การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เปรียบเสมือนกับการผลิตสินค้า ในระบบอุตสาหกรรม มีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากแปลงขยายพันธุ์ เป็นวัตถุดิบเมื่อนำมาผ่านการปรับปรุงสภาพในโรงงานเพื่อให้ได้สินค้าที่มี มาตรฐานคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและจำหน่ายในท้องตลาดได • ทำความสะอาดลานตากหรือถังอบและระบบลำเลียงก่อนลดความชื้น • รีบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังเก็บเกี่ยว • การตากเมล็ดพันธุ์ ควรเกลี่ยให้ความหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร และกลับกองทุก 2 ชั่วโมง • อุณหภูมิที่ใช้อบลดความชื้นต้องไม่เกิน 43 องศาเซลเซียส • ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ภายหลังลดความชื้นเหลือประมาณ 12 – 13% การทำความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ข้าว • ทำความสะอาด เครื่องทำความสะอาด เครื่องคัดขนาดเมล็ด และระบบลำเลียงก่อนใช้งาน • ปรับการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพ ทั้งอัตราการป้อนเมล็ด ความเร็วในการสั่นโยกของตะแกรง ความลาดเอียงของตะแกรง และความแรงของลม • เมล็ดพันธุ์ข้าวภายหลังจากผ่านเครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดเมล็ด ควรมีความบริสุทธิ์มากกว่า 99 % และสิ่งเจือปนไม่เกิน 1%

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

• กำจัดแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเก็บรักษา • ทำความสะอาดโรงเก็บก่อนนำเมล็ดไปเก็บรักษา • แยกกองเมล็ดพันธุ์เก่าและใหม่ ไว้คนละด้าน • จัดกองเมล็ดพันธุ์ให้ห่างผนังโรงเก็บด้านละ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงาน • วางเมล็ดพันธุ์บนแคร่สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร • จัดทำเครื่องหมายกำกับกองและบัญชีคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างละเอียด • ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงเก็บ เพื่อป้องกันการการสูญเสียเนื่องจากการทำลายของแมลงและสัตว์ศัตรูโรงเก็บ

• กำจัดแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเก็บรักษา • ทำความสะอาดโรงเก็บก่อนนำเมล็ดไปเก็บรักษา • แยกกองเมล็ดพันธุ์เก่าและใหม่ ไว้คนละด้าน • จัดกองเมล็ดพันธุ์ให้ห่างผนังโรงเก็บด้านละ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงาน • วางเมล็ดพันธุ์บนแคร่สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร • จัดทำเครื่องหมายกำกับกองและบัญชีคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างละเอียด • ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงเก็บ เพื่อป้องกันการการสูญเสียเนื่องจากการทำลายของแมลงและสัตว์ศัตรูโรงเก็บ
No Comments

Post A Comment