยายพันธุ์ในแปลงขนาดใหญ่ การขยายพันธุ์หญ้าแฝกในแปลงขนาดใหญ่ เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการชลประทานและระบายน้ำดี สามารถปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องยกร่องก็ได้ การเตรียมต้นพันธุ์โดยแยกหน่อจากกอ นำมาตัดใบให้ เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และตัดรากให้สั้น แช่ใน ระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร เป็นเวลา 5-7 วัน รากจะแตก ออกมาใหม่นำไปปลูกโดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร และระหว่างแถว 50 เซนติเมตร หลังจากปลูก ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่ออายุได้ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ต้นละ 1 ช้อนชา เมื่อถึงอายุ 4-6 เดือน ให้ขุดนำ ไปเพาะชำในถุงพลาสติก หรือเตรียมเป็นกล้ารากเปลือย สำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป การขยายกล้าหญ้าแฝก การขยายพันธุ์ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ การขยายพันธุ์โดยการปลูกในถุงพลาสติกขนาด ใหญ่ โดยวางเป็นแถวคู่ติดกันระยะห่างระหว่างแถวคู่ 1 เมตร ยาวตามพื้นที่ใช้วัสดุปลูกที่มีการระบายน้ำดี เช่น ดินร่วน ทราย และขี้เถ้าแกลบ หรือขุยมะพร้าว ในสัดส่วน 1:2:1 การติดตั้งระบบน้ำพ่นฝอย หรือมีตาข่ายพรางแสง นำหน่อมาปักชำดูแลจนกระทั่งอายุ 4 เดือน จึงนำไปแยก หน่อเพาะชำต่อไป การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการ นำหน่อ หรือช่อดอกอ่อนของหญ้าแฝกมาผ่านกระบวน การใช้เทคนิคปลอดเชื้อ เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณหญ้าแฝก ได้มากในเวลาที่รวดเร็ว จะได้กล้าหญ้าแฝกขนาดเล็กๆ ที่มีความสม่ำเสมอ และเมื่อนำกล้าหญ้าแฝกจากการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูก จำเป็นต้องใช้หน่อใหม่เป็น แม่พันธ์ุอยู่เป็นระยะเพื่อให้ได้กล้าหญ้าแฝกที่มีคุณภาพ การขยายกล้าหญ้าแฝกสำหรับใช้ปลูก การเตรียมกล้าหญ้าแฝกเพาะชำถุงตัดราก ให้สั้น โดยการแยกหน่อจากกอ ตัดใบให้ยาว 10 เซนติเมตร นำมาล้างน้ำ มัดรวมกันวางลงบนขุยมะพร้าวที่ชื้นหรือแช่ ในระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร ในที่ร่มเงา 4 วัน แล้วจึงคัด หน่อที่ออกรากมาปักชำในถุงพลาสติกขนาดเล็ก (2×6 นิ้ว) และใส่วัสดุเพาะชำที่ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารสมบูรณ์ ดูแลรดน้ำในสภาพเรือนเพาะชำ เมื่ออายุ 45-60 วัน ให้นำ ไปปลูกในพื้นที่ขณะที่ดินมีความชื้น การเตรียมกล้าหญ้าแฝกเพาะชำถุงตัดราก ให้สั้น การเตรียมกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย โดยการแยกหน่อจากกอ ตัดใบให้ยาว 20 เซนติเมตร ตัดรากให้สั้นวางบนขุยมะพร้าวที่ชื้น หรือแช่ในน้ำให้ ท่วมราก จนกระทั่งรากงอกขึ้นมายาว 1-2 เซนติเมตร นาน ประมาณ 5-7 วัน จึงนำไปปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และ หลังจากปลูกดินควรมีความชื้นติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน การเตรียมกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย ลักษณะเด่นของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ การที่หญ้าแฝกถูกนำมาใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ เนื่องมาจากมีลักษณะเด่นหลายประการ ดังนี้

  1. มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่นไม่แผ่ ขยายด้านข้าง
  2. มีการแตกหน่อและใบใหม่ไม่ต้องดูแลมาก
  3. หญ้าแฝกมีข้อที่สำต้นถี่ ขยายพันธ์ุโดยใช้หน่อ ได้ตลอดปี
  4. ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด ทำให้ควบคุม การแพร่ขยายได้
  5. มีใบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แข็งแรง และทน ต่อการย่อยสลาย
  6. ระบบรากยาว สานกันแน่นและช่วยอุ้มน้ำ
  7. บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์
  8. ปรับตัวกับสภาพต่างๆ ได้ดี ทนทานต่อโรคพืช ทั่วไป

[code]ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ในการจัดการดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1792 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]    

No Comments

Post A Comment