การฟื้นฟูดินหลังจากน้ำท่วม เพื่อกลับมาทำเกษตรได้อีกครั้ง!

27 มิ.ย. 2013 การฟื้นฟูดินหลังจากน้ำท่วม เพื่อกลับมาทำเกษตรได้อีกครั้ง!

สภาพพื้นที่การเกษตรที่เกิดน้ำท่วม ผิวหน้าดินจะถูก ชะล้างและมีตะกอนดิน ขนาดเล็กที่ถูกพัดพามากับน้ำ ตกทับถมอยู่บริเวณผิวดินและ อุดตามช่องว่างในดิน ทำให้ดิน มีปัญหาการระบายน้ำและ อากาศ แปลงเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกิดน้ำท่วมเพื่อการ ปลูกผัก ควรจัดการดินที่เหมาะสม ดังนี้ พื้นที่ที่ต้องการปลูกผักในช่วงฤดูฝน

  1. พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ปล่อยให้น้ำลดจนเห็นผิว หน้าดินก่อน จึงหว่านปูนขาว หรือปูนมาร์ลหรือหินปูนฝุ่น ในอัตรา 200-500 กก.ต่อไร่ ทันทีขณะที่ดินยังมีความชื้น จะช่วยให้ปูนออกฤทธ์ิได้ดีขึ้น การใส่ปูนจะช่วยฆ่าเชื้อโรค ในดิน
  2. ทำการเตรียมดินด้วยไถผาน 3 และไถผาน 7 หรือรถไถเดินตามขนาดเล็ก และยกร่องปลูกขนาดของ แปลง ขึ้นกับชนิดของผักที่ปลูก แล้วใส่เชื้อพด.3 ที่ขยาย ในกองปุ๋ยหมักหมักอัตรา 10 กก.ต่อไร่ ใส่ระหว่างแถวก่อน ปลูกผักเพื่อทำลายหรือควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืช

สำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นที่ดอนแต่เกิดน้ำท่วม เป็นครั้งคราว ก็ไม่จำเป็นเพียงแต่แบ่งเป็นแปลงย่อย ขนาดแปลงก็แล้วแต่ว่าจะปลูกผักชนิดใด พื้นที่ที่ต้องการปลูกผักในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ที่ปลูกผักในช่วงฤดูแล้ง ให้โรยปูนขาวทิ้ง ไว้ประมาณ 10 วันหลังน้ำลด ขณะดินยังมีความชื้น แล้ว หว่านเมล็ดพืชตระกูลถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ถั่วพร้า ปอเทือง ถั่วพุ่ม หรือถั่วเขียว ในอัตราเมล็ด 8-10 กก./ไร่ เมื่อเริ่มออกดอกก็ทำการไถกลบ ส่วนถั่วเขียวสามารถเก็บเมล็ดขายได้ หลังจากนั้น จึงไถกลบเศษซากพืชลงดิน ซึ่งพืชตระกูลถั่วจะช่วย ปรับปรุงโครงสร้างของดินที่ค่อนข้างแน่นทึบ และยังช่วย ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น หลังไถกลบ 15-20 วันก็ สามารถเตรียมแปลงปลูกผักในหน้าแล้งได้เลย การใช้ปุ๋ยในพืชผัก โดยทั่วไปจะใช้ปุ๋ยหมักใส่รองพื้นหรือรองก้นหลุม ถ้าสามารถจัดหาหรือทำใช้ได้ทัน การปลูกแต่ถ้าไม่มี ปุ๋ยหมักก็แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูก ปุ๋ยคอกแห้งใช้อัตรา 1-3 ตันต่อไร่ขณะเตรียมดิน เมื่อผัก เริ่มเจริญเติบโตจึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้เองโดยขอสารเร่ง พด.2 ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน หรืออาจรวมกลุ่มกันทำก็ได้ การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำใช้ เวลาอย่างน้อย 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ ได้และเหมาะสมมาก สำหรับผักกินใบช่วย เร่งการเจริญเติบโต ได้ดีมาก แปลงผักกะหล่ำปลี การใช้ปุ๋ยเคมี ในพืชผักสามารถใช้ในอัตรา ลดลงได้ร้อยละ 25 เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และ การใช้ร่วมกับพืชปุ๋ยสดก็สามารถลดอัตราปุ๋ยเคมีลงได้ มากกว่าร้อยละ 30 การเลือกชนิดพืชผักที่ปลูก ควรเลือกให้ เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยพื้นที่หลังน้ำลดยังอยู่ใน ช่วงฤดูฝน ก็ควรเลือกผักที่เหมาะสมกับช่วงฤดูฝน เมื่อเข้าฤดูแล้งก็เลือกผักที่เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง ดังตารางที่ 1 การเลือกชนิดพืชผักที่ปลูก การเลือกชนิดของผัก แนะนำให้ปลูกผักหลายๆ ชนิด เพื่อลดความเสี่ยงใน ด้านราคาและการเกิดโรค ถ้าปลูกผักชนิดเดียวกันจะ เก็บเกี่ยวเวลาเดียวกัน ราคาขายจะต่ำ และถ้าเกิดโรคใน แปลงที่เกิดกับผักบางชนิด ก็ยังมีรายได้จากผักชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นโรคได้ นอกจากนี้ควรดูราคาผักในท้องตลาดว่าผัก ชนิดใดราคาสูงในช่วงใดเพื่อวางแผนการปลูกและ เก็บเกี่ยวในช่วงที่ผักได้ราคาดี ตารางที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีและช่วงเวลาปลูก ที่เหมาะสม กับพืชผักชนิดต่างๆ

การใช้ปุ๋ยเคมีและช่วงเวลาปลูก ที่เหมาะสม

[code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-4516 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 [/code]

No Comments

Post A Comment