การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร

07 มิ.ย. 2013 การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอหนา แน่นอยู่ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศจาก ที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ ประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโต ในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้านข้าง และมีจำนวนราก มากจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน รากจะประสานติดต่อกัน หนาแน่นเสมือนม่านหรือกำแพงใต้ดิน สามารถ กักเก็บน้ำและความชื้นได้ ระบบรากจะแผ่ขยาย กว้างเพียง 50 เซนติเมตร โดยรอบกอเท่านั้น ไม่เป็น อุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง จึงสามารถนำมา ปลูกเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีหนึ่ง ที่จะช่วย ให้ดินมีความชุ่มชื้นและรักษาหน้าดินรักษาสภาพ แวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำ ไปปลูกบนพื้นที่สองข้างของทางชลประทาน อ่างเก็บ น้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้ ขอบตลิ่ง คอสะพาน ไหล่ถนน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายได้ การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่ เกษตร ต้องปลูกเป็นแถวเดี่ยวขวางความลาดชันของ พื้นที่เป็นช่วงๆ เช่นเดียวกันการปลูกในพื้นที่เกษตร เพื่อ ให้แถวของหญ้าแฝกเป็นแนวรั้วคล้ายกำแพงกั้น ชะลอ ความเร็วของน้ำและดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ ตอนล่าง พื้นที่เหล่านี้ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ปลูกป่า ลำธาร คลอง แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ถนน รูปแบบในการปลูกหญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ ต่างๆ ดังนี้ การปลูกหญ้าแฝกพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชัน

 1. พื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การปลูกหญ้าแฝกต้องปลูกเป็นแถว ขวางความลาดชันเช่นเดียวกับพื้นที่เกษตร ระยะระหว่าง แถวใช้ระยะห่างเท่ากับความแตกต่างระดับในแนวดิ่ง 50 เซนติเมตร และในกรณีที่มีความลาดชันสูงมากทำให้ดินตื้น จะต้องใช้ไม้ไผ่หรือวัสดุอื่นๆ สานกั้นเป็นแถบช่วยยึดไม่ให้ หญ้าแฝกหลุดร่วมก่อนที่รากจะงอกยึดจับดิน หรือปลูก หญ้าแฝกล้อมต้นไม้ป่าเป็นครึ่งวงกลม ในตำแหน่งที่ห่าง จากทรงพุ่ม 30 เซนติเมตร โดยหันครึ่งวงกลมรับน้ำจาก ที่สูง ควรใช้หญ้าแฝกดอนซึ่งจะทนร่มและทนแล้ง รวมถึง ต้องการการดูแลภายหลังที่ตั้งตัวได้แล้วน้อยกว่าหญ้าแฝก ลุ่ม
 2. พื้นที่ภูเขาเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน 35-45 เปอร์เซ็นต์ การปลูกหญ้าแฝกจะต้องปลูกเป็นแถวแนว ขวางความลาดชัน ระยะระหว่างแถวเท่ากับความแตกต่าง ระดับในแนวดิ่ง 1 เมตร ถ้าตรงกับต้นไม้ก็สามารถดัดแถว หญ้าแฝกหลบแนวต้นไม้ได้เล็กน้อย และถ้าระยะระหว่าง แถวห่างก็สามารถปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้เป็นรูปครึ่ง วงกลม
 3. พื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกหญ้าแฝกได้ในรูปแบบเดียวกับในพื้นที่เกษตร ดังกล่าวข้างต้น
 4. พื้นที่ แม่น้ำ คลอง ลำธาร คลองระบายน้ำ คลองส่งน้ำ สามารถปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขนานไปตาม ความยาวของแม่น้ำ คลองหรือลำธารนั้น โดยปลูกห่าง จากริมฝั่งเข้าไป 50 เซนติเมตร และปลูกทั้ง 2 ฝั่ง
 5. อ่างเก็บน้ำ การปลูกหญ้าแฝกปลูกเป็นแถว ตามระดับ 3 แถว ดังนี้
  1. แถวที่ 1 ปลูกที่ระดับเก็บกักน้ำรอบอ่าง ยกเว้น บริเวณคันหรือสันอ่างเก็บน้ำ
  2. แถวที่ 2 ปลูกที่ระดับสูงกว่าแถวที่ 1 ตามแนว ดิ่ง 20 เซนติเมตร รอบอ่างยกเว้นบริเวณคันหรือ สันอ่างเก็บน้ำ
  3. แถวที่ 3 ปลูกที่ระดับต่ำกว่าแถวที่ 1 ตามแนวดิ่ง 20 เซนติเมตร รอบอ่างยกเว้นบริเวณคันหรือสันอ่างเก็บ น้ำ
 6. ถนนทางลำเลียง การปลูกหญ้าแฝกจะ ต้องปลูกบริเวณด้านข้างของไหล่ถนน โดยเฉพาะถนน ลาดยางจะปลูกในส่วนไหล่ทางที่เป็นลูกรัง และต้องไม่ บดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยานพาหนะ จำนวนแถวขึ้นกับ เปอร์เซ็นต์และความยาวของความลาดชัน ถนนปกติจะใช้ ระยะ 1.5 เมตรจากขอบถนน กรณีถนนที่ตัดผ่านภูเขา สูงชัน ด้านภูเขาที่ตัดดินออกจะต้องปลูกหญ้าแฝกเป็น แถวขวางความลาดชัน โดยใช้ไม้ไผ่สานช่วยยึดดินและ หญ้าแฝกไว้ขณะที่หญ้าแฝกยังอยู่ในระหว่างตั้งตัว จำนวน แถวและระยะห่างขึ้นกับความลาดชัน ซึ่งใช้ระยะตาม แนวดิ่ง 50 เซนติเมตร ส่วนด้านดินถมใช้หญ้าแฝกปลูก เป็นแนวตามความลาดชันวิธีเดียวกับด้านหน้าผา และปลูก หญ้าแฝกบริเวณทางระบายน้ำเป็นรูปตัววีคว่ำพาดผ่าน ร่องน้ำ ส่วนแหลมของตัววีคว่ำจะอยู่กลางร่องน้ำ หันหัว ทวนน้ำ แขนทั้งสองข้างของตัววีจะพาดขึ้นไปถึงขอบถนน และขอบเขา ร่องน้ำที่อยู่ที่สูงชันระยะห่างแนวตัววี 1 เมตร ถ้าสูงชันน้อยระยะห่างแนวตัววี 2 เมตร และบนภูเขา สูงชันมากมักเป็นพื้นที่ทุระกันดารหรือเป็นป่า มีร่มเงามาก จึงควรใช้หญ้าแฝกดอน

อ่างเก็บน้ำ การปลูกหญ้าแฝกปลูกเป็นแถว ตามระดับ ถนนทางลำเลียง การปลูกหญ้าแฝกจะ ต้องปลูกบริเวณด้านข้างของไหล่ถนน [code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1792 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]  

No Comments

Post A Comment