การดูแลและการจัดการสวนยางพาราหลังน้ำท่วม

Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การดูแลและการจัดการสวนยางพาราหลังน้ำท่วม

นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยู่ในลำดับต้นๆ ของมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออก และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนมากอย

การดูแลและการจัดการสวนยางหลังน้ำท่วม นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยู่ในลำดับต้นๆ ของมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออก และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนมากอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ในระยะนี้สภาพภูมิอากาศทางตอน ใต้ เริ่มมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ อาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ และมีผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ดังนั้น การเตรียมการป้องกันและเรียนรู้การปฏิบัติดูแลสวนยางพารา  จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของภัยพิบัติได้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีปฏิบัติและดูแลก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

          การปฏิบัติและดูแลสวนยางพาราก่อนการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ควรตัดแต่งกิ่งต้นยางพาราให้โปร่ง เพื่อสะดวกในการทำงาน และป้องกันโรคหรือป้องกันลม สวนยางพาราที่เปิดกรีดแล้วส่วนมาก จะมีต้นยางโค่นล้มหรือกิ่งฉีกขาดหรือหักให้พบเห็นอยู่เสมอ

          สำหรับการเกิดภัยพิบัตินั้นเกิดได้หลายรูปแบบทั้งน้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมจึงขอแนะนำดังนี้

          ถ้าหากน้ำท่วมไม่เกิน 30 วัน ต้นยางพาราจะไม่ตายและไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่หากน้ำท่วมนานเกิน 30 วัน เกษตรกรสวนยางจะต้องทำทางระบายน้ำช่วยให้ระดับน้ำใต้ดินลดลง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ดินบริเวณโคนต้นยางแห้งเร็วขึ้น และไม่ควรกรีดยางขณะที่น้ำท่วมขังควรหยุดไว้ชั่วคราว หากพบว่ามีต้นยางพาราโค่นล้ม หรือมีกิ่งหักและฉีกขาด หลังจากน้ำลดและดินในสวนยางแห้งแล้วให้ตัดแต่งกิ่งพร้อมกำจัดเศษไม้และเศษวัสดุต่าง ๆ ที่น้ำพัดพามาออกให้หมด ห้ามใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางพาราทันทีหลังน้ำลด ควรรอให้ดินในสวนแห้งแล้วอย่างน้อย 30 วัน จึงทำการใส่ปุ๋ย          หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอหรือศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ. ที่มา : http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=339&contentID=31187

No Comments

Post A Comment