การปลูกผักปลอดสารพิษ

13 ก.พ. 2013 การปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ กันมากขึ้น เพราะตระหนักถึงพิษภัยที่จะ เกิดขึ้นกับร่างกาย หากยังบริโภคผักที่ใช้ สารเคมีฉีดพ่นกันอยู่ นอกจากนี้การปลูกผัก ปลอดสารพิษยังช่วยลดมลพิษในสภาพ แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ปลูก เองด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืช สวนศรีษะเกษ แนะเทคนิคในการปลูกผักปลอด สารพิษที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลในแปลงปลูก มีที่มาจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ

 1. เลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่มีความงอกสูง หรือต้นกล้า ที่แข็งแรง ปราศจากการทำลายของโรคและแมลงมาปลูก
 2. เตรียมดินปลูก โดยหว่านปูนขาวประมาณ 200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนดินให้ละเอียด ตากดินไว้ ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนปลูกเพื่อทำลายแมลงและเชื้อโรคในดิน บางชนิด
 3. ให้ใช้เมล็ดสะเดาบดแห้ง รองก้นหลุมก่อนปลูก ประมาณช้อนแกงต่อหลุม หรือใช้เมล็ดสะเดาแห้ง 1 กิโลกรัม หว่านในพื้นที่ปลูก 10 ตารางเมตร เพื่อป้องกัน ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และแมลงในดินบางชนิด
 4. ก่อนปลูกให้ใช้ผงมวลชีวภาพ (เชื้อรา Trichoderma harzianum) อยู่ในรูปการค้า ชื่อ ยูนิกรีน จำนวน 50 กรัม โรยในพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร หรือใช้ รองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 15-25 กรัมต่อต้น จะป้องกัน กำจัดโรคโคนเน่ารากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา
 5. ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่ และ ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่เหมาะสมต่อพืชชนิดนั้น เพื่อเพิ่มพูนความ อุดมสมบูรณ์ของดิน ให้ต้นกล้าผักที่มีการเจริญเติบโต แข็งแรงดี ทนต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง พร้อม ทั้งให้ปุ๋ยทางใบเป็นระยะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตไม่ให้พืช เกิดอาการขาดธาตุ และทำให้ผลผลิตดกและสวยงามแปลงผักปลอดสารพิษ
 6. ในช่วงฤดูดูแลรักษาให้พ่นน้ำสะเดาหมักจาก เมล็ดสะเดา 700 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยนำเมล็ดสะเดา ที่บดละเอียดแล้วใส่ในถุงผ่าขาวบางนำไปแช่น้ำนาน 1-2 วัน เมื่อจะใช้ยกถุงให้น้ำออกจากถุงให้หมด เพื่อให้สารที่ อยู่ในสะเดาออกมาให้มากที่สุด จะช่วยป้องกันกำจัดหนอน เพลี้ยต่างๆ และผสมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ อัตรา 70-80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร จะป้องกันกำจัดโรคใบจุดใบไหม้ ผลเน่าของพืชผักหลายชนิด โดยพ่นทุก 5-7 วันกำจัดโรคใบจุดใบไหม้ ผลเน่าของพืชผัก
 7. อาจใช้เชื้อไวรัสหนอนกระทู้หอมหรือเชื้อไวรัส หนอนเจาะสมอฝ้าย ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำลายหนอน หนอนจะ เป็นโรคและตายในที่สุด โดยจะตายภายใน 2-7 วัน ยังไม่มี จำหน่ายในรูปการค้า โดยเชื้อไวรัสหนอนกระทู้หอมจะใช้ ได้กับพืชพวกหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง องุ่น ถั่วลันเตา ผักตระกูลกะหล่ำ ข้าวโพดฝักอ่อน กระเจี๊ยบขาว แตงกวา แตงโม ส่วนเชื้อไวรัสหนอนเจาะสมอฝ้าย จะใช้ได้ กับพริก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง องุ่น ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว หรือใช้แบคทีเรียกำจัดหนอน แบคทีเรียนี้จะไปทำลาย ระบบการกินอาหารของหนอน ทำให้หนอนไม่สามารถกิน อาหารได้ปกติและตายในที่สุด มีขายตามร้านขายปุ๋ยขาย ยา ตามท้องตลาดในรูปการค้าหลายชนิด เช่น ธูริไซด์ เซ็นทารีฯ ซึ่งจะนำมาใช้ร่วมในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง จะสามารถกำจัดหนอน กระทู้หอม หนอนใยผัก หนอนคืบ กระหล่ำ หนอนปลอกฯ แต่มีข้อจำกัดที่ว่า ห้ามใช้ในแหล่ง ที่มีการเลี้ยงตัวไหม เพราะเชื้อนี้จะฆ่าหนอนไหมด้วยหมายเหตุ การฉีดพ่นควรฉีดพ่นช่วงหลังบ่าย 3 โมง เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด ซึ่งอาจมีผลต่อ ประสิทธิภาพของการใช้ในข้อ 6-7 และเป็นช่วงที่หนอน ออกมาหากิน หนอนจะถูกกำจัดได้มากขึ้นและควรผสม สารจับใบด้วยทุกครั้งผักปลอดสารพิษ
 8. การใช้กาวเหนียว ENTO 92ที่ทำจากส่วน ผสมของน้ำมันละหุ่ง น้ำมันสน และไซคาร์นูบ้า อัตรา 7.5:5:1 ดักจับแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการระบาดของตัวแก่ ที่จะมาวางไข่หรือลงทำลายพืช โดยใช้กาวเหนียวที่ กระป๋องน้ำมัน เครื่องสีเหลืองหรือแผ่นป้ายสีเหลือง แล้ว นำไปปักในแปลงผักให้สูงจากต้นผัก 30-50 เซนติเมตร วางให้กระจายกัน ในพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งจะใช้ประมาณ 60-80 กระป๋อง สีเหลืองจะเป็นสีที่ล่อแมลงศัตรูพืชมาเกาะติด กับกาวทำให้บินไปทำลายพืชผักไม่ได้และตายไปเอง โดย จะมีการเปลี่ยนกระป๋องและทากาวเหนียวใหม่ทุก 15-20 วันกำจัดวัชพืชและดูแลแปลงผักปลอดสารพิษ
 9. กำจัดวัชพืชและดูแลแปลงปลูกให้สะอาดอยู่ เสมอ
 10. เมื่อเห็นมีแมลงบางชนิดหลงเหลืออยู่ก็ให้ใช้วิธีจับมาทำลาย หรือตัดแต่งกิ่งหรือใบพืชที่เป็นโรค ออกจากแปลงไปเผาทิ้งเสีย ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาด ของศัตรูพืชลงได้
 11. ไม่ควรปลูกพืชซ้ำที่ ควรหมุนเวียนพืชที่จะ ปลูกในแต่ละครั้ง

[code]ที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีษะเกษ โทร. 04561-2402 [/code]

No Comments

Post A Comment