การปลูกพืชแนวระดับเป็นขั้นบันไดและการไถพรวนดิน

26 มิ.ย. 2013 การปลูกพืชแนวระดับเป็นขั้นบันไดและการไถพรวนดิน

การไถพรวนดิน วัตถุประสงค์ เพื่อ ทำให้ดินโปร่งมากขึ้น มีการถ่ายเท อากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิวหน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช เหล่านี้ทำให้พืชเจริญเติบโต ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การไถพรวนดินที่ไม่ถูกวิธี ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบการเกษตร ทั้งต่อตัวเกษตรกรโดยตรง และผลเสียหายต่อ ทรัพยากรดินของประเทศที่เสื่อมโทรมลงโดย เฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเท แล้วมีการไถพรวน ขึ้นลงและปลูกพืชขึ้นลงตามความลาดเท จะ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดินที่มี ธาตุอาหารพืชออกไปจากพื้นที่ ผลผลิตพืชจะ ลดลง ผิวหน้าที่ถูกพัดพาไปจากพื้นที่จะไปตก ตะกอนทับถมตามแหล่งน้ำ ทางน้ำ เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน การปลูกพืชแนวระดับเป็นขั้นบันได การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ คือ การไถพรวนดินให้ขนานกันไปตามแนวระดับขวาง ความลาดเทของพื้นที่ เพื่อจะได้ปลูกพืชไปตามแนว ระดับได้สะดวก และมีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ดิน และน้ำ มักนิยมปฏิบัติบนพื้นที่ที่มีความลาดเท 2-8 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่มีความลาดเทสม่ำเสมอ และพื้นที่มี ระยะของความลาดเทไม่เกิน 100 เมตร ประโยชน์ของการไถพรวน และปลูกพืชตามแนวระดับ

  1. ร่องที่เกิดขึ้นจากการไถพรวนดินและปลูก พืช จะทำหน้าที่เหมือนเขื่อนสกัดกั้นและชะลอความ เร็วของน้ำที่ไหลบ่าบนผิวดินโดยตรง
  2. ทำให้เกิดที่กักเก็บน้ำบนผิวดินจำนวนมาก ถ้าดินมีการซึมซาบดี และมีความสามารถในการ ซึมน้ำสูง จะเป็นผลทำให้ฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จะซึม ลงไปในดินได้มาก
  3. การไถพรวนดินและปลูกพืชตามแนว ระดับ ถ้าปฏิบัติบนพื้นที่ทีมีความลาดเทไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ จะลดการสูญเสียดินได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของดินที่สูญเสียจากการปลูกพืชขึ้นลง ตามแนวลาดเท แต่ประสิทธิภาพของการอนุรักษ์ ดินและน้ำจะลดลง เมื่อความลาดเทของพื้นที่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์

ประโยชน์ของการไถพรวน การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับนี้ เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่ง มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำจะต้องอาศัยวิธีการอื่นๆ ด้วย เช่น การปลูกพืชสลับเป็นแถว การปลูกพืช หมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลื่อมฤดู เป็นต้น วิธีการปฏิบัติการไถพรวน และปลูกพืชตามแนวระดับ

  1. พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการไถพรวนและ ปลูกพืชตามแนวระดับที่ควรมีความลาดเท 2-8 เปอร์เซ็นต์ มีความลาดเทสม่ำเสมอ และระยะความ ยาวความลาดเทไม่เกิน 100 เมตร สำหรับบริเวณ ที่มีความลาดเทที่มีความลาดเทแตกต่างกันมาก และ ไม่สม่ำเสมอก็ไม่สามารถจะนำการไถพรวนและปลูก พืชตามแนวระดับไปปฏิบัติได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยน แปลงทิศทางของแนวระดับ
  2. ต้องวางแนวระดับของพื้นที่โดยใช้อุปกรณ์ กล้องส่องหาระดับ หรือในภาคเหนือเกษตรกรใช้ อุปกรณ์ไม้ เอ-เฟรม หาแนวระดับของพื้นที่ มีไม้หลัก แนวที่ปักไปเป็นแนวระดับที่ได้หาระดับได้แล้ว รายละเอียดวิธีการให้ศึกษาวิธีการจากเอกสาร การหาแนวระดับของพื้นที่
  3. ทำการไถพรวนและปลูกพืชไปตามแนว ไม้หลักที่ปักเป็นแนวระดับ ทั้งนี้แนวระดับบ่อจะปรับ ระยะแนวปลูกให้สอดคล้องกับระยะของพืชที่ปลูก

การเสริมประสิทธิภาพให้การไถพรวน และปลูกพืชตามแนวระดับได้ผลดียิ่งขึ้น สามารถ ปฏิบัติได้ ดังนี้

  1. ปฏิบัติร่วมกับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ อื่นๆ เช่น การปลูกพืชสลับเป็นแถบ การปลูกพืช คลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกหญ้าในทางน้ำไหล คูเบนน้ำ และการทำขั้น บันไดดิน เป็นต้น
  2. การวางแนวระดับเพื่อการไถพรวน จะต้องมีการออกแบบที่ถูกต้อง และเป็นเรื่องยุ่งยาก สำหรับเกษตรกรที่จะให้ได้ระดับจริงๆ ดังนั้น จึงอนุโลมให้แถวที่ปลูกพืชผิดไปจากแนวระดับได้ ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
  3. การปรับทิศทางของการไถพรวน ถ้าแถว ปลูกพืชอยู่ห่างจากแนวระดับมากเกินไป จำเป็นต้อง ปรับทิศทางการไถพรวนและต้องปลูกหญ้าในทาง น้ำไหลด้วย จึงจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดินได้ดี นอกจากนี้ ให้ใช้แนวเส้นระดับเป็นแนว ในการปลูกหญ้าถาวรเพื่อปลูกพืชสลับเป็นแถบ

ประโยชน์ของการไถพรวน [code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน โทร 0-2579-1803 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900[/code]

No Comments

Post A Comment