การหาแนวระดับของพื้นที่ เพื่อปลูกพืชสวน ทำไร่บนที่ลาดชัน

30 เม.ย. 2013 การหาแนวระดับของพื้นที่ เพื่อปลูกพืชสวน ทำไร่บนที่ลาดชัน

ในพื้นที่ที่มีความลาดชันหรือที่เนินเขานั้น ในขณะที่ฝนตกจะเกิดน้ำไหลบ่าจากด้านบนลงไปสู่ ด้านล่าง ซึ่งน้ำฝนนี้จะพัดพาเอาหน้าดินที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนกล้าพืช เมล็ดพืช และปุ๋ย ธาตุอาหารพืชไปจากแปลงลงสู่ที่ลุ่ม ทำให้เกิดการ เสียหายกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างมาก การหาแนวระดับของพื้นที่ เพื่อปลูกพืชสวน ดังนั้น การวางแนวปลูกพืชที่จะลดอัตราการชะล้าง พังทลายของดินได้ ต้องเป็นแนวปลูกที่สามารถลดอัตรา ความเร็วของน้ำฝน ซึ่งก็คือ การวางแนวปลูกตามแนว ระดับขวางความลาดเทของพื้น การวางแนวปลูกบนพื้นที่ลาดเทนั้น จะต้องวาง แถวปลูกไปตามแนวระดับของพื้นที่ พืชไร่หรือไม้ผล ยืนต้นในแถวเดียวกันต้องอยู่ในระดับเดียวกัน แต่ใน แถวเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นแถวตรง แถวนี้จะโค้งจะ ไปตามรูปของสภาพพื้นที่ลาดชัน วิธีการหาแนวระดับของพื้นที่ลาดเทที่ทำได้ง่าย สะดวก และหาเครื่องมือเครื่องใช้ได้ง่ายราคาไม่แพง เกษตรกรสามารถจัดทำและหาแนวระดับได้เอง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแนวระดับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแนวระดับ

  • ใช้ไม้ขนาด 1×2 นิ้ว ทำเป็นรูปไม้ฉาก หรือไม้เอ- เฟรมสำหรับหาแนวระดับ ซึ่งเอาระดับน้ำช่างไม้ไปผูกติด ไว้ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3
  • ระดับน้ำช่างไม้ และเทปวัดระยะ ภาพที่ 1
  • ไม้หลักแนว
  • เชือกเส้นยาว
  • ยางหนังสติ๊ก

วิธีการวางแนวระดับ วิธีการวางแนวระดับ หาแนวระดับในแต่ละแนว ปักไม้หลัก เลื่อนไม้ทำแนวระดับไปหาจุด ยกไม้ทำแนวระดับ

  1. ก่อนวางแนวระดับ ต้องหาเส้นฐานก่อน เส้นฐาน จะเป็นเส้นที่กำหนดระยะระหว่างแถวการ วางเส้นฐานหรือเส้นภูมิ
  2. สำรวจหาบริเวณที่มีความลาดชันปานกลาง แล้วกำหนดเส้นฐานโดยใช้ไม้หลักแนวปักที่จุดบนสุด ล่างสุด แล้วใช้เชือกโยงไว้ ตามภาพที่ 4
  3. วัดระยะจากไม้หลักแนวอันบนสุดลงมา 4 เมตร (ระยะ 4 เมตร นี้ต้องเป็นระยะตามแนวราบหรือแนวระดับ ตามภาพที่ 5) ตามแนวเส้นฐาน และปักไม้หลักแนวไว้ วัดระยะทุก 4 เมตร แล้วปักไม้หลักแนวตามแนวเส้นฐาน จนถึงจุดต่ำสุดของเส้นฐาน ตามภาพที่ 6
  4. หาแนวระดับในแต่ละแนว ดังต่อไปนี้ นำไม้ทำ แนวระดับที่เราเตรียมไว้ (อาจเป็นไม้เอ-เฟรมหรือไม้ฉาก) มาตั้งที่เส้นฐานให้ขาข้างหนึ่งของไม้ทำแนวระดับตั้งอยู่บน ดินที่ไม้หลักอันแรก ในสัณฐานปักอยู่ตามภาพที่ 7 แล้ว เลื่อนขาอีกข้างหนึ่งขึ้นๆลง จนระดับน้ำที่ผูกไว้บนไม้ฉาก อยู่ตรงกลาง ซึ่งแสดงว่าจุดที่ขาทั้งสองของไม้ทำแนว ระดับอยู่ในระดับเดียวกัน ปักไม้หลักที่ขาข้างนั้นตามภาพ ที่ 8
  5. เลื่อนไม้ทำแนวระดับไปหาจุดต่อไป โดยหมุนไม้ ทำแนวระดับให้ขาข้างที่ตั้งอยู่ที่ไม้หลักอันใหม่อยู่กับที่ หมุนขาอีกข้างหนึ่งไปด้านตรงข้าม หาจุดระดับจุดที่ 2 ตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว ปักไม้หลักที่จุดที่หาระดับได้ใหม่ ตามภาพที่ 9
  6. เลื่อนไม้ทำแนวระดับไปหาจุดต่อๆไปตาม วิธีการที่กล่าวมาแล้ว จนสุดเขตแดนของส่วนข้างนั้น
  7. ยกไม้ทำแนวระดับ กลับมายังเส้นฐาน (ดูภาพ ที่ 10) แล้วดำเนินการหาแนวระดับอีกด้านหนึ่งของ เส้นฐานในแนวเดียวกันนั้น ตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว จนสุดเขตแดนสวนในข้างนั้น
  8. ยกไม้ทำแนวระดับกลับมายังไม้หลักแนวที่ปัก เป็นเส้นฐานแถวที่ 2 (ดูภาพที่ 11) แล้วดำเนินการหา แนวระดับในแถวที่ 2 นั้นต่อไป ทั้งสองข้างของเส้นฐาน จนได้แนวระดับแถวที่ 2 ทั้งสองข้าง
  9. ยกไม้ทำแนวระดับกลับมายังไม้หลักแนวที่ปัก เป็นเส้นฐาน ถัดมาเพื่อหาระดับในแถวที่ 3,4,5… ต่อไป เรื่อยๆ จนเสร็จแถวสุดท้ายก็จะได้แนวระดับที่จะปลูกพืช หลักตามหลักการ (ดูภาพที่ 12)

แนวระดับที่จะปลูกพืช สภาพพื้นที่ที่จัดหาแนวระดับสำหรับพร้อมที่จะ ปลูกพืชไปตามแนวระดับ (ดูภาพที่ 13) ซึ่งจะเป็น มาตรการอนุรักษ์ดินน้ำที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ลาดชัน ในภาคต่างๆ โดยปรับระยะแนวปลูกให้สอดคล้องกับชนิด พืชที่ปลูก สภาพพื้นที่ที่จัดหาแนวระดับสำหรับพร้อมที่จะ ปลูกพืชไปตามแนวระดับ [code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1803 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]

No Comments

Post A Comment