การเตรียมดินปลูกพืชผัก ผลไม้ ไร่สวน

25 เม.ย. 2013 การเตรียมดินปลูกพืชผัก ผลไม้ ไร่สวน

ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พืชอาศัย ในการเจริญเติบโตเป็นที่ยึดเกาะ ของรากพืชเพื่อยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง เก็บน้ำไว้เพื่อการเจริญ เติบโตของพืช ให้อากาศแก่รากพืชเพื่อ การหายใจ และเป็นแหล่งธาตุอาหาร แก่พืช ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุและ อินทรียวัตถุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พืช การเตรียมดิน การเตรียมดินปลูกพืช ดินเป็นตัวกลางที่พืชต้องอาศัยในการดำรงชีพ การเตรียมดินจึงมีความสำคัญต่อพืช เพื่อให้ดินนั้น เหมาะสมกับสภาพความต้องการสำหรับการเจริญ เติบโตและให้ผลผลิตของพืช มีโครงสร้างทาง กายภาพของดินที่ดี ทนทานต่อการเสื่อมโทรม มีการ ระบายน้ำและอากาศได้ดี รักษาปริมาณความชื้นให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ธาตุอาหารของพืชอยู่ในรูป ที่พืชสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ มีปริมาณพอเพียง และสมดุล ให้ผลผลิตที่สูงสุดของพืชแต่ละชนิดที่ จะปลูก การเตรียมดินอย่างถูกวิธี การเตรียมดินปลูกพืชที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความ เสียหายแก่ดินและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การสูญเสีย หน้าดินเนื่องจากการชะล้างพังทลาย ดินแน่นทึบ รากพืชไม่สามารถหยั่งรากไชชอนไปหาอาหารมา หล่อเลี้ยงลำต้นได้ เป็นต้น การเตรียมดินอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ ควรปฏิบัติ ตามวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อลดการสูญเสียดังกล่าว ดังนี้

  • ควรเตรียมดินเมื่อมีความชื้นปานกลาง เนื่องจากการเตรียมดินเมื่อขณะที่ดินยังแห้งอยู่ อาจทำไม่ได้ หรือได้ลำบากเพราะดินแข็งเกินไป และถ้าเตรียมดินในขณะที่มีน้ำมากเกินไปจะทำให้ ดินแน่นทึบ ดินจะมีการระบายน้ำไม่ดีและจะทำให้ การใช้เครื่องจักรทำงานไม่สะดวก
  • ไม่ควรเตรียมดินหรือไถพรวนเกินความ จำเป็น เพราะจะทำให้ดินร่วนและแตกละเอียดมาก เกินไป อันอาจส่งผลให้อินทรียวัตถุในดินสลายตัว ได้โดยง่าย และดินจะไม่จับตัวกัน ซึ่งจะง่ายต่อการ ชะล้างพังทลาย

การไถพรวนดิน

  • การเตรียมดิน ไม่ควรที่จะไถพรวนในระดับ ความลึกเดียวกันตลอดเวลา ควรมีการสลับพลิก ดินล่างขึ้นมาและไถทำลายชั้นดานในบางโอกาส เพราะจะเป็นการช่วยนำธาตุอาหารพืชขึ้นมาในดิน ชั้นบน และมีการระบายน้ำและอากาศตลอดจนปรับ โครงสร้างของดินให้ดีขึ้น
  • ไม่ควรเผาทำลายเศษพืชหรือตอซัง ควร ไถกลบเศษพืชที่เหลือ ภายหลังการเก็บเกี่ยวลงในดิน อันจะเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร แก่ดิน

การไถกลบเศษพืชหรือตอซัง

  • บริเวณที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย และมี ดินที่มีเนื้อดินร่วนทรายหรือเป็นดินทราย การ เตรียมดิน ควรดำเนินการก่อนปลูกพืชเล็กน้อย เพราะ ดินที่มีเนื้อหยาบ เมื่อมีฝนตกน้ำจะชะล้างหน้าดิน ไปได้โดยง่าย
  • บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดเท ควรเตรียมดิน ด้วยความระมัดระวัง และมีมาตรการป้องกันการ สูญเสียหน้าดิน เนื่องจากการชะล้างพังทลาย โดย เฉพาะอย่างยิ่งการไถพรวน ต้องไถพรวนไปตามแนว ระดับหรือขวางความลาดเท

การเตรียมดินด้วยวิธีการไถพรวน

  • การเตรียมดินด้วยวิธีการไถพรวนน้อยที่สุด หรือไถพรวนครั้งเดียวแล้วปลูกพืช หรือไม่ไถพรวน เลย เตรียมดินโดยใช้จอบหรือเสียมเปิดหน้าดินเป็น หลุม แล้วหยอดเมล็ดพืชปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรผู้ไม่มีเครื่องจักรกล
  • ในกรณีพื้นที่ดินนั้นเป็นดินที่มีปัญหาเฉพาะ อย่าง เช่น เป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม จำเป็นต้องมีวิธีการ พิเศษในการปรับปรุงดินร่วมด้วย เช่น การใช้ปูนปรับ สภาพความเป็นกรดเป็นด่าง การใช้ยิปซั่ม การล้าง ดิน และมาตรการทางวิศวกรรม เป็นต้น
  • พื้นที่ดินที่ถูกใช้เพื่อการเกษตรกรรมมานาน มีโอกาสที่ดินจะเสื่อมโทรมและมีความอุดม สมบูรณ์ต่ำ ตลอดจนมีสภาพไม่เหมาะสมกับการ เพาะปลูกจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและบำรุงดินให้มี สภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช โดยการ เพิ่มอินทรียวัตถุ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ ปุ๋ยเคมีให้แก่ดิน

เกษตรกรรม [code]ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]

No Comments

Post A Comment