การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

01 เม.ย. 2013 การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกอ้อย ที่ดอนหรือที่ลุ่มไม่มีน้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำและ อากาศดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน อยู่ในช่วง 5.5-7.0 ค่าความเค็มไม่เกิน 4.0 เดซิซิเมนต่อเมตร อุณหภูมิ 30-35 องศา เซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี พันธุ์อ้อย คัดเลือกพันธ์ุอ้อยที่มีความสมบูรณ์จาก แปลงที่ไม่มีการระบาดของโรคใบขาว เหี่ยวเน่าแดง แส้ดำ กอตะไคร้ และหนอนกอลายจุด และมีอายุเก็บเกี่ยว 10- 14 เดือน การเตรียมดิน ก่อนปลูกทำการไถกลบด้วย ผานสาม 1-2 ครั้ง ลึก 30-50 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน ถ้าเป็นต้นฤดูฝนให้พรวน 1 ครั้ง ถ้าปลายฤดูฝนต้อง พรวนเพิ่มอีก 2-3 ครั้ง จนดินร่วนซุยเพื่อกลบเศษซากพืช จากฤดูก่อน และทำลายวัชพืชต่างๆให้ลดจำนวนลง ถ้ามีชั้นดินดานหรือหลังการรื้อตอ เพื่อเตรียมดินปลูก ใหม่ทุกครั้ง ต้องไถระเบิดดินดานให้ลึก 50-75 เซนติเมตร และทำการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและตัด วงจรการระบาดของโรค

พืชปุ๋ยสดที่นิยมปลูกในไร่อ้อย ได้แก่ ถั่วมะแฮะ อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจใช้ปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถั่วพร้า อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว ก่อนปลูกอ้อย แล้วทำการไถกลบเมื่อพืชปุ๋ยสดออกดอก หรือเมื่ออายุ 50 วัน แล้วปล่อยให้ย่อยสลาย 15 วัน จึงเตรียมแปลงปลูกอ้อย

ในขณะเตรียมดินก่อนปลูกอ้อยให้ฉีดพ่นปุ๋ย อินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2 (ที่เจือจาง 1:500) อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ และก่อนการปลูกอ้อยให้ใส่เชื้อจุลินทรีย์ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.3 ระหว่าง แถวที่จะปลูกอ้อย อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อป้องกัน โรคเน่าคอดินและลำต้นเน่าของอ้อย ทำการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เตรียมไว้ โดยทำการ ยกร่องปลูกให้มีระยะระหว่างร่อง 1.0-1.5 เมตร อ้อยที่มี การแตกกอมากหรือปานกลางให้ปลูกเป็นแถวเดียว ส่วนอ้อยที่มีการแตกกอน้อยให้ปลูกเป็นแถวคู่ระยะใน แถวคู่ 30-50 เซนติเมตร การปลูกต้นฤดูฝนกลบตออ้อย ด้วยดินให้สม่ำเสมอหนา 3-5 เซนติเมตร ส่วนการปลูก ปลายฤดูฝนกลบตออ้อยด้วยดินให้แน่นหนาประมาณ 20 เซนติเมตร การปลูกอ้อย การเตรียมดินสำหรับปลูกอ้อย ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ควรปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเป็น แถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ภายหลัง จากที่ไถเตรียมดินแล้ว โดยการขุดหลุมในร่องที่ไถไว้ สำหรับเป็นแนวระดับยาวตามพื้นที่ ให้แต่ละต้นห่างกัน 5 เซนติเมตร หญ้าแฝกแนวต่อไปก็จะปลูกขนานกับแนว แรก โดยมีระยะห่างขึ้นกับสภาพความลาดชันของพื้นที่ เช่น ถ้าระยะตามแนวดิ่ง คือ 2 เมตร แนวรั้วหญ้าแฝก ณ ความลาดเอียง 5% 10% และ 15% จะอยู่ห่างกัน 40 เมตร 15 เมตร และ 10 เมตร ตามลำดับ ระมัดระวังในการไถ เตรียมดินให้รักษาแนวหญ้าแฝกไว้ นอกจากนี้ตัดใบ หญ้าแฝกให้อยู่ระดับ 30-50 เซนติเมตร และปลูกซ่อมแซม ให้แนวรั้วหญ้าแฝกหนาแน่น เพราะจะมีประสิทธิภาพใน การช่วยชะลอและกระจายน้ำไหลบ่า เพิ่มการแทรกซึมน้ำ ลงสู่ผิวดิน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชแซม ในพื้นที่ที่ไม่มีความลาดชัน หลังจากปลูกอ้อยได้ 15 วัน ให้ทำการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพุ่มหรือถั่วพร้า โรยเป็นแถวแทรกระหว่างแถวอ้อย เพื่อป้องกันวัชพืช เมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุ 50 วัน ให้ทำการ ตัดแล้วนำมาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินและเพิ่ม อินทรียวัตถุให้กับดิน การปลูกพืชแซมสามารถปลูกได้ใน อ้อยตอที่ปลูกปีแรก รูปแปลงไร่อ้อย การดูแลรักษา การให้น้ำสำหรับแหล่งปลูกอ้อย ที่มีน้ำชลประทานให้น้ำทันทีหลังปลูก ต้องไม่ให้อ้อย ขาดน้ำติดต่อกันนานกว่า 20 วัน และทำการฉีดพ่น ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชปุ๋ยสดทุก 7 วัน อัตรา 2 ลิตรต่อไร่ (ที่เจือจาง 1:1,000) เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยสด และหลังปลูกอ้อยแล้ว 15 วัน ให้ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำทาง ใบและลำต้น หรือรดลงดินให้กับอ้อยทุก 1 เดือน จนถึง ระยะเก็บเกี่ยว กรณีปลูกพืชแซมในขณะที่ให้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กับอ้อย ควรฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชตระกูลถั่วที่ ปลูกแซมแทรกระหว่างแถวอ้อย การป้องกันกำจัดโรคและแมลง โรคใบขาว โรคแส้ดำ โรคกอตะไคร้ หนอนกอจุดใหญ่ หนอนเจาะลำต้น เพลี้ย จั๊กจั่นสีน้ำตาล และแมลงศัตรูธรรมชาติ ให้ใช้สาร สกัดธรรมชาติหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย การป้องกันกำจัดโรคและแมลงไร่อ้อย การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว หลังจากตัดอ้อย ส่งโรงงานแล้ว สามารถเก็บตอไว้ใด้ 2 ปี ให้นำเศษเหลือ จากการเก็บเกี่ยว เช่น ใบอ้อย และยอดอ้อยคลุมดิน เป็นการรักษาความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และ ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การปลูกพืชปุ๋ยสดแซมระหว่างแถวอ้อย และใช้เชื้อ จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช พด.3 ในอ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยตอปีที่ 2 การจัดการดินเพื่อปลูกอ้อย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ดังกล่าวนี้ จะสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น เมื่อ เทียบกับวิธีการปฏิบัติเดิมของเกษตรกรได้ประมาณ 20% [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-7563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment