การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

06 ก.พ. 2013 การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ปอเทือง  เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งขึ้น ได้ดีทั้งบนที่ดอนและในที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำ แช่ขัง ปอเทืองทนต่อความแห้งแล้งขึ้นได้ ในดินเลว ปอเทืองสามารถสร้างธาตุอาหารขึ้น เองได้โดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลูกเป็น พืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ปอเทือง การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม ปอเทืองปลูกได้ 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มปลูกตั้งแต่กลาง เดือนกรกฎาคม จนถึงปลายเดือนสิงหาคม และช่วงที่ 2 ปลูกหลังฤดูทำนาประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน การเตรียมดิน ไถเตรียมดินครั้งแรก แล้วตากทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อให้วัชพืชแห้งตาย และยังเป็นการกำจัดโรคแมลงต่างๆ ที่เป็นศัตรูพืช หลังจากนั้นทำการไถพรวน ครั้งที่ 2 วิธีการปลูก ปอเทืองปลูกได้ 2 วิธี คือ

  1. การหว่าน
  2. การหยอดเป็นหลุมในแถว

การปลูกแบบหว่าน ใช้เมล็ดพันธ์ุปอเทือง 5 กก.ต่อไร่ คลุกเชื้อไรโซเบียม หว่านให้ทั่วแปลง หลังจากนั้นหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตร 12-24-12 จำนวน 10 กก.ต่อไร่ โดยหว่านให้ สม่ำเสมอทั่วแปลงแล้วคราดกลบ การปลูกแบบหยอดเป็นหลุมเป็นแถว ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 3-5 กก.ต่อไร่ คลุกเชื้อ ไรโซเบียม ระยะปลูกประมาณ 80×50 ซม. (ระยะระหว่าง แถว 80 ซม. ระหว่างต้นประมาณ 50 ซม.) โดยหยอดเป็น หลุมๆละ 5-7 เมล็ด ใส่ปุ๋ยเคมีแบบวิธีหว่าน การปลูกแบบโดยวิธีการโรยเป็นแถว ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 3-5 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเชื้อ ไรโซเบียม โรยเมล็ดเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว 75- 100 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมีแบบวิธีหว่าน การกำจัดวัชพืชและการถอนแยก หลังจากปลูกปอเทืองได้ประมาณ 1 เดือน ควร กำจัดวัชพืช ถอนแยกต้น โดยหนึ่งหลุมให้เหลือปอเทือง 1-2 ต้นต่อหลุม การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20 กก.ต่อไร่ โรยรอบโคนต้น ให้ห่างจากโคนต้นพอประมาณ แล้วจึงพูนโคนกลบปุ๋ย การใส่ปุ๋ยปอเทือง การกำจัดโรคและแมลง พื้นที่ที่ไม่เคยปลูกปอเทืองมาก่อน มักจะไม่มีปัญหา เรื่องโรคแมลงศัตรูพืช ในระยะติดฝักอ่อนและระยะที่ฝนทิ้ง ช่วง ต้องหมั่นตรวจดูแปลงขยายพันธ์ุ เพราะมักจะมีแมลง ประเภทปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ระบาดให้พ่น สารเคมีประเภทดูดซึมผสมน้ำยาจับใบ เช่น อะโซดริน เซฟวิน เป็นต้น เมื่อปอเทืองติดฝัก จะมีหนอนแมลงเจาะทำลายฝัก โดยให้พ่นสารเคมีประเภทถูกตัวตาย ผสมน้ำยาจับใบ เช่น ซูมินิคริม เป็นต้น โรคและแมลง โรคที่สำคัญของปอเทืองอีกอย่างหนึ่ง คือ โรคโมเซค หรือชาวบ้านเรียกว่า ต้นปอเทืองเป็นกัญชา หรือโรค ใบกระถิน ต้นและใบจะมีสีขาวอมเขียวนวล ใบหงิกงอไม่ ออกดอก สามารถระบาดไปยังต้นอื่นได้ ให้รีบถอนและ เผาทิ้งทันที การเก็บเกี่ยว ปอเทืองมีอายุประมาณ 120-150 วัน ในช่วง แรกจะเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ในช่วงที่ 2 จะเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ต้นและฝักปอเทือง จะทยอยแห้ง ฝักที่แก่จัดจะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็น สีน้ำตาลอ่อน ถ้าเขย่าต้นจะมีเสียงดัง เมล็ดทั้งหมดจะ นอนอยู่ที่ก้นฝัก มีจำนวนเมล็ดตั้งแต่ 5-10 เมล็ดต่อฝัก เมื่อแกะฝักเมล็ดที่มีคุณภาพดีจะมีสีม่วงปนดำ ผิวเป็นมัน ฝักของเมล็ดปอเทืองเมื่อแก่เต็มที่จะไม่แตกและไม่ร่วงหล่น จากต้น การเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวโดยใช้ เคียวเกี่ยวโคนต้น ตากแดดทิ้งไว้ 3-4 แดด แล้วนำมานวด การนวด การนวดอาจทำได้หลายวิธี เช่น ใช้รถยนต์เหยียบ ย่ำ หรือนำฝักบรรจุถุง แล้วใช้ไม้ทุบให้ฝักแตก จากนั้นคัด เอาสิ่งเจือปนและเมล็ดลีบออก แล้วบรรจุกระสอบ การฝัดและบรรจุกระสอบ หลังจากทำการนวดเสร็จ ทำความสะอาดเมล็ด พันธ์ุเพื่อเอาสิ่งเจือปนออกโดยใช้ลมเป่าหรือใช้เครื่องสีฝัด เมื่อเอาสิ่งเจือปนและเมล็ดลีบออกแล้วบรรจุกระสอบ

ตารางการผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง

[code]ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]  

No Comments

Post A Comment