การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง

การปลูกไม้สัก, การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง, ราคาไม้สักทำอย่างไรจึงจะปลูกไม้สักอายุ 16 ปี ให้เป็นไม้ ซึงสักโตมากกว่า 110 เซนติเมตร และยาวมาก กว่า 6.50 เมตร หรือมีมูลค่าของต้นสักซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นทองคำเขียบบนดินเท่ากับราคาทองคำจริงๆให้ได้นั้น มีคำตอบดังต่อไปนี้ วิธีการปลูก-บำรุงสวนสักอายุ 16 ปีให้มีมูลค่าสูงด้วยบันได 6 ขั้น ขั้นที่ 1 คัดเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมและคัดเลือกกล้าพันธุ์ไม้สักพันธุ์ดี ที่ทราบลักษณะพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ (ออกดอกช้า) ปลูกจำนวน 100 ต้น/ ไร่ (ปีที่ 1-3 ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ไม้สักมีความสูงเฉลี่ย 2 เมตร/ปี) ขั้นที่ 2 ปีที่ 4 ลิดกิ่งต้นสักสูงจากพื้นดิน 3.00 เมตร (ความสูงของต้นสัก 8.00 เมตร) (ปีที่ 4-12 ให้ ทำความสะอาดสวนป่าและใส่ปุ๋ยอีกปีละ 2 ครั้ง และป้องกันไฟ) ขั้นที่ 3 ปีที่ 6 ลิดกิ่งต้นสักสูงจากพื้นดิน 4.00 เมตร (ความสูงของต้นสัก 11 เมตร) ขั้นที่ 4 ปีที่ 8 ตัดสางขยายระยะไม้ัสักที่ปลูกให้เหลือ 50ต้น/ไร่ โดยตัดไม้ลักษณะต้นที่ไม่ดีออกให้ เหลือไม้ลักษณะดี (ต้นไม้สักลักษณะงาม)ไว้ และลิด กิ่งอีกครั้ง สูงจากพื้นดิน 6.50 เมตร (ความสูงของต้นสัก 15 เมตร) ขั้นที่ 5 ปีที่ 10 ตัดไม้สักคุณภาพชั้นรองออกอีก 15 ต้น/ไร่ เหลือไม้สักคุณภาพดี (เกรด A)ว้ 35 ต้น/ไร่ ขั้นที่ 6 ตัดไม้สักคุณภาพดี (เกรด A) จำนวน 35 ต้น/ไร่ ทั้งหมด ซึ่งจะได้ไม้ท่อนสักที่มีความโตกลาง ท่อน 110 เซนติเมตรและความยาว 6.50 ขึ้นไป เปรียบเทียบกับราคา อ.อ.ป. ขายได้ท่อนละ 18000 บาท เหตุผลหนึ่งที่สวนสักส่วนใหญ่ของเกษตรกรและ ขนาดของภาคเอกชนมีอายุ 12 ปีขึ้นไป มีไม้ขนาด เล็กและความยาวไม้ท่อนไม่ถึง 6.50 เมตรเพราะ ขาดการจัดการและการบำรุงสวนสักตามวนวัฒนวิธี (บันได 6 ขั้น) ข้างต้น ผู้เขียนได้ศึกษาดูงาน สวนสัก ภาครัฐเอกชน ประเทศไทย มาเลเซีัย อินโดนีเซีย พม่า อินเดีย ศรีลังกาและแอฟริกาแล้วพบว่าทุกประเทศให้ความ สำคัญและให้การยอมรับการปลูกไม้สักด้วยเทคนิค สมัยใหม่ รอบตัดฟันสั้นเพียง 16 ปี เท่านั้นทั้งนี้เพื่อ ผลิตไม้สักให้เพียงพอกับการใช้สอยในประเทศและ การบริโภคไม้สักของตลาดโลก ได้แก่ จีน อินเดีย ยุโรปและอเมริกา เป็นต้น

No Comments

Post A Comment