การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

08 พ.ค. 2013 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

ในปีหนึ่งๆ รัฐต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวน มาก ในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ วิทยา โดยการขุดลอกแม่น้ำ คูคลอง หนองบึง รวมทั้ง การกำจัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่อง ยากและค่าใช้จ่ายสูง สมควรที่จะใช้วิธีการป้องกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ จะเป็นวิธีการ ที่ดีกว่าการแก้ไข ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลากหลาย วิธีการ แต่วิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรและประชาชน โดยทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเองก็คือ รักษาระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำด้วยหญ้าแฝก วิธีการจัด ระบบการปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้เป็นกำแพงที่มีชีวิต ในการช่วยกรองตะกอนดิน สิ่งปฏิกูลและดูดซับ สารเคมี ไม่ให้ไหลลงไปทำความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมทั้งรากจะยาวมาก และ หยั่งลึกลงดินในแนวดิ่งมากกว่าเจริญออกทางด้าน ข้าง รากมีจำนวนมากและประสานกันแน่นหนา เสมือนม่าน หรือกำแพงใต้ดิน ซึ่งจะทำหน้าที่ยึดดินได้ อย่างแน่นหนาและแข็งแรง การจัดระบบการปลูกหญ้าแฝก วิธีปลูกหญ้าแฝกเพ่อื อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมกล้าหญ้าแฝกเพื่อนำไปปลูก โดยจะต้องขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกให้มีจำนวน พอเพียง และให้ได้กล้าหญ้าแฝกที่มีความแข็งแรงเหมาะสม ที่จะปลูกในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับพันธุ์หญ้าแฝกสามารถ ติดต่อขอได้จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดใกล้บ้าน ขั้นตอนที่ 2 วางแนวปลูกหญ้าแฝกบริเวณแหล่ง น้ำเพื่อป้องกันการตื้นเขิน และเพื่อรักษาคุณภาพน้ำ ก. อ่างเก็บน้ำ จะต้องวางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถว ตามแนวระดับ จำนวน 3 แถว

 • แถวที่ 1 วางแนวปลูกที่ระดับทางน้ำล้นที่ระดับกักเก็บ น้ำจนรอบอ่าง
 • แถวที่ 2 วางแนวปลูกที่ระดับสูงกว่าแถวที่ 1 ตาม แนวดิ่ง 20 ซม. จนรอบอ่าง
 • แถวที่ 3 วางแนวปลูกที่ระดับต่ำกว่าแถวที่ 1 ตาม แนวดิ่ง 20 ซม. จนรอบอ่าง

แถวตามแนวระดับ จำนวน 2 แถว คือ วิธีการวางแนวปลูกหญ้าแฝก วิธีการวางแนวปลูกหญ้าแฝก

 1. สำรวจหาทางน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำ
 2. ใช้เครื่องมือง่ายๆ เพื่อวางแนวระดับ โดยใช้สาย ยางหาระดับแบบช่างไม้ ประกอบด้วย
  1. ไม้ระแนงยาว 2.50 เมตร จำนวน 2 ท่อน กาเครื่องหมายสำหรับวัดระยะไว้บนไม้ทั้ง 2 ท่อน ความ ละเอียดเป็นเซนติเมตร ตลอดความยาว 2.50 เมตร
  2. สายยางขนาด 2 หุน ยาว 13 เมตร มัดทาบ กับไม้ระแนงดังภาพ
  3. กรอกน้ำใส่สายยางจนกระทั่งเมื่อตั้งไม้ ระแนงในที่เรียบระดับ น้ำที่อ่านได้ จะอยู่ที่ระดับ เดียวกันที่เครื่องหมาย 1.50 เมตร ทั้ง 2 ท่อน ซึ่งจะอยู่ใกล้เคียงระดับ สายตา
 3. วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 1 โดย การใช้คน 2 คนถือไม้ที่มีสายยางติดอยู่คนละอัน คนแรก วางไม้ที่จุดทางน้ำล้น ส่วนคนที่ 2 เดินไปตามแนวระดับวางไม้ ที่พื้น ขยับไม้หลักขึ้นลงให้ระดับน้ำในสายยางเท่ากับระดับน้ำ ในสายยางของคนที่ 1 ตอกหมุดหลักไว้ จากนั้นคนที่ 1 ย้ายไป วางไม้ที่จุดคอกหมุดหลักไว้ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนรอบอ่าง ก็จะได้เส้นแนวระดับที่จะปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 1
 4. วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 2 ซึ่งอยู่ สูงกว่าแถวที่ 1 ตามแนวดิ่ง 20 ซม.ก่อนอื่นต้องหาระยะห่าง ตามแนวดิ่งเสียก่อน
  วิธีการ ใช้คน 2 คนถือไม้ที่มีสายยางติดอยู่คนละอัน คนแรกวางไม้ที่จุดทางน้ำล้น (จุดเดียวกับที่ดำเนินการข้อ 3) ส่วนคนที่ 2 เดินไปวางไม้เหนือคนที่ 1 โดยหาจุดที่ระดับ น้ำในสายยางลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.30 เมตร ก็จะได้จุด วางแนวที่ 2 ซึ่งอยู่สูงกว่าแนวที่ 1 คือ 20 ซม. ตามต้องการ ตอกหมุดหลักไว้จากนั้นให้คนที่ 1 ย้ายไปวางไม้ที่จุดตอก หมุดหลัก ส่วนคนที่ 2 เดินไปตามแนวระดับวางไม้ที่พื้น โดย ให้ระดับน้ำในสายยางเท่ากับระดับน้ำในสายยางของคนที่ 1 แล้วตอกหมุดหลักไว้ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนรอบอ่างก็จะได้ เส้นแนวระดับที่จะปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 2

