การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

Zemanta Related Posts Thumbnail

12 พ.ย. 2010 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

ประโยชน์ที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง รัฐสามารถลดการนำเข้าจากทั้งหมดปีละ 3.6 ล้านตัน/ปี (เป็นสูตรสำเร็จ 1.8 ล้านตัน) จึงทำให้ลดเงินตราต่างประเทศ จากการนำเข้าปุ๋ยสำเร็จที่มีสารตัวเติม 4,320 ล้านบาท/ปีและลดค่าใช้จ่ายซื้อสารตัวเติมในประเทศ 3,240 ล้านบาท ซึ่งการลดค่านำเข้า ค่าเก็บโกดัง ค่าขนส่งทั่วประเทศ ค่าดอกเบี้ย ค่าบรรจุ ฯลฯ ที่เกษตรกรจ่าย ปีละ 1,620 ล้านบาท

สารตัวเติม ได้แก่ ดินทราย ดินขาว ยิบซั่ม ฯลฯ ที่รวมอยู่ในปุ๋ยสูตรสำเร็จแต่ขายราคาเดียวกัน ถ้าเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพียง 20% ของจำนวนปุ๋ยที่ใช้ทั้งประเทศ จะลดค่าใช้จ่ายสารตัวเติมถึงปีละ 1,840 ล้านบาท และปุ๋ยผสมใช้เองถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จถึงตันละ 1,000-1,500 บาท การผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ใช้เองคือการนำแม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0, ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 มาผสมให้เข้ากันตามตารางผสมปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ้นและสามารถผสมได้ทุกสูตรที่มีขายในท้องตลาด

อุปกรณ์

เครื่องชั่งขนาด 25-50 กก., พลั่วหรือจอบ, ถังและขันพลาสติค, แม่ปุ๋ย

ตารางผสมฯ

ขั้นตอนการผสมปุ๋ย

เลือกสูตรและอัตราการใช้กับพืชจากคำแนะนำ คำนวณหาปริมาณ และชั่ง แม่ปุ๋ยแต่ละชนิดจากตาราง นำแม่ปุ๋ยที่ชั่งได้เทลงบนพื้นเรียบและแห้ง ใช้จอบ, พลั่ว ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยในกองให้เข้ากัน นำบรรจุกระสอบเพื่อขนย้ายไปไร่นา การหว่านหรือใส่ต้องใส่ปริมาณน้อยกว่าเดิมเพราะไม่มีสารตัวเติม

ข้อดี * ตัดปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม/ปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน * ใช้ปุ๋ยราคายุติธรรม มีทางเลือกเพิ่มขึ้น * สูญเสียน้อยกว่า เพราะลงทุนถูกกว่า * ถ้าชำนาญสามารถปรับสูตรได้ * มีอำนาจในการต่อรองราคา * มีปุ๋ยใช้ทันเวลา ข้อจำกัด * เสียเวลาผสม (10 กระสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) * ผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน 30 วัน * แม่ปุ๋ยมีขายไม่ครบทั้ง 3 ชนิด * แหล่งขายแม่ปุ๋ยมีน้อย * ต้องอ่านเข้าใจจึงทำได้ * ต้องมีตารางผสมปุ๋ย

ปุ๋ยที่ขายในท้องตลาดและสารตัวเติม

การใช้แม่ปุ๋ยผสมคิดจาก 100 กิโลกรัม

สนใจเอกสารติดต่อขอได้สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว โทร 0-2579-7515 หรือหน่วยงานของกรมการข้าวที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

No Comments

Post A Comment