การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว

19 ก.พ. 2013 การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกข้าวเป็นดินเหนียวกึ่งดินร่วนเหนียวเป็น ที่ราบลุ่ม และสามารถอุ้มน้ำได้ดี ระดับ หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร มีค่าความ เป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.0-6.5 การเลือกพันธุ์ข้าว พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง ได้แก่ ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 90 ข้าวเจ้าหอม คลองหลวง 1 ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 กข. 10 แพร่ 1 สกลนคร และ สันป่าตอง 1 สำหรับพันธุ์ข้าวไวแสง ได้แก่ กข.6 และขาวดอกมะลิ 105 การเตรียมดิน

 1. ช่วงการไถเตรียมดินเพื่อปลูกพืชปุ๋ยสด ก่อนทำการปลูกข้าว 50 วัน
  1. ทำการไถพรวนดินด้วยไถผานสาม 2 ครั้ง พร้อมฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจาง 1:500 แล้ว ปล่อยให้ ตอซังเกิดการย่อยสลายประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อ ไถกลบตอซังและเป็นการกำจัดวัชพืชด้วย จากนั้นทำ การไถพรวนดินด้วยผานเจ็ด 1 ครั้ง ทำการปรับ ระดับผิวดินให้สม่ำเสมอ เพื่อความสะดวกในการ ควบคุมระดับน้ำ ทำให้สามารถใช้ระดับน้ำช่วยใน การควบคุมวัชพืชได้
  2. ปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดินก่อนปลูกข้าว โดยหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดหลังจากตอซังย่อยสลายแล้ว 2 สัปดาห์ เช่น ปลูกโสนอัฟริกันใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงระหว่างมีการปลูกพืชปุ๋ยสดนั้น ทำการฉีดพ่นหรือรดลงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยนำมาเจือจางอัตราส่วน 1:500 ทำการฉีดทุก 10 วัน เมื่อพืชปุ๋ยสดออกดอก หรือ มีอายุ 50 วัน จึงทำการไถกลบและปล่อยให้พืชปุ๋ยสด ย่อยสลายเป็นเวลา 7-15 วัน จึงทำการปลูกข้าว
  3. การเตรียมดินสำหรับเพาะกล้าข้าว ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตันต่อไร่ ในแปลงเพาะกล้าข้าว ในกรณีทำนาปักดำ
 2. ช่วงการเตรียมดินปลูกข้าว หลักจาก ไถกลบพืชปุ๋ยสดแล้วทำการไถดะทิ้งไว้ 7-10 วัน ไถแปร นำน้ำเข้าแช่ขี้ไถให้พอเหมาะกับการคราด คราดปรับระดับผิวดินแล้วทำเทือก

การเตรียมดินปลูกข้าวอินทรัย์ วิธีการปลูกข้าวอินทรัย์ วิธีการปลูกข้าวอินทรัย์ การเตรียมพันธุ์ข้าวก่อนทำการตกกล้าหรือ หว่านในนาข้าว ให้ทำการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวใน ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยเจือจาง 1:500 (1ฝา ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ปี๊บ) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วนำขึ้นพัก ไว้ 1 วัน จึงนำไปตกกล้าหรือหว่านลงพื้นที่ปลูก

 1. วิธีปักดำ ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 8-10 กิโลกรัม ต่อไร่ สำหรับตกกล้าในอัตรา 50 กรัมต่อตารางเมตร เมื่อกล้าอายุ 30 วัน ปักดำ 3-4 ต้นต่อจับ ระยะปักดำ 20×20 เซนติเมตร
 2. วิธีหว่านน้ำตม หรือหว่านข้าวแห้ง ใช้อัตรา เมล็ดพันธ์ุ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากข้าวออกรวง 80 เปอร์เซ็นต์ แล้วประมาณ 20 วัน ให้ระบายน้ำออก

การดูแลรักษาข้าวอินทรีย์

 1. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงปลูกข้าว ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 5 ลิตรต่อไร่ นำมาเจือจาง 1:500 ปฏิบัติดังนี้
  1. เมื่อข้าวมีอายุได้เพียง 30 วัน ฉีดพ่น ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ใบให้ทั่วถึง หรือใส่ลงในน้ำของแปลง นาในช่วงเช้าหรือมีแดดอ่อน หรือเวลาเย็นจะ เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ต้นข้าวมีการแตกใบมากขึ้น แข็งแรง ทนทานต่อการรบกวนของแมลงและทนต่อ โรค
  2. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเมื่อข้าวมีอายุได้ 50 วัน เพื่อให้ต้นข้าวมีลำต้นโตและแข็งแรง รากกระจาย หนาแน่นมาก ใบตั้งแข็ง แมลงไม่กวน และใบมีสีเขียว นวล
  3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเมื่อข้าวมีอายุได้ 60 วัน จะทำให้รวงข้าวเจริญสมบูรณ์สม่ำเสมอกัน
 2. การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ทำการฉีดพ่น ด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยนำมาเจือจางอัตราส่วน 1:500 ก่อนช่วงที่จะมีการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว ให้ทำการไถกลบตอซัง แล้วจึงปลูกพืชตระกูลถั่ว บำรุงดิน เช่น ปลูกถั่วพร้า ใช้อัตราเมล็ด 10 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือปลูกถั่วพุ่ม ใชัน้ำจากบ่อน้ำในไร่นา ใช้อัตรา เมล็ดถั่วุพุ่ม 8 กิโลกรัมต่อไร่ ในระหว่างปลูกพืช ตระกูลถั่วทำการฉีดพ่นหรือรดลงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ เจือจางอัตราส่วน 1:500 ทุก 10 วัน ก่อนพืช ออกดอก เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวโดยใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ดังกล่าวนี้จะสามารถลดอัตราการใช้ ปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และ สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของ เกษตรกร [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]  

No Comments

Post A Comment