การจัดการดินโดยการท่วมขังน้ำต่อค่า pH ของดิน

วิจัยการจัดการดิน

23 ต.ค. 2012 การจัดการดินโดยการท่วมขังน้ำต่อค่า pH ของดิน

วิจัยการจัดการดิน

การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยา ศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีผลงานวิจัยของนักเรียนที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้น คือ ผลงาน “ผลของการจัดการดินโดยการท่วมขังน้ำต่อค่า pH ของดิน ปริมาณพืช N P K ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงผักกวางตุ้ง ในตำบลดินคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ของ ด.ญ.มณีรัตน์ อินทประเสริฐ และ ด.ช.อนุชิต มั่นนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย น้องอนุชิต กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการดินโดยการขังน้ำต่อค่า pH ปริมาณธาตุอาหาร และแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติที่อาศัยในแปลงผัก ก่อนและหลังน้ำท่วมขัง ด้วยการเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังน้ำท่วมขังจากแปลงผักกวางตุ้งจำนวน 3 แปลง แปลงละ 3 จุด จุดละ 2 ระดับความลึก หลังจากศึกษาพบว่า การท่วมขังน้ำมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินตามสมมุติฐาน คือ ค่า pH ของดินมีค่าสูงขึ้น ไนโตรเจนในรูปไนเตรตก็มีค่าเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติลดลง วิธีการท่วมขังน้ำของเกษตรกร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมตามความเชื่อนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อดินจริง ๆ ตามที่ได้มีการทำต่อ ๆ กันมา น้อง ๆ ทั้งสองบอกว่า ใช้เวลาทำงานวิจัยชิ้นนี้ประมาณ 9 เดือน ซึ่งระหว่างทำการวิจัยก็พบอุปสรรคบ้าง เนื่องจากแปลงผักที่ไปเก็บตัวอย่างดินนั้นอยู่ไกล และเดินทางลำบาก โดยเฉพาะหากมีฝนตกลงมา ซึ่งทุก ๆ วันหลังเลิกเรียนต้องไปเก็บข้อมูลมาเพื่อนำมาห้องทดลอง “การทำวิจัยชิ้นนี้เป็นการนำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งเรื่องการท่วมขังน้ำของเกษตรกรในชุมชนก่อนทำการเพาะปลูกใหม่ทำให้เกิดข้อสงสัย จึงนำมาสู่การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการหาคำอธิบาย และผลการศึกษาก็สามารถนำมาเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นของตัวเองได้ ซึ่งที่บ้านก็มีสวนผักทำให้ยิ่งมีความสนใจมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์” สุดท้ายน้อง ๆ ทั้งสองบอกว่า การทำวิจัยทำให้ทั้งสองรู้จักการทำงานที่เป็นระบบ ในอนาคตจึงมีความสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และตั้งใจจะทำงานวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่อไป.

No Comments

Post A Comment