การบำรุงรักษาดินและพื้นที่นาข้าวหลังจากถูกน้ำท่วม

30 ก.ค. 2013 การบำรุงรักษาดินและพื้นที่นาข้าวหลังจากถูกน้ำท่วม

จากการเกิดสภาวะน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม เป็นจำนวนมาก แม้แต่พื้นที่นาปลูกข้าวมี น้ำท่วมขังเป็นปริมาณมาก และเป็นระยะเวลา นาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้าวที่ปลูก ดังนั้น หลังจากน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติ จำเป็นต้องเข้า ไปดูแลจัดการดินและพืชให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่นั้นๆฃ นาข้าว กรณีที่ 1 ข้าวที่ปลูกได้รับความเสียหายเล็กน้อยและ อยู่ในช่วงเจริญเติบโต

 • ระบายน้ำออก ควบคุมระดับน้ำให้เหลือประมาณ 5-10 เซนติเมตร
 • ใส่ปุ๋ยให้ข้าวตามอัตราที่กำหนด
 • ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (1:500) บำรุงต้นข้าวหรือ ใส่ลงน้ำอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ต่อครั้ง เมื่อข้าวอายุ 50 และ 60 วัน
 • เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยว

กรณีที่ 2 ข้าวที่ปลูกได้รับความเสียหายมากไม่ สามารถเก็บผลผลิตได้

 • ระบายน้ำออก ปล่อยให้ดินแห้ง
 • ไถกลบตอซังข้าว
 • เตรียมดินปลูกพืชอายุสั้น

ไถกลบตอซังข้าว พืชที่แนะนำสำหรับปลูกเพื่อรักษาดินหลังน้ำท่วมนาข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเหลือง : พันธ์ุ สจ.4 สจ.5 (ใช้เมล็ด 10-13 กก./ไร่) เชียงใหม่ 60 (ใช้เมล็ด 12-15 กก./ไร่)

 • ตัดตอซังข้าว หรือไถกลบ
 • นำเมล็ดถั่วเหลืองคลุกเชื้อไรโซเบียม แล้วปลูกเป็น แถว โดยใช้ไม้ปลายแหลมทำหลุมกว้าง 2-3 เซนติเมตร ลึก 3-4 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 4-5 เมล็ดต่อหลุม
 • ในสภาพนาและสภาพไร่ ถ้าดินมีความเป็นกรด ด่าง ต่ำกว่า 5.5 ให้หว่านปูนขาว อัตรา 100-200 กิโลกรัม ต่อไร่
 • ระยะปลูกที่เหมาะสม 25×25 เซนติเมตร

ถั่วเหลือง การใส่ปุ๋ย

 • ดินร่วนทราย อินทรียวัตถุต่ำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 10- 20-10 อัตรา 25-35 กก./ไร่ หรือปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร่
 • ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวสีน้ำตาล ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 10-20-10 หรือปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กก./ไร่
 • ดินเหนียวสีดำ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-45-0 อัตรา 15-20 กก./ไร่
 • วิธีการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม หรือโรยเป็นแถวพร้อม ปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน
 • เก็บผลผลิต เมื่ออายุ 90 วัน
 • ไถกลบต้นถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว เพื่อปลูก ข้าวต่อไป

ปลูกผักอายุสั้น ปลูกผักอายุสั้น เช่น ผักคะน้า ถั่วฝักยาว ข้าวโพดอ่อน ผักบุ้งจีน เป็นต้น

 • ปล่อยดินแห้ง สามารถเตรียมดินได้
 • ไถกลบตอซังใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ คลุกเคล้ากับดิน
 • เตรียมดินละเอียด ยกแปลงกว้าง 4-5 เมตร ร่องน้ำ กว้าง 50 เซนติเมตร
 • ปลูกผักชนิดต่างๆ
 • ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำเฉพาะพืช และฉีดพ่นหรือ รดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เจือจาง 1:500 ทุก 15 วัน

ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ การเตรียมพื้นที่

 • ปล่อยดินแห้งแล้วเข้าเตรียมดินโดยไถดะ ไถแปร หรือคราด
 • นำเมล็ดถั่วคลุกเชื้อไรโซเบียม ก่อนนำไปปลูก

ถั่วพร้า

 • ปลูกแบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 75-100 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 5-8 กิโลกรัมต่อไร่
 • ปลูกแบบหยอดเป็นหลุมๆละ 2-3 เมล็ด ระยะ ระหว่างต้น 50-75 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 3-5 กิโลกรัมต่อไร่
 • อายุ 2-3 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือหลุมละ 1-2 ต้นพรวนดินกลบโคนต้น
 • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 หรือสูตรใกล้เคียง อัตรา 20- 25 กิโลกรัมต่อไร่
 • เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 120-150 วัน ตากเมล็ดไว้ 4-5 วัน นวดเก็บให้มิดชิด เก็บรักษาได้นาน 1-2 ปี

ถั่วพร้า ปอเทือง ปอเทือง

 • ปลูกแบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 75-100 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 3-5 กิโลกรัมต่อไร่
 • ปลูกแบบหยอดเป็นหลุมๆละ 3-5 เมล็ด ระยะ ระหว่างต้น 50-75 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 3-5 กิโลกรัมต่อไร่
 • อายุ 2-3 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือหลุมละ 1-2 ต้น พรวนดินกลบโคนต้น
 • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-6 หรือสูตรใกล้เคียงอัตรา 20- 25 กิโลกรัมต่อไร่
 • เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 120-150 วัน ตากเมล็ดไว้ 4-5 วัน นวดเก็บให้มิดชิด เก็บรักษาได้นาน 1-2 ปี

[code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1970 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900[/code]

No Comments

Post A Comment