การเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งสำหรับการทำเกษตรกรรม ด้วยการป้องกันและวิธีแก้ไข

31 ก.ค. 2013 การเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งสำหรับการทำเกษตรกรรม ด้วยการป้องกันและวิธีแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็น ปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืช ถ้า พืชขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมา จากขาดแคลนน้ำ หรือฝนทิ้งช่วง จะทำให้ พืชเกิดอาการเหี่ยวเฉาถาวรและตายใน ที่สุด เกษตรกรจะไม่ได้รับผลผลิตและขาด รายได้ ปัญหาภัยแล้ง การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนิน การอย่างเร่งด่วน ต้องวางแผนป้องกันทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว และหาทางแก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้น วิธีการป้องกันและแก้ไข ประกอบด้วย การจัดการดิน เพื่อรักษาความชื้นในดินไม่ให้เกิดการ สูญเสียน้ำหรือขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน

  • ไถพรวนดิน ตัดขวางทางเดินของ น้ำใต้ดินเพื่อลดการคายน้ำ และไถพรวนดินทำ แนวกันไฟ
  • ไม่เผาตอซังและคลุมดินด้วย วัสดุต่างๆ เช่น ฟางข้าว แกลบ ขี้เถาแกลบ ขี้เลื่อย หรือพลาสติกคลุมดิน ปลูกพืชตระกูลถั่ว คลุมดินแล้วสับกลบย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุ จะช่วยดูดซับน้ำในดินไว้ได้นาน

นาข้าว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควร ไถกลบหรือตัดตอซัง และใช้ฟางคลุมดินหรือ ใส่แกลบคลุมดิน ปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ

พืชไร่ หลังเก็บผลผลิตเมื่อกำจัดวัชพืช แล้ว ให้ทิ้งเศษวัชพืชไว้ในแปลง หรือนำไปคลุม ต้นพืชหลักหรือใช้ฟาง และพลาสติกคลุมดิน

พืชไร่

ไม้ผล คลุมโคนต้นด้วยฟาง เปลือกถั่ว เศษใบไม้ ใบหญ้า ปลูกพืชตระกูลถั่วรอบ บริเวณโคนต้น โดยเริ่มคลุมในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงฤดูแล้ง

พืชผัก คลุมด้วยฟางข้าว แกลบสด พลาสติก เป็นต้น

ไม้ผล พืชผัก

  • การปลูกหญ้าแฝกรอบๆ ต้นไม้ ผลหรือรอบแปลงปลูกผัก ตัดใบหญ้าแฝกใน ช่วงหน้าแล้ง ลดการคายน้ำ ลดการใช้น้ำของ หญ้าแฝก ใช้ใบคลุมโคนต้นไม้และแปลงผัก

การจัดการน้ำ ให้เหมาะสมและเพียงพอตลอดฤดูการ เพาะปลูก

  • ขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ปลูก พืช
  • ให้น้ำพืชแบบประหยัด เช่น การให้น้ำ ระบบน้ำหยดในปริมาณที่เหมาะสม และตาม ช่วงเวลาที่พืชต้องการ
  • สร้างระบบกักเก็บน้ำ

การจัดการน้ำ การจัดการพืช พิจารณาเลือกปลูกพืชที่มีอายุสั้นใช้น้ำ น้อย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลืองและผักชนิดต่างๆ เกษตรกรสามารถ ปลูกและเก็บผลผลิตได้ก่อนที่จะเกิดความ เสียหายเนื่องจากขาดน้ำ การจัดการพืช กรณีที่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีปัญหา ภัยแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน งดปลูก พืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม การใช้หลายวิธีร่วมกัน สามารถป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งได้ดี ที่สุด ปัญหาภัยแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน ที่มา : [code] สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900[/code]

No Comments

Post A Comment