 5. วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 3 ซึ่งอยู่ ต่ำกว่าแถวที่ 1 ตามแนวดิ่ง 20 ซม. โดยหาจุดวางแนวเช่น เดียวกับแนวที่ 2 โดยคนแรกวางไม้ที่จุดทางน้ำล้น (จุดเดียว กับที่ดำเนินการข้อ 3) ส่วนคนที่ 2 เดินไปวางไม้ต่ำกว่าคน ที่ 1 โดยหาจุดที่ระดับน้ำในสายยางของคนที่ 1 อ่านได้ที่ ระดับ 1.30 เมตร หรือจากการอ่านระดับน้ำในสายยาง ของคนที่ 2 ได้ 1.70 เมตร แสดงว่าจุดที่คนที่ 2 จะอยู่ต่ำ กว่าจุดทางน้ำล้น 20 ซม. ตามที่ต้องการให้ตอกหมุดหลักไว้ จากนั้นวางแนวระดับจากจุดที่ตอกหมุดไว้ โดยวิธีการเช่น เดียวกับที่ทำแถวที่ 2 จนรอบอ่าง ก็จะได้ เส้นแนวระดับที่จะ ปลูกหญ้าแฝกแถวที่ 3

วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝก ข. บ่อน้ำ สระน้ำ จะต้องวางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็น

แถวที่ 1 ที่ระดับขอบบ่อ ห่างจากริมขอบบ่อประมาณ 50 ซม. แถวที่ 2 ที่ระดับทางน้ำเข้า

วิธีการ วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝก ทำเช่นเดียว กับวิธีการวางแนวระดับ เพื่อปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำ

ค. คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ แม่น้ำลำคลอง ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับขนานไปตามคลองส่งน้ำหรือ แม่น้ำลำคลอง ห่างจากริมคลองส่งน้ำหรือริมแม่น้ำลำคลอง 50 ซม.

วิธีการ วางแนวระดับเพื่อปลูกหญ้าแฝก ทำเช่น- เดียวกับวิธีการแนวระดับ เพื่อปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ควรย่อยดินให้ละเอียดในแนวปลูกที่ กำหนด ถ้าได้มีการปรับปรุงดินตามแนวปลูกโดยคลุกเคล้า ด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกแล้วโรยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 แต่เพียงบางๆ ขั้นตอนที่ 4 ควรปลูกตอนต้นฤดูฝน เอาถุงพลาสติก เพาะชำออกวางเรียงในร่องที่เตรียมดินไว้ห่างกัน 5-10 ซม. กลบดินให้แน่นและรดน้ำให้ชุ่ม ขั้นตอนที่ 5 การดูแลรักษาควรตรวจและดูแล และ ปลูกซ่อมต้นที่ตายไป มีการตัดให้เหลือความสูงระดับ ประมาณ 40-50 ซม. หลังปลูกประมาณ 3 เดือน และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 โรยบางๆ [code]ที่มา : คณะทำงานวิชาการหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดืน โทร 0-2579-1792 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment