การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว

09 ต.ค. 2013 การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยว คือ ดินที่มีความเป็นกรดสูง ดินบนมีสีดำหรือเทาดำ ถัดลงไปจะพบ สีสนิมเหล็กปะปนอยู่และมีจุดประสีเหลือง อ่อนเหมือนฟางข้าว (Jarosite) ในดินชั้นล่าง ลึกจากผิวดินประมาณ 25-150 เซนติเมตร พื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีปัญหามากที่สุดบริเวณภาค กลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครนายก อ่างทอง และสุพรรณบุรี ซึ่งพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มน้ำขัง ใช้ทำนาเป็นหลัก แต่ผลผลิตที่ได้ยังต่ำอยู่เนื่องจากมีปัญหาใน ด้านเคมีของดินความเป็นกรดที่สูงมาก มี ธาตุอาหารพืชบางชนิด เช่น อลูมินัม และเหล็ก อยู่ในระดับค่อนข้างสูงละลายออกมาจนเป็น พิษต่อพืชที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส จะลดลงมีปัญหาทางกายภาพของดิน คือ เมื่อดินเป็นดินเหนียวจับตัวกันแน่นระบายน้ำ เลวเมื่อแห้งดินจะแข็ง ยังมีปัญหาทางด้าน ชีวภาพด้วย เพราะความเป็นกรดสูงจุลินทรีย์ ที่สร้างอาหารให้แก่พืชไม่สามารถทำงานได ดินเปรี้ยว การใช้ประโยชน์ในดินเปรี้ยวนี้โดยทั่วๆไป ใช้ทำนาปลูกข้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาหว่าน สำหรับ บริเวณที่มีแหล่งน้ำชลประทานเกษตรกรจะปลูก ไม้ผลยืนต้น เช่น ส้ม มะม่วง ฝรั่ง ที่เป็นพืชที่ทน ต่อสภาพดินเปรี้ยว การปลูกไม้ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยว นี้ จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้องและมีการ ปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของดิน โดยลดความเป็นกรด ป้องกันการเกิดกรดเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับเพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน ให้เหมาะสม ต่อชนิดของพืชที่ปลูกด้วย การจัดการดินที่ถูกต้องและเหมาะสม แก่การปลูกไม้ผล

  • คัดเลือกพืชที่มีความทนทานต่อสภาพดิน เปรี้ยว เช่น ส้ม มะพร้าว ฝรั่ง ละมุด มะกอก เป็นต้น
  • เป็นทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และสามารถ นำน้ำมาใช้ได้ตลอดปี
  • สร้างคันดินกั้นน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบ แปลง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน

ขุดยกร่องสวน

  • ขุดยกร่องสวนโดยปาดเอาหน้าดินมาพูน เป็นสันร่องไว้ตรงกลางดินที่อยู่ลึกลงไปนำมาพอก ไว้ด้านข้าง โดยทำการขุดยกร่องแบบเดียวกันนี้จน ทั่วทั้งแปลง เพื่อเพิ่มความลึกของหน้าดิน

ท้องร่องที่ขุดเอาหน้าดิน

  • ท้องร่องที่ขุดเอาหน้าดินออกไปแล้ว กลายเป็นร่องน้ำ น้ำในส่วนนี้จะเป็นน้ำเปรี้ยว จะ ระบายออกเมื่อเริ่มเปรี้ยวจัด แล้วจึงระบายน้ำจืด เข้ามาแทนใหม่

ใส่หินปูนฝุ่นหรือปูนมาร์ลแก้ดินเปรี้ยว

  • ใส่หินปูนฝุ่นหรือปูนมาร์ล หว่านทั้งร่อง ที่ปลูกอัตรา 3 ตัน/ไร่ หรือตามผลวิเคราะห์ดิน

กำหนดระยะปลูกตามความเหมาะสม

  • กำหนดระยะปลูกตามความเหมาะสม ของแต่ละพืช
  • ขุดหลุมปลูกขนาด กว้าง ยาว และลึก 50 เซนติเมตร แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไว้ต่างหาก ตากผึ่งดินไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วเอาส่วนที่เป็นหน้า ดินผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และบางส่วนของ ดินล่างผสมปูนมาร์ลหรือหินฝุ่น อัตรา 2.5 กิโลกรัม/ หลุม แล้วกลบลงไปในหลุมให้เต็ม

การแก้ดินเปรี้ยว

  • ควรปลูกพืชใน ต้นฤดูฝน เนื่องจาก อากาศชุ่มชื้นพืช ตั้งตัวได้เร็ว พร้อม ใส่ปุ๋ยเคมีตามความ ต้องการของพืชชนิด นั้น

[code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900[/code]    

No Comments

Post A Comment