การเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์

08 มี.ค. 2013 การเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์

ข้าวโพดอินทรีย์ ลักษณะดินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกข้าวโพด เป็นที่ราบไม่มีน้ำท่วม ขังแต่ต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอ สำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก ลักษณะดินเป็นดิน ร่วนหรือร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปน ทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศดี ระดับหน้าดินลึก 25- 30 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ระหว่าง 5.5-6.8 ปลูกข้าวโพดอินทรีย์ พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลือกพันธ์ุที่มีความต้านทานต่อการหักล้ม ต้านทาน ต่อโรคทางใบและโรคราน้ำค้าง มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยและมีเปอร์เซ็นต์เมล็ด ต่อฝักสูง การเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวโพด

  1. ให้ทำการไถพรวน ด้วยผานสาม 1 ครั้ง ลึก 20- 30 เซนติเมตร พรวนด้วยผานเจ็ด 1 ครั้ง และปรับหน้าดิน ให้สม่ำเสมอไม่ให้น้ำขังแปลง
  2. การปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน ปลูกพืช ปุ๋ยสดก่อนปลูกพืชหลักประมาณ 2-3 เดือน โดยทำการ ไถพรวน เตรียมดินแล้วฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจาก สารเร่ง พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:500) หลังจาก นั้นปลูกพืชปุ๋ยสดโดยวิธีหว่านหรือโรยเป็นแถว เช่น ปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถั่วพร้า อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือถั่วพุ่ม อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ฉีดพ่น ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เจือจาง 1:1,000 อัตรา 2 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วันให้พืชปุ๋ยสด แล้วทำการไถกลบพืชปุ๋ยสด เมื่ออายุ 50 วัน ปล่อยให้พืชปุ๋ยสดย่อยสลาย 15 วันแล้วจึงเตรียม แปลงปลูกข้าวโพด
  3. ทำร่องปลูก โดยเตรียมพื้นที่แบบร่องลูกฟูก นิยมปลูกเป็นแถวเดี่ยว สันร่องกว้าง 30-50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร
  4. ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อัตรา 5 ลิตรต่อไร่(เจือจาง 1:500) เพื่อให้ธาตุอาหารและเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต แก่พืชและจุลินทรีย์ดิน
  5. ใส่เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ ผลิตจากสารเร่ง พด.3 ระหว่างแถวที่จะปลูกข้าวโพด อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อป้องกันโรครากเน่าและ โคนเน่าแล้ว จึงปลูกข้าวโพด

การปลูกพืชปุ๋ยสดสำหรับแปลงข้าวโพด ในกรณีพื้นที่ปลูกข้าวโพดมีความลาดชัน ให้ปลูก หญ้าแฝกในช่วงฤดูฝนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ ภายหลังจากที่ไถเตรียมดินแล้ว โดยการขุดหลุมในร่องที่ไถไว้สำหรับเป็นแนวระดับ ยาวตามพื้นที่ ให้แต่ละต้นห่างกัน 5 เซนติเมตร หญ้าแฝก แนวต่อไปก็จะปลูกขนานกับแนวแรก โดยมีระยะห่างขึ้น กับสภาพความลาดชันของพื้นที่ เช่น ถ้าระยะตามแนวดิ่ง คือ 2 เมตร แนวรั้วหญ้าแฝก ณ ความลาดเอียง 5 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ แนวรั้วหญ้าแฝกจะอยู่ห่างกัน 40 เมตร 15 เมตร และ 10 เมตร ตามลำดับ ระมัดระวังในการไถ เตรียมดิน โดยให้รักษาแนวหญ้าแฝกไว้ นอกจากนี้ควรตัดใบหญ้าแฝกให้อยู่ระดับ 30-50 เซนติเมตร และปลูกหญ้าแฝกซ่อมแซมให้หนาแน่น แนวรั้วหญ้าแฝกที่หนาแน่น มีประสิทธิภาพจะช่วยชะลอ และกระจายน้ำไหลบ่า เพิ่มการแทรกซึมน้ำลงสู่ผิวดิน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน วิธีปลูกข้าวโพด ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอัตรา 3 กิโลกรัม ต่อไร่ หยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึกประมาณ 4-5 เซนติเมตร กลบด้วยดินบางๆ อัตราและระยะปลูกที่เหมาะสม ดังนี้

  • ระยะปลูก 75×25 เซนติเมตร หยอด 2 เมล็ดต่อหลุม ถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม
  • ระยะปลูก 75×50 เซนติเมตร หยอด 3 เมล็ดต่อหลุม ถอนแยกเหลือ 2 ต้นต่อหลุม
  • ระยะปลูก 75×75 เซนติเมตร หยอด 4 เมล็ดต่อหลุม ถอนแยกเหลือ 3 ต้นต่อหลุม

การดูแลรักษาข้าวโพด

  1. การปลูกพืชแซม สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูก หญ้าแฝก หลังจากปลูกข้าวโพดได้ 15 วัน ให้ทำการปลูก พืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพุ่มดำ หรือถั่วพุ่มแดง อัตรา 8 กิโลกรัม ต่อไร่ โรยเป็นแถวแทรกระหว่างแถวข้าวโพดเพื่อป้องกัน วัชพืช เมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุ 50 วัน ให้ทำการตัดแล้วนำ มาคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นในดิน ขณะเดียวกันเมื่อพืช ปุ๋ยสดย่อยสลายจะให้อินทรียวัตถุกับดิน ให้ทำการฉีดพ่น ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชตระกูลถั่วที่ปลูกแซมพร้อมกัน ขณะที่ให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำกับข้าวโพด
  2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 2 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:1,000) ทางใบและลำต้นหรือรดลง ดินทุก 15 วัน เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต การติดดอก และการพัฒนาของฝัก หยุดให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเมื่อข้าวโพด ออกดอกช่วงอายุระหว่าง 50-55 วัน และเริ่มให้ใหม่อีก ครั้งในช่วงที่ข้าวโพดติดฝักจนกระทั่งเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวข้าวโพด ทำการเก็บเกี่ยวขณะที่ใบข้าวโพดแห้งทั้งต้นหรือ อายุ 110-120 วัน เก็บเกี่ยวโดยหักข้าวโพดทั้งเปลือก จะ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลหรือเมล็ดร้าวในระหว่างทำการ เก็บเกี่ยวหรือขนย้าย และยังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อราและ แมลงสัมผัสเมล็ดโดยตรง การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้ทำการหว่านพืชตระกูล ถั่วคลุมดิน เช่น ถั่วฮามาต้า ถั่วคาโลโปโกเนียมหรือถั่วคุดซู อัตราเมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง แล้วตัดตอซัง ต้นข้าวโพด คลุมผิวหน้าดินไว้เพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน และป้องกันวัชชพืชจนกระทั่งถึงช่วงปลูก ข้าวโพดฤดูใหม่ต่อไป การจัดการดินเพื่อปลูกข้าวโพดโดยใช้ปุ๋ย อินทรีย์ดังกล่าวนี้ จะสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี ลงได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือสามารถเพิ่มผลผลิต ข้าวโพดได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับวิธีการ เดิมของเกษตรกร [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment