การปลูกถั่วพร้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

07 ก.พ. 2013 การปลูกถั่วพร้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ถั่วพร้า  เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็น ทรงพุ่ม เจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ทุกภาคของประเทศ มีลำต้น แข็งแรง และระบบรากลึก สามารถขึ้นได้ดีใน สภาพดินเหนียว และดินกรด โดยทั่วไปถั่วพร้า ชอบดินดอน ดินมีการระบายน้ำได้ดี ทนต่อ สภาพความเค็มได้ดีกว่าถั่วชนิดอื่น สามารถ ปลูกเป็นพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดได้ดี ถั่วพร้า การปลูกถั่วพร้า เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม ถั่วพร้าปลูกได้ 2 ช่วง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงแรกเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือน กรกฎาคม ช่วงที่สองปลูกหลังฤดูทำนาประมาณเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน สำหรับภาคอื่นๆ ปรับช่วงเวลาตาม ความเหมาะสม การเตรียมดิน ไถเตรียมดินครั้งแรกตากทิ้งไว้เพื่อกำจัดวัชพืชและ ทำลายโรคแมลงต่างๆ หลังจากนั้นไถพรวนอีก 1 ครั้ง การปลูก ปลูกถั่วพร้าโดยการหยอดเป็นหลุม ใช้เมล็ดพันธ์ุ ประมาณ 4-6 กก./ไร่ คลุกเชื้อไรโซเบียม ใช้ระยะปลูก ประมาณ 75×50 ซม. (ระยะระหว่างแถว 75 ซม. และระยะ ห่างระหว่างต้น 50 ซม.) โดยหยอดเป็นหลุมๆ ละ 2-3 เมล็ด การปลูกถั่วพร้า การปฏิบัติดูแลรักษากำจัดวัชพืช และการถอนแยก หลังจากปลูกถั่วพร้าได้ประมาณ 1 เดือน กำจัด วัชพืชถอนแยกต้น โดย 1 หลุม จะให้เหลือต้นถั่วพร้า 1-2 ต้นต่อหลุม การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20 กก. ต่อไร่ต่อครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยเมื่อถั่วพร้าอายุ 30 วัน ครั้ง ที่สองเมื่ออายุ 60-65 วัน โดยใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้น พอประมาณหรือห่างจากต้นถั่วพร้าประมาณ 1 คืบ การกำจัดโรคและแมลง ถั่วพร้าเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีโรคและแมลงศัตรูต่างๆ รบกวนน้อยมาก การกำจัดโรคและแมลงถั่วพร้า การเก็บเกี่ยว ถั่วพร้าอายุประมาณ 150-170 วัน ในช่วงแรกจะ เก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม ในช่วงที่ 2 จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเมษายน จนถึง เดือนพฤษภาคม ฝักถั่วพร้าจะทยอยแห้งและสุกแก่ ฝัก ที่แก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลอ่อน การเก็บเกี่ยว ถั่วพร้าจะทยอยเก็บไปเรื่อยๆ ประมาณ 3-4 รอบ/แปลง/ 1 ฤดูปลูก เนื่องจากถั่วพร้าจะแก่ไม่พร้อมกัน เมื่อฝัก ถั่วพร้าแก่เต็มที่เมล็ดจะมีสีขาว ถ้าปล่อยไว้ฝักจะแตกเมล็ด จะร่วงออกจากฝัก ฝักหนึ่งจะมีเมล็ดประมาณ 10-15 เมล็ดต่อฝัก การเก็บจะใช้แรงงานคนเก็บใส่กระสอบ หรือ ภาชนะอื่นๆ แล้วนำไปตากไว้ในลานตากประมาณ 3-4 แดดจนแห้ง การเก็บเกี่ยวถั่วพร้า นวด ฝัด และบรรจุกระสอบ จากนั้นก็ทำการนวดโดยการเหยียบย่ำจากการใช้ เครื่องกล เช่น รถยนต์ รถไถนาเดินตาม ฯลฯ หรือใช้ไม้ทุบ นวด หลังจากนั้นจึงทำการฝัดเอาสิ่งเจือปนออกแล้ว บรรจุกระสอบ การนวด ฝัด และบรรจุกระสอบถั่วพร้า

ตารางการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า

[code]ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment