การถนอมต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ฟันฝ่าภัยแล้ง

Zemanta Related Posts Thumbnail

29 พ.ย. 2010 การถนอมต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ฟันฝ่าภัยแล้ง

วิธีการจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง มีข้อแนะนำ ดังนี้ 1. อย่าขุดเก็บเกี่ยวหมดทั้งแปลง ควรเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์ประมาณ 10 % (แม้นหัวมันสำปะหลังจะมีราคาดีก็ตาม) 2. อย่าขุดมันอ่อน อย่าปล่อยจนแก  ต้นพันธุ์ที่อ่อนเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน(น้อยกว่า 1 เดือน) ควรตัดเมื่ออายุ ไม่น้อยกว่า 8 เดือน และไม่มากกว่า 14 เดือน 3. เก็บรักษาต้นพันธุ์อย่างถูกวิธีโดย 3.1 ตัดแล้วมัด และจัดเรียงให้ปลายตั้งขึ้น เป็นกอง ๆ กองละไม่เกิน 10 – 15 มัด 3.2 ใช้ดินกลบโคนต้นสูงประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร 3.3 วางต้นไว้ในร่ม หรือกลางแจ้งก็ได้ โดยวิธีนี้ ต้นพันธุ์จะสามารถอยู่ได้นาน เกือบ 2 เดือน 4. เลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ไว้ปลูก ตัดปลายอ่อนสีเขียวที่แห้ง หรือแตกกิ่ง และโคนต้น ที่มีรากงอกทิ้ง คัดเฉพาะท่อนสดไปปลูก จะทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์งอกดี และจำนวนต้นต่อพื้นที่สูง

ท่อนพันธุ์สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต

ภาวะแห้งแล้ง ที่เริ่มจากกันยายน 2547 มีผลกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลัง ที่ปลูกต้นฝน และปลายฝน และยังจะกระทบถึงต้นพันธุ์ที่จะต้องใช้ปลูกในต้นฝน 2548 นี้ ต้นพันธุ์ไม่มีคุณภาพและขาดแคลนในบางพื้นที่ หากไม่ช่วยแก้ไข จะกระทบต่อผลผลิต และรายได้เกษตรกรเป็นเวลาหลายปี

มูลนิธิสถาบันฯ และสมาคมมันสำปะหลัง 4 สมาคมมีความห่วงใย จึงร่วมกันจัด “โครงการการกระจายพันธุ์ช่วยภัยแล้ง ต้นฝน 2548 ” โดยจัดหาต้นพันธุ์ดี เช่นห้วยบง 60 , เกษตรศาสตร์ 50 , ระยอง 5 , ระยอง 90กระจายสู่ เกษตรกรในท้องที่ ที่ต้นพันธุ์ขาดแคลน เพื่อใช้ในการปลูกต้นฝน 2548 นี้ ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน2548 รวมจำนวน 10 ล้านต้น

อย่าขุดมันอ่อน อย่าปล่อยจนแก่
ตัดแล้วมัด
จัดเรียง ปลายตั้งขึ้น กองละ 10 – 15 มัด
ดินกลบโคนต้น ตั้งไว้กลางแจ้ง หรือในร่ม
No Comments

Post A Comment