การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

1. การคัดเลือกพื้นที่ทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว – พื้นที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ติดต่อกันหรืออยู่ใกล้เคียงกัน สะดวกในการดูแล และติดตามงาน – ติดถนน การคมนาคมสะดวก – มีแหล่งน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูการผลิต – ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่อยู่ใกล้คอกสัตว์ และบ่อเลี้ยงปลา – ไม่เป็นดินกรดจัด หรือด่างจัด – อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อและโรงงานปรับปรุงสภาพ

2. การคัดเลือกเกษตรกร – มีความสนใจ ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ – ขยัน หมั่นตรวจถอนพันธุ์ปนสม่ำเสมอ – ซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ไม่ปลอมปน หรือลักจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ – มีการรวมกลุ่มช่วยกันถอนพันธุ์ปน – มีพื้นที่ไม่มากเกินไป จะได้มีเวลาตรวจถอนพันธุ์ปน

3. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่จะผลิต – เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกและระดับน้ำ – เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรสนใจและนิยมปลูก – ต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญในพื้นที่ – หลีกเลี่ยงพันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อสภาพอากาศในบางฤดู – เป็นพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ

4. การวางแผนการปลูกข้าว – หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่างจากพันธุ์เดิม เพื่อลดปัญหาข้าวปนจากข้าวเรื้อ – กำจัดข้าวเรื้อก่อนเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ – ห้ามปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่ออากาศ หนาวเย็นในช่วงกันยายน-พฤศจิกายน – หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในเดือนที่ระยะเก็บเกี่ยวตรงกับช่วงฝนตกชุก

5. การเตรียมดิน – กำจัดข้าวเรื้อก่อนเปลี่ยนพันธุ์ข้าว หรือ เริ่มทำแปลงขยายพันธุ์ครั้งแรก โดย ตากหน้าดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วใช้โรตารี่ย่ำกลบตอซัง จากนั้นระบายน้ำออกให้หน้าดินแห้ง 2 สัปดาห์ จนข้าวเรื้องอก จึงใช้ขลุบย่ำ กลบข้าวเรื้อ หมักไว้1-2 สัปดาห์ ก่อนคราด ทำเทือก ปลูก – ปรับพื้นนาให้เรียบสม่ำเสมอ ทำร่อง ระบายน้ำทุก 4 เมตร

6. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว – ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ – สุ่มเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบ ข้าวปน และความงอกก่อนปลูก – ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับปลูกแบบหว่านน้ำตม และ 5 กิโลกรัมต่อไร่่ สำหรับปลูกแบบปักดำ

7. วิธีการปลูกข้าว – หว่านน้ำตม เหมาะสำหรับพื้นที่อาศัยน้ำชลประทานที่ขาดแคลนแรงงาน ทำนาหลายครั้งต่อปี ไม่มีการเปลี่ยนพันธุ์

– ปักดำ เหมาะสำหรับพื้นที่อาศัยน้ำฝน หรือมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว เพื่อป้องกันปัญหาข้าวเรื้อ และกรณีที่มีเมล็ดพันธุ์จำกัด แต่ต้องการขยายปริมาณมาก

8. การควบคุมหอยเชอรี่ – ปล่อยเป็ดกินช่วงเตรียมแปลง และใช้ตาข่ายดักจับขณะสูบน้ำเข้านา – ใช้สารเคมีขณะหมักเทือกก่อนหว่านข้าว * นิโคซามาย 50 กรัมต่อไร่ * เมทัลดีไฮด์ 150 กรัมต่อไร่ * สมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่ 3 กิโลกรัมต่อไร่ – ระดับน้ำในนาขณะใช้สารไม่เกิน 5 เซนติเมตร

9. การควบคุมวัชพืช – ใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชให้ถูกต้อง * ถูกกับชนิดของวัชพืช (ใบแคบ ใบกว้าง กก ) * ถูกกับเวลาที่ใช้แล้วได้ผลดี (โดยนับจาก วันหว่านข้าว) * ถูกอัตราที่สารนั้นกำหนด – เปิดน้ำเข้านาหลังพ่นสารเคมี 3 วัน – รักษาระดับน้ำ 5 – 10 เซนติเมตร หลังกำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันวัชพืชงอกอีกครั้ง

10. การจัดการน้ำในนาข้าว – รักษาระดับน้ำให้เหมาะสมกับอายุข้าว * ระยะกล้า 5 เซนติเมตร. * ระยะแตกกอ 5 – 10 เซนติเมตร * ระยะตั้งท้อง-ออกดอก 10 เซนติเมตร – ระบายน้ำก่อนเก็บเกี่ยว * นาดินเหนียว 10 – 14 วัน * นาดินทราย 7 วัน

11. การใส่ปุ๋ยในนาข้าว

– กำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย – ระดับน้ำขณะใส่ปุ๋ย 5 – 10 เซนติเมตร. – ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับชนิดของดิน ชนิดและระยะการเจริญเติบโตข้าว ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง(ต้นเตี้ย) 1. ดินเหนียว แบ่งใส่ 2 ครั้ง – ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 25 – 35 กิโลกรัม/ไร่ – ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 – 15 กิโลกรัมต่อไร่่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20 – 30 กิโลกรัมต่อไร่ 2. ดินร่วน และดินทราย แบ่งใส่ 2 ครั้ง – ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 – 35 กิโลกรัม/ไร่

– ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 – 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20 – 30 กิโลกรัมต่อไร่่ ข้าวไวต่อช่วงแสง(ต้นสูง) 1. ดินเหนียว แบ่งใส่ 2 ครั้ง – ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-20-0 หรือ 18-22-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 – 25 กิโลกรัมต่อไร่ – ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 5 – 10 กิโลกรัมต่อไร่่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 10 – 20 กิโลกรัมต่อไร่ 2. ดินร่วน และดินทราย แบ่งใส่ 2 ครั้ง – ครั้งแรก ปุ๋ยสูตร16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 20 – 25 กิโลกรัมต่อไร่ – ครั้งสอง ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 5 – 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 10 – 20 กิโลกรัมต่อไร่

12. การกำจัดข้าวปน

– ระยะแตกกอ – ระยะออกดอก – ระยะโน้มรวง – ระยะพลับพลึง

13. การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

– โรคข้าว – แมลงศัตรูข้าว – สัตว์ศัตรูข้าว 14. การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว

– เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ระยะสุกแก่พอดี ประมาณ 30 วันหลังข้าวออกดอก 80 % – ทำความสะอาดรถเกี่ยวนวดก่อนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ – เกี่ยวข้าวขอบแปลงแยกออกเพื่อทำความสะอาดรถเกี่ยวนวดอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ุ์ – ทำความสะอาดภาชนะบรรจุ และรถบรรทุกก่อนเก็บเกี่ยว และชักลากเมล็ดพันธุ์

No Comments

Post A Comment