การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง พด.1

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง พด.1

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์หลายชนิดในการย่อย สลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ เศษพืชหรือวัสดุ เหลือใช้ชนิดต่างๆ จน กระทั่งได้สารอินทรี วัตถุที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำตาล ปนดำ สารเร่ง พด.1 เป็น กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความ สามารถสูงในการย่อย สลายวัสดุเหลือใช้จากการ เกษตร เพื่อผลิตปุ๋ยหมักใน ช่วงระยะเวลาอ ันส ั้น ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีสและรา สารเร่ง พด.1 พด.2 และ พด.3 วิธีการกองปุ๋ยหมัก นำเศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นข้าวโพด ต้นอ้อย ต้นถั่ว ต้นยาสูบ ไส้ปอ และผักตบชวา เป็นต้น โดยปุ๋ยหมัก 1 ตัน จะมีความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร ทำการกองเป็นชั้นจำนวน 3 ชั้น แต่ละชั้นสูง 50 เซนติเมตร ประกอบด้วย เศษพืช ตามด้วยมูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรีย(ใช้ปุ๋ยอินทรียน้ำจาก หอยเชอรี่และปลาทดแทนได้) และสารละลาย สารเร่ง พด.1 (ละลายสารเร่ง พด.1 ในน้ำ 20 ลิตร นาน 15 นาที) การกองปุ๋ยหมักแต่ละชั้นทำการย่ำให้ แน่นพร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มชั้นบนสุด ใช้มูลสัตว์ปิด ทับหนา 1 นิ้ว การดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก

  1. การรดน้ำ : เพื่อให้ความชื้นกองปุ๋ยหมักอย่าง สม่ำเสมอระหว่าง 50-60%
  2. การกลับกองปุ๋ยหมัก : กลับกอง 7-10 วันต่อ ครั้ง เพื่อระบายอากาศ เพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ ทำให้การย่อยสลายดีขึ้นรวมทั้งเป็นการลดความร้อน ในกองปุ๋ยหมัก กรณีไม่กลับกองปุ๋ยหมัก อาจใช้ท่อ เอสล่อนที่เจาะรูโดยรอบเสียบกองปุ๋ยหมักก็ได้
  3. การรักษาความชื้น : นำวัสดุคลุมเฉพาะ ส่วนบนของกองปุ๋ยหมัก
  4. การเก็บรักษาปุ๋ยหมักเป็นแล้ว : หลบ แสงแดดและฝน โดยการเก็บในที่ร่ม

การดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก การพิจารณาปุ๋ยหมักเป็นแล้ว

  1. สี : มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำ
  2. ลักษณะวัสดุ : มีลักษณะยุ่ย ละเอียด แยก ขาดออกจากกันได้ง่าย
  3. กลิ่น : ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่มีกลิ่นคล้ายลักษณะ ดินธรรมชาติ
  4. ความร้อนในกองปุ๋ย : ใกล้เคียงกับอุณหภูมิ ภายนอก
  5. การเจริญของพืชบนกองปุ๋ย : เมล็ดพืชงอก และเจริญเติบโตบนกองปุ๋ยหมัก

การพิจารณาปุ๋ยหมักเป็นแล้ว ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก สมบัติทางกายภาพของดิน : ดินร่วนซุย การจับตัวเป็นก้อนอุ้มน้ำดีขึ้น สมบัติทางเคมีของดิน : แหล่งธาตุอาหารพืช เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี ค่าความเป็นกรด เป็นด่างของดินคงที่ ลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด เช่น แมงกานีส หรือ อลูมินั่ม สมบัติทางชีวภาพของดิน : เพิ่มแหล่งอาหาร ของจุลินทรีย์ดิน ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน ปรับสภาพดินและน้ำให้เหมาะสมในบ่อเลี้ยงกุ้งหรือ บ่อปลา การทำปุ๋ยหมักโดยวิธีการต่อเชื้อ ทำได้โดยการนำปุ๋ยหมักที่หมักเป็นแล้วอายุ 10- 15 วัน จำนวน 200 กิโลกรัม (ทดแทนสารเร่ง พด.1) โดยเป็นต้นเชื้อกับเศษพืช 1 ตัน และยูเรีย 2 กิโลกรัม กองเศษพืชเป็นชั้นๆ ย่ำให้แน่นและรดน้ำ การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก

การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก

[code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment