การควบคุมป้องกันวัชพืชหรือหญ้าในนาข้าว ไม่ให้มาแย่งอาหารจากต้นข้าว

08 ก.ย. 2015 การควบคุมป้องกันวัชพืชหรือหญ้าในนาข้าว ไม่ให้มาแย่งอาหารจากต้นข้าว

วัชพืชถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโดยวิธีใด ทั้งนี้ เนื่องจากความชื้นในดินทำ ให้เกิดมีวัชพืชขึ้นมากชนิดกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งวัชพืชใบแคบ สกุลหญ้าต่าง ๆ จะสร้างปัญหาให้มากที่สุด ส่วนวัชพืชใบกว้างและวัชพืชนํ้านั้นจะทำ ความเสียหายให้ น้อยกว่า การควบคุมวัชพืชควรจะเริ่มตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่วนวิธีการควบคุมนั้นก็ สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านั้นและความพร้อมของเกษตรกรเอง ดังนั้น ในการจะเลือกใช้วิธีใด เกษตรกรควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น สภาพพื้นที่ที่ปลูก ข้าง ชนิดของวัชพืช ผลดี-ผลเสียของแต่ละวิธีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ รวมทั้งความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย

Weed in paddy

วิธีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว

 1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากการเจือปนของเมล็ดวัชพืช ซึ่งเกษตรกร สามารถทำ ได้หลายวิธี เช่น
  1. การฝัดหรือโบก เพื่อให้สิ่งเจือปนที่เบากว่าเมล็ดข้าวแยกตัวออก
  2. การคัดแยกสิ่งเจือปนด้วยมือ
  3. การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนนำ ไปปลูก
  4. การแยกเมล็ดโดยการลอยตัวโดยการนำ เมล็ดพันธุ์ ข้าวมาแช่นํ้า คนให้ทั่วแล้วทิ้งไว้สักพัก เมล็ดที่เสีย จะลอยอยู่ข้าง บนให้ตักออกแล้วนำ เมล็ดที่จมนํ้ามาตากให้แห้งก่อนนำ ไปปลูก หรือเก็บเมล็ดไว้ทำ พันธุ์ต่อไป
 2. การเตรียมดิน
  1. การไถ เป็นการพลิกหน้าดินส่วนล่างขึ้นมาอยู่ข้างบน การไถครั้งแรกจึงเป็นการกลบทำ ลายวัชพืช ที่อยู่ด้านบน ส่วนวัชพืชที่อยู่ด้านล่างก็จะถูกพลิกขึ้นมา ข้างบน ดังนั้นจึงควรไถประมาณ 2-3 ครั้ง โดยทิ้งช่วง การไถแต่ละครั้งประมาณ 7-10 วัน เพื่อจะได้ทำ ลาย วัชพืชทั้งที่อยู่บนดินและเหง้าที่อยู่ใต้ดิน
  2. การคราด เป็นวิธีการกำ จัดวัชพืชที่ใช้ลำต้นหรือเหง้าในการขยายพันธุ์ และยังสามารถกำจัดต้นอ่อนของวัชพืชหลังจากการไถได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะทำ ให้ดินร่วนซุย เหมาะแก่การชอนไช ของรากข้าวนาหว่าน ทำ ให้ต้นข้าวงอกงามแข็งแรง
  3. การทำ เทือก เป็นวิธีการทำ ให้ดินที่ผ่านการไถดะหรือไถพรวนแล้วให้อยู่ในสภาพที่เละ ง่ายต่อการปักดำ หรือการทำ นาหว่านนํ้าตม ทำ ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้น
 3. เลือกวิธีการปลูกและอัตราการปลูก
  1. วิธีการปลูก การปลูกข้าวแบบนาดำ จะช่วยลด ปริมาณวัชพืชได้มากกว่าวิธีอื่น เพราะในการปักดำ ข้าวจะ ใช้กล้าต้นข้าวที่มีการเจริญเติบโตแล้ว ในขณะที่วัชพืช กำ ลังจะเริ่มเจริญเติบโต ดังนั้นจึงเป็นการลดการระบาด ของวัชพืชลงได้
  2. อัตราการปลูก ความหนาแน่นของต้นข้าว ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมวัชพืชได้เหมือนกัน ถ้าต้นข้าว มีความหนาแน่นน้อย ช่องว่างระหว่างต้นข้าวก็จะมีมาก ทำ ให้เกิดวัชพืชได้มาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าความหนา แน่นของต้นข้าวมาก ช่องว่างระหว่างต้นมีน้อย วัชพืชก็ เกิดขึ้นได้น้อย
 4. การควบคุมโดยใช้ระดับนํ้า ในการทำ นาดำ หรือนาหว่านนํ้าตม นํ้าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูง ดังนั้น การที่เกษตรกรปล่อยนํ้าให้ขังอยู่ในแปลงนาก็จะเป็นการช่วย ลดปัญหาวัชพืช โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบสกุลหญ้าจะมีความอ่อนแอต่อสภาพนํ้าขัง
 5. การใช้แรงงานในการกำจัดวัชพืช โดยการใช้มีด จอบ เสียม หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ต้องใช้แรงงาน คน แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้แรงงานหายากและมีราคาแพง อีกทั้งต้องใช้เวลามาก จึงไม่นิยมปฏิบัติกัน
 6. การใส่ปุ๋ย ควรทำ การกำ จัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยครั้งแรกจะใส่ขณะเตรียมดิน และจะใส่อีกครั้ง หลังจากนำ นํ้าเข้าแปลง เพื่อให้นํ้ายับยั้งการเจริญเติบโต ของวัชพืชเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืชมาแย่งธาตุอาหาร ของต้นข้าว
 7. การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชอื่น เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ฯลฯ สลับกับการปลูก ข้าว จะทำ ให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของดินและระบบนิเวศวิทยาของพืช และวัชพืชซึ่งมีความต้องการ สภาพของดินแตกต่างกัน จึงมีผลทำ ให้วัชพืชลดลงได้
 8. การใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มจะใช้กันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทดแทนการ ใช้แรงงานคนที่หายากและมีราคาแพง แต่เนื่องจากสารเคมีกำ จัดวัชพืชจัดได้ว่าเป็นสารพิษ ดังนั้น เกษตรกรจึงควรมีความรอบคอบในการใช้ เลือกใช้สารเคมีให้เหมาะสมกับวัชพืช ใช้ตามอัตราและเวลา ที่กำ หนด อีกทั้งต้องพิจารณาราคาของสารเคมีที่จะใช้ด้วยว่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี้ยังควร คำ นึงถึงพิษตกค้างที่อาจจะสะสมในพืชหรือในดิน ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัว เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม หากเป็นไปได้ควร หลีกเลี่ยงหรือใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง
 9. การควบคุมโดยชีววิธี เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และปลูกแหนแดง จะมีส่วนช่วยป้องกันและ กำจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินอีกด้วย

ลูกเป็ดเล่นน้ำ Source :

No Comments

Post A Comment