การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผัก

21 มี.ค. 2013 การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผัก

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกผักเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขังได้ง่าย มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูกาล ดินที่เหมาะสม เป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบาย น้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรด เป็นด่างประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างไม่ควรเป็นชั้น ของดินดาน เพราะจะทำให้น้ำซึมผ่านไม่สะดวก พืชอาจเหี่ยวเฉาได้ในกรณีที่มีฝนตกหนักหรือ ให้น้ำมากเกินไป แปลงผัก การเลือกพันธุ์พืชผัก การเลือกพันธุ์พืชผัก เลือกพันธ์ุที่มีความต้าน ทานต่อศัตรูพืช ปราศจากเชื้อโรค ผลผลิตสูง และมี คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้งเลือกพันธ์ุที่เจริญ เติบโตดีเหมาะสมกับฤดูปลูก และสภาพดินฟ้าอากาศที่ ปลูก ให้แช่เมล็ดพันธุ์ผักในน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที จะช่วยกำจัดเชื้อโรคพืช และเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดพันธ์ุงอกได้สม่ำเสมอ ช่วยลด ปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุ การเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผัก

 1. ทำการปรับระดับพื้นที่ให้ราบเรียบไม่เป็นแอ่ง ขังน้ำ ไถเตรียมดินด้วยการไถดะ 1 ครั้ง ตากดินทิ้งไว้ 7 วัน เพื่อกำจัดแมลงโรคและวัชพืช แล้วการไถพรวน 1 ครั้ง จะทำให้ดินมีเนื้อละเอียดร่วนซุยเหมาะแก่การ ปลูกพืชผัก ในพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชและเคยมีศัตรูพืชระบาด อย่างรุนแรงมาก่อนควรจะตากดินทิ้งไว้อีก 7 วัน แล้ว ไถพรวนอีกครั้งหนึ่ง
 2. หลักจากนั้นให้ทำการยกร่อง กว้างประมาณ 1.5 เมตร สูงประมาณ 25-30 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย จะ ช่วยในเรื่องการระบายน้ำ ระยะระหว่างร่อง 30-50 เซนติเมตร ให้หว่านปุ๋ยหมัก อัตรา 4 ตันต่อไร่ หรือ ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ให้ทั่ว พื้นที่ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
 3. ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:500) เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและ เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตแก่พืชและจุลินทรีย์ดิน
 4. หว่านเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ ผลิตจากสารเร่ง พด.3 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่เพื่อ ป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าในช่วงแรกที่ปลูกแล้วจึง ปลูกพืชผัก

การเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผัก วิธีการปลูกพืชผัก จะแตกต่างกันตามชนิดของพืช ผัก โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1. ประเภทที่ต้องเพาะกล้าก่อนแล้วจึงย้ายปลูก จะเป็นพวกเมล็ดมีขนาดเล็ก ต้องการการดูแลรักษาระยะ ต้นกล้ามากกว่าพืชผักชนิดอื่นๆ เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ เป็นต้น แปลงเพาะ กล้ามีขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 10 เซนติเมตร อาจปลูก โดยการหว่านเมล็ดผักให้สม่ำเสมอ อย่าให้แน่นเกินไป หรือโรยเมล็ดตามร่องเล็กๆบนแปลงเพาะ แต่ละร่อง ห่างกัน 15-20 เซนติเมตร หลังจากนั้นเกลี่ยดินกลบบางๆ และใช้ฟางข้าวคลุมดินแล้วรดน้ำ ควรให้น้ำกล้าผักวันละ 2 ครั้ง เมื่อกล้าผักอายุได้ 1-2 สัปดาห์ ให้ถอนต้นกล้า อ่อนแอเป็นโรคและต้นที่อยู่ชิดกันทิ้ง กล้าที่เหมาะสมจะ ย้ายปลูกควรมีใบจริง 3-5 ใบ
 2. ประเภทที่หว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย จะเป็น พวกมีอายุสั้น โตเร็ว มีระยะปลูกถี่ เมล็ดหาง่าย และ ราคาถูก เช่น ผักชี ผักกาดเขียว กวางตุ้ง คะน้า สามารถ ปลูกได้ 2 วิธี คือ
  1. โดยหว่านเมล็ดกระจายทั่วแปลง คลุมด้วย ฟางบางๆ และรดน้ำเป็นฝอยละเอียดให้ทั่วแปลง เมื่อต้น กล้างอกและมีใบจริงประมาณ 1-2 ใบ ให้เริ่มถอนแยกโดย เลือกต้นกล้าที่แข็งแรงไว้ และจัดระยะปลูกให้พอเหมาะ
  2. โดยการโรยเป็นแถววิธีนี้จะประหยัดเมล็ด พันธ์ุได้มากกว่าวิธีหว่าน โดยโรยเมล็ดให้เป็นแถวในร่องลึก 0.5-1 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้างอกให้ถอนต้นที่อ่อนแอ และเบียดชิดกันทิ้ง
 3. ประเภทที่ใช้ปลูกเป็นหลุม จะเป็นพวกที่มีเมล็ดโต เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา แตงกวา ฟักทอง มะระ ผักกาดหัว เป็นต้น โดยหยอดเมล็ดตามหลุมปลูกที่เตรียมไว้ หลุมละ 2-3 เมล็ด ลึก ประมาณ 1.2-2.5 เซนติเมตร กลบด้วยดิน เมื่อต้นกล้ามีใบจริง ประมาณ 2 ใบ ให้ถอน ต้นที่อ่อนแอทิ้งเหลือไว้ หลุมละ 1 ต้น

แตงกวา การดูแลรักษาพืชผัก

 1. หลักจากปลูกผักแล้วให้ใช้ฟางข้าวอัตรา 1 ตันต่อ ไร่ คลุมดินระหว่างแถวของพืชผักที่ปลูกเพื่อรักษา ความชื้น ควบคุมวัชพืช และเมื่อฟางข้าวสลายตัวจะช่วย เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 2 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:1,000) ทางใบและลำต้นหรือ รดลงดิน ให้ทำในตอนเช้าหรือหลังจากฝนตกและให้อย่าง สม่ำเสมอทุก 7 วัน จนเก็บเกี่ยวผลผลิตจะช่วยเร่งการ เจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ การยืด ตัวของลำต้น และส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น
 3. ในกรณีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีให้ทำการแบ่งใส่ 2 ครั้ง เท่าๆกัน ครั้งแรกหลังปลูกผักไปแล้ว 3 สัปดาห์หรือ หลังจากย้ายกล้าปลูกแล้ว 7 วัน ครั้งที่สองหลังจาก ครั้งแรก 2-3 สัปดาห์ หรือเมื่อผักเริ่มออกดอกติดผล ให้ โรยรอบๆต้นหรือโรยบางๆระหว่างแถว อย่าให้ชิดโคนต้น และพรวนดินกลบและรดน้ำตาม
 4. การให้น้ำ ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลา เช้าและเย็น ไม่รดตอนแดดจัด อย่าปล่อยให้น้ำขังแปลง

การรดน้ำแปลงผัก การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้สับกลบเศษพืชผัก ลงดินและปล่อยให้ย่อยสลาย 7 วัน แล้วจึงเตรียมดินดัง ที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อปลูกพืชผักครั้งต่อไป การจัดการดินเพื่อปลูกพืชผักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment