การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ

26 ก.พ. 2013 การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ไทยที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศ ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชที่มีการแข่งขันกับ ต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เป็น วัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรม เพื่อแปร รูปเป็นผลิตภันฑ์ใช้ในการบริโภค กาแฟ กาแฟ เป็นสินค้าเกษตรส่งออกของไทยที่มี ปัญหาทางด้านคุณภาพ การปฏิบัติดูแลรักษาต้น กาแฟ และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อคุณภาพของกาแฟ แม้ว่ากาแฟโรบัสต้าจะเป็นพืชที่มีการเก็บเกี่ยวเพียง ปีละครั้ง และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวสั้นๆ เพียง 2-3 เดือน การปฏิบัติดูแลรักษาในระหว่างปีมีความสำคัญ แต่ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการตากแห้งเป็นเรื่องสำคัญมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้อง พัฒนาคุณภาพของกาแฟให้มีคุณภาพที่ดีตรงตาม มาตรฐานกำหนด ไม่มีปัญหาทางด้านสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืชเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และ ต้องมีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต ต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกลงด้วย การปรับปรุงบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยเคมี การปลูกพืชปุ๋ยสดคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวต้นกาแฟ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำจัดวัชพืช ป้องกันการ ชะล้างพังทลาย ช่วยรักษาความชุ่มชื่นของหน้าดิน และช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารของพืชในดิน พืชคลุมดินที่ใช้ปลูกส่วนมากเป็นพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ คาโลโปโกเนียมและเซนโตรซีม่า ใช้เมล็ดพันธ์ุอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูกกาแฟ 1 ไร่ ยกเว้นในพื้นที่ แห้งแล้งใช้อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อไร่ การปลูกพืชคลุมดินให้ใช้จอบขุดดินเป็นร่องลึก ประมาณ 2-3 นิ้ว ให้เป็นแถว 3 แถว โดยให้แถวริม ที่อยู่ชิดแถวกาแฟอยู่ห่างจากแถวต้นกาแฟข้างละ 2 เมตร ส่วนแถวกลางให้อยู่ระหว่างกลางของแถวริม ทั้งสองนำเมล็ดพืชคลุมดินโรยลงในร่องแล้วเกลี่ยดิน กลบเมล็ด การปลูกพืชคลุมดินนี้จะลงมือปลูกพืช คลุมดินก่อนหรือจะปลูกพร้อมๆกับปลูกกาแฟหรือ หลังปลูกกาแฟแล้วก็ได้ แต่เพื่อความสะดวกและง่าย ต่อการกำจัดวัชพืช ควรปลูกพืชคลุมดินหลังจากได้ เตรียมดินวางแนว และกะระยะปลูกกาแฟเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เพิ่มผลผลิตกาแฟ การใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก การปลูกกาแฟจะปลูกเป็นหลุม เตรียมหลุม ปลูกกาแฟมีขนาด กว้างxยาวxลึก ประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร เมื่อขุดหลุมแล้วทำการรองก้น หลุมด้วยปุ๋ยคอก 3 กิโลกรัมต่อต้น คลุกเคล้าให้เข้ากัน ดีกับดินก้นหลุม และใส่ปุ๋ยหมัก 5 กิโลกรัมต่อต้นผสม กับดินในหลุม ปลูกหญ้าแฝกเป็นวงกลมล้อมรอบต้นกาแฟ 2 วง หญ้าแฝกวงแรกปลูกห่างจากหลุมกาแฟ เฉลี่ย 30 เซนติเมตร หญ้าแฝกวงที่สองห่างจากวงแรก 50 เซนติเมตร จะปลูกก่อนหรือหลังกาแฟก็ได้ ให้ใช้ หญ้าแฝกพันธุ์ลุ่มตามที่แนะนำ ในการเตรียมพื้นที่ เมื่อต้นหญ้าแฝกมีอายุ 4- 6 เดือน สามารถตัดใบคลุมโคนต้นกาแฟได้ และเมื่อ รัศมีทรงพุ่มของต้นกาแฟเจริญเติบโตมาถึงหญ้าแฝก วงแรก ให้แซะต้นหญ้าแฝกวงแรกออกนำมาขยาย พันธ์ุปลูกเป็นวงที่สาม โดยปลูกห่างจากวงที่สอง 50 เซนติเมตร ทำเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อทรงพุ่มกาแฟไปถึงวง หญ้าแฝก เมื่อต้นกาแฟเจริญเต็มที่จึงหยุดขยายวง ปลูกหญ้าแฝก การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่มีผลต่อ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของต้นกาแฟ การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมจะมีผลต่อการลดต้นทุน การผลิตและการยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟ อย่างชัดเจน ซึ่งวิธีการดำเนินงานมีดังนี้

  1. การให้ปุ๋ยต้นกาแฟที่ยังไม่ให้ผลผลิต โดยในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 จะเป็นช่วงที่ต้นกาแฟ ยังไม่ให้ผลผลิต การให้ปุ๋ยในระยะนี้ จะใช้ปุ๋ยสูตร 15- 15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น/ปี และปุ๋ยหมักอัตรา 20 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและ กลางฤดูฝน
  2. การให้ปุ๋ย แก่ต้นกาแฟที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยการให้ปุ๋ยแก่ต้น กาแฟที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปนั้น จะใช้ปุ๋ยสูตร 13-31-21 อัตรา 500 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและกลางฤดูฝน และปุ๋ยหมักอัตรา 20 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงกลางฤดูฝนและ ปลายฤดูฝน

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ จะสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง ได้จากเดิม 20-40 เปอร์เซ็นต์ [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-7563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment