การปรับพื้นที่ดินทิ้งร้างให้กลับสู่สภาพดี

23 ต.ค. 2013 การปรับพื้นที่ดินทิ้งร้างให้กลับสู่สภาพดี

ที่ดินทิ้งร้าง หมายถึง ที่ดิน ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ เข้าทำประโยชน์ต่อเนื่อง กันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ดิน ทิ้งร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ เคยหรือไม่เคยทำการเกษตรกรรมมาก่อน และปล่อยทิ้งไว้ไม่เข้าทำ ประโยชน์ด้วยสาเหตุต่างๆกัน ที่ดินทิ้งร้าง การจำแนกที่ดินทิ้งร้าง กรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกที่ดินทิ้งร้าง ในประเทศไทยดังนี้

 1. นาร้าง
 2. ไร่ร้าง
 3. ทุ่งหญ้า
 4. ไม้ละเมาะหรือไม้พุ่มเตี้ย

ที่ดินทิ้งร้าง สาเหตุการทิ้งร้าง

 1. พื้นที่น้ำท่วม
 2. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมี ปัญหา เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินตื้น ดินทราย มีหินปะปนมากหรือมีหินโผล่ มีการชะล้าง พังทลายของดินสูง
 3. ขาดแรงงานและแหล่งน้ำในการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 4. ราคาผลผลิตตกต่ำ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ที่ดินทิ้งร้างถูกนำมาใช้ในการเพิ่ม มูลค่าการผลิต
 2. ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟูเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 3. สร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขปัญหา ด้านประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน และการทิ้ง ถิ่นฐาน

การพัฒนาที่ดินและมาตรการ

 • เร่งรัดปรับปรุงดินที่มีปัญหาในที่ดิน ทิ้งร้าง และเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินให้ เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน โดย
  • เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ถูกทิ้งร้าง ให้มีผลตอบแทนทางด้าน เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุน
  • ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เช่น ดินตื้น ดินทราย ให้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชได้
  • ฟื้นฟูที่ดินทิ้งร้างที่เป็นดินมีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม
 • เร่งรัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดย ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

การพัฒนาที่ดิน แนวทางการป้องกันการเกิดที่ดินทิ้งร้าง

 • เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลที่ดินทิ้งร้าง ทั่วประเทศ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับสภาพ ความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อให้เป็นฐานข้อมูล การพัฒนาที่ดินทิ้งร้างต่อไป
 • ส่งเสริม สาธิตการพัฒนาที่ดินทิ้งร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
 • เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง การเกษตร เช่น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [code]ที่มา : สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900[/code]

No Comments

Post A Comment