การเตรียมดินสำหรับปลูกอ้อย

26 ก.พ. 2013 การเตรียมดินสำหรับปลูกอ้อย

อ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่ง ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 7,650,000 ไร่ ผลผลิต 10.47 ตัน/ไร่ (ข้อมูล เพราะปลูกปี 2546/2547) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน สภาพอาศัยน้ำฝน ดินที่ใช้ปลูกอ้อยซ้ำติดต่อกัน เป็นเวลานาน มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปริมาณ อินทรียวัตถุอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้หากมีการ ชะล้างพังทลายของดินก็จะทำให้ดินเสื่อมโทรม ลงอย่างรวดเร็ว การปลูกอ้อย การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยขาดการบำรุง รักษาเป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตต่ำลงทุกปี จึงจำเป็นต้องรักษาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ให้คงที่หรือเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับผลผลิตอ้อย เพราะอินทรียวัตถุมีความสำคัญต่อการปรับปรุง โครงสร้างของดิน ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพ ของดินดีขึ้น ในดินเหนียวทำให้ความหนาแน่น ของดินต่ำลงในดินร่วนดินทรายทำให้มีการจับ ตัวของดินดีขึ้น ลดการชะล้างพังทลายของดิน และอินทรียวัตถุยังสลายตัวให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน การจัดการดินสำหรับปลูกอ้อย ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. ใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน โดย ใช้เมล็ดถั่วมะแฮะอัตรา 6 ก.ก./ไร่ หว่านลงในแปลง ก่อนทำการปลูกอ้อย 2 เดือน เมื่อถั่วมะแฮะอายุได้ 45 วัน ให้ทำการไถกลบ หรืออาจใช้ปอเทืองอัตรา 3-5 กก./ไร่ และทำวิธีเดียวกันกับถั่วมะแฮะการใช้ปุ๋ยพืชสด สำหรับการปลูกอ้อยการใช้กากอ้อย เศษใบ ยอดอ้อย ทำปุ๋ย
  2. ใช้กากอ้อย เศษใบ ยอดอ้อย โดยใช้กาก อ้อย 8-10 ตัน/ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงแล้วไถกลบช่วง เตรียมดิน หรืออาจไถกลบเศษใบอ้อยหรือยอดอ้อย หลักจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในปีแรก หรือ ผลผลิตอ้อยในปีต่อๆ ไปสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุ ให้แก่ดินรวมทั้ง คือธาตุอาหารบางส่วนที่ต้นอ้อยนำ ไปใช้คืนสู่ดิน

ปริมาณธาตุอาหารพืชปุ๋ยสด และกากอ้อยเศษใบอ้อย ข้อแนะนำ

  1. การใช้ปุ๋ยพืชสด เหมาะสมกับการปลูกอ้อย ใหม่เท่านั้น เพราะจะสะดวกในการปลูกและการ ไถกลบ
  2. สำหรับอ้อย ตอ 1 และ ตอ 2 ควรใช้ใบอ้อย และยอดอ้อยไถกลบ หลังตัดอ้อยในครั้งนั้นๆ

อ้อย ตอ 1 และ ตอ 2 การบำรุงรักษาตออ้อย ผลกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอยู่ที่การเก็บ อ้อยตอได้หลายครั้ง และผลผลิตไม่ลดลง เนื่องจาก ไม่ต้องเสียค่าพันธุ์อ้อย ค่าเตรียมดินและค่าปลูก เกษตรกรสามารถกระทำได้ดังนี้ อ้อยสับใบใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ

  1. หลังตัดอ้อย แล้วต้องรีบสับตอทันทีหรือสับ ให้เสร็จภายใน 15 วัน โดยสับให้ติดดินทำให้ตออ้อย ขึ้นสม่ำเสมอ หน่ออ้อยจะใหญ่แข็งแรงและสมบูรณ์
  2. ใช้พรวนเอนกประสงค์ไถ 2 ครั้ง ในระหว่าง แถวเครื่องพรวนจะตัดและคลุกใบอ้อยซึ่งช่วยเพิ่ม อินทรียวัตถุและความชื้นในดิน
  3. การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16- 16 หรือ 12-24-12 อัตรา 100-200 กก./ไร่ ใส่พร้อม กับการไถพรวนระหว่างแถวอ้อย
  4. การที่จะไว้ตออ้อยขึ้นอยู่กับหลุมที่ตายว่า มากน้อยแค่ไหน ถ้าตายมากก็ควรปลูกใหม่ดีกว่าจะ ได้ผลตอบแทนดีกว่า

[code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-7563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment