การจัดหาเมล็ดไม้สัก

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การจัดหาเมล็ดไม้สัก

เมล็ดไม้สักการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักเป็นการลงทุนระยะยาว  และต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง  เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจคุ้มค่า  ดังนั้นจึงต้องมีการเริ่มต้นที่ดี  ถูกต้องและรอบคอบ  คือ  เริ่มต้นจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า  เพราะตามความเป็นจริงแล้ว  เงินที่ใช้ลงทุนสำหรับจัดหาเมล็ดพันธุ์ดีเป็นเพียงส่วนน้อยของเงินลงทุนทั้งหมดเท่านั้น  การใช้เมล็ดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผลผลิตที่ได้ในบั้นปลายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ แหล่งเมล็ดสักพันธุ์ดีสำหรับประเทศไทย  พอจะแบ่งได้ดังนี้

  1. แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์  (seed production area)  เป็นพื้นที่ที่ได้มีการดำเนินการทาง

วิชาการ  เพื่อการผลิตเมล็ดไปบ้างแล้ว  เช่น มีการตัดสางขยายระยะเพื่อตัดไม้ลักษณะทรามออก  เปิดเรือนยอดให้กว้างเพื่อให้ได้รับแสงทุกมุม  เพื่อกระตุ้นการผลิตเมล็ด  มีการตัดถางไม้พื้นล่างออก  เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเมล็ดจากพื้นดิน  เป็นต้น  แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สักดังกล่าวนี้  ได้มาจาก  2  แหล่งคือ 1.1  แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์จากป่าธรรมชาติ  การจะใช้แหล่งผลิตชนิดนี้ต้องมั่นใจจริง ๆ ว่าป่าธรรมชาติที่จะใช้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดนั้น  ยังมีไม้สักพันธุ์ดีเหลืออยู่ในปริมาณที่มากพอที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้  ทั้งนี้เนื่องจากในป่าธรรมชาติมักจะมีการตัดไม้ลักษณะดีออกไปทำประโยชน์เสียเป็นส่วนใหญ่แล้ว  หากคัดเลือกเป็นแหล่งผลิตเมล็ดอาจต้องเข้าไปดำเนินการปรับปรุงมากหน่อย  หรือเลือกเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีจริง ๆ เท่านั้น 1.2  แหล่งผลิตเมล็ดจากสวนป่า  โดยมากมักจะใช้สวนป่าที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  และเริ่มออกดอก ออกผล  เพราะต้นสักเมื่อออกดอกแล้วมักแตกง่าม  (folking)  ที่ปลายยอดทำให้การเจริญเติบโตช้า  เพราะมียอดนำ 2 ยอด  การออกดอกช้าจะทำให้การเจริญเติบโตทางด้านความสูงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  แหล่งผลิตเมล็ดจากสวนป่านี้จะต้องมีการตัดสางเอาไม้ลักษณะทรามออกไปพอสมควร  และตัดถางไม้พื้นล่างเพื่อเตรียมการเก็บเมล็ดเมื่อเมล็ดร่วงหล่นลงสู่พื้น  คุณภาพทางพันธุ์ของเมล็ดจากแหล่งนี้ถือว่าอยู่ในขั้นดีพอสมควร

  1. สวนผลิตเมล็ดพันธุ์  (seed orchard)  สวนผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นแหล่งเมล็ดที่เชื่อถือได้

เพราะปลูกสร้างขึ้นจากไม้สักพันธุ์ดี  (แม่ไม้)  เท่านั้น  ซึ่งอาจจะเป็น  clonal seed orchard หรือ seedling seed  Orchard  ก็ได้  มีการจัดการทางวิชาการทุกขั้นตอน  จึงเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ดี

No Comments

Post A Comment