การเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำด้วยเทคนิคใหม่ สูตรใหม่

29 ม.ค. 2013 การเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำด้วยเทคนิคใหม่ สูตรใหม่

กรมพัฒนาที่ดินได้ติดตามสภาพการนำ สารเร่ง พด.2 ไปทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั้งจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินเองจาก เกษตรกรและหมอดินอาสาทั่วประเทศ ผลตอบรับ นั้นจากการทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่ทำตามสูตร ของกรมพัฒนาที่ดินหรือที่ดัดแปลงประยุกต์ เทคโนโลยีจากที่กรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำไป กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมรับคำแนะนำต่างๆ และ วิจัยทดสอบเพิ่มเติม จนได้ปรับปรุงคำแนะนำใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารเร่ง พด.2 ซึ่งได้ รับการยอมรับจากเกษตรกรและผู้ที่ได้นำไปใช้มาก อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์มาก ยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงคำแนะนำในการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากการใช้สารเร่งพด.2 จากเดิมดังนี้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่งพด.2 (เดิม) สูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่งพด.2 สูตรใหม่สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่งพด.2 สูตรใหม่สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่งพด.2 คำแนะนำที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

 1. เพิ่มปริมาณสารเร่งพด.2 พบว่าในทางปฏิบัติ ตามคำแนะนำเดิมใช้สารเร่ง พด.2 1 ซอง สำหรับสูตร ที่ผลิตจากหอยเชอรี่หรือปลาจะน้อยไป จึงทำให้ย่อยสลาย ช้าเกิดเน่าเสีย ทั้งนี้จะเพิ่มสารเร่ง พด.2 หรือสารเร่งพด.6 ก็ได้ เพราะสารเร่งพด.6 จะทำให้การย่อยโปรตีนได้เร็วขึ้น
 2. เพิ่มรำข้าว แต่เดิมไม่ได้แนะนำอยู่ในสูตร แต่ เนื่องจากจุลินทรีย์ต้องการน้ำตาลเป็นอาหาร ดังนั้น การที่จุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นต้องการธาตุคาร์บอน การเพิ่มรำข้าวลงไปจะทำให้ การขยายจำนวนจุลินทรีย์ เป็นไปอย่างรวดเร็วการย่อย สลายจึงดีขึ้น รำข้าวเองก็มี แร่ธาตุและวิตามินที่สมบูรณ์จึง เพิ่มคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 ให้ดีขึ้นอีกทั้งเป็นวัสดุที่ ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ทั่วไป
 3. เพิ่มปริมาณน้ำ ควรเพิ่มปริมาณน้ำระยะที่มีการ คนในรอบ 7 วัน การเติมน้ำทุกครั้งควรเติมกากน้ำตาล ในอัตรา 1:5 ถึง 1:10 ปรับให้ระดับน้ำต่ำกว่าระดับวัสดุ 5-10 เซนติเมตร

ขั้นตอนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ขั้นตอนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

 1. เตรียมวัสดุที่สดและสะอาดปริมาณตามสูตรสับ หรือบดวัสดุให้ละเอียด
 2. ผสมกากน้ำตาล 5 กก. สารเร่ง พด. จำนวน 2 ซอง (จะใช้ พด.2 1 ซอง + พด.6 1 ซอง) ผสมน้ำ 5 ลิตร รำข้าว 5 กก. ผักหรือผลไม้ 5 กก. คลุกให้เข้ากัน ส่วนผสมนี้ถ้าสามารถบ่มเชื้อไว้ 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมงก็จะ ดีมาก
 3. นำส่วนผสมในข้อ 2 ผสมกับวัสดุในข้อ 1 เติม กากน้ำตาลอีก 5 กก. เติมน้ำให้อยู่ต่ำกว่าผิววัสดุ 10 เซนติเมตร
 4. หมักไว้ในที่ร่ม ให้แง้มฝาไว้ (ไม่ปิดสนิท)
 5. การคนหรือกวนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ให้คน ทุกๆ 7 วัน โดยให้สังเกตทุก 3-4 วันว่าสีของฝ้าด้านบน เป็นอย่างไร ถ้าสีขาว เหลืองหรือนวล ให้เอาไม้แทงช่วย ระบายก๊าซออก ถ้าครบรอบ 7 วัน สีฝ้าจะเป็นสีเทาเข้ม หรือดำ ให้คนลึกประมาณ 25 ซม. เท่านั้น (การคนลึกถึง ก้นถังจะให้เชื้อจมน้ำการย่อยสลายจะช้า) ปรับปริมาณน้ำ ให้อยู่ที่ 5-10 ซม. เติมกากน้ำตาลในสัดส่วน 1:5 ของ ปริมาณน้ำที่เติม
 6. การคนเฉพาะส่วนบนจะทำ 3 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 4 หรือวันที่ 28 จะคนตลอดถัง (หอยเชอรี่จะคนเฉพาะ ส่วนบนถึงครั้งที่ 6 หรือวันที่ 42 ทิ้งให้ตกตะกอน)
 7. ทิ้งให้ตกตะกอน 10-15 วันเพื่อให้แยกส่วนที่ใส กากข้น และกากหยาบออกจากกัน
 8. รินส่วนที่ใสด้านบนออกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดเอา ไปใช้ นำกากทั้งหมดออกไปทำปุ๋ยหมักหรือใส่รอบโคน ไม้ยืนต้น ควรกลบหรือคลุมด้วยวัสดุเศษพืชแล้วรดน้ำ ระวัง ปริมาณและความเข้มข้นเพราะถ้ามากพืชจะตายได้
 9. กากข้น (ที่เป็นโคลน) นำมาใส่ถังไว้ให้ตกตะกอน แยกส่วนใสไปใช้จนเหลือแต่กากข้นเหนียวเอาออกจากถัง ไปทำปุ๋ยหมักหรือใส่นำไม้ยืนต้นได้ตามความเหมาะสม
 10. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผสมเจือจางแล้วต้อง รีบใช้ภายในหนึ่งวันหรือใช้ทันที ไม่ควรผสมทิ้งไว้นานข้าม วันเพราะคุณภาพจะลดลงมาก

ข้อควรทราบในการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

 1. การเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 สามารถใช้น้ำนม ไข่ น้ำมะพร้าว พืชโตเร็ว หรือที่มีคุณค่า ทางอาหารสูงจะทำให้มีฮอร์โมนและแร่ธาตุมากขึ้น
 2. การผลิตในลักษณะฮอร์โมน ควรใช้กากน้ำตาล น้อยลง หรือใช้น้ำมะพร้าวทดแทนและควรใช้ทันที อายุ การหมักควรอยู่ระหว่าง 15-30 วัน เพราะนานไปฮอร์โมน จะสลายตัว
 3. การใช้ส่าเหล้าควรเติมกากน้ำตาลในอัตราส่วน ร้อยละ 20 รำข้าว 5 กก. ในการผลิต 200 ลิตร ควรใส่ ผักผลไม้อัตรา 60:40 (ส่า+กากน้ำตาล:ผัก/ผลไม้)
 4. พืชผักที่มีธาตุอาหารสูง อวบ โตเร็ว จะให้ คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 มีคุณภาพสูงด้วย แต่ทั้งนี้ ต้องสดและสะอาด
 5. ไม่ควรนำวัสดุ เช่น หอยเชอรี่ ปลา รวมทั้งพืช ผักมาต้มให้สุกก่อน เพราะจะทำให้สูญเสียกรดอะมิโน ฮอร์โมนและแร่ธาตุไปทำให้คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 ลดลง

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ข้อมูลจาก : กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2548 หมายเหตุ : ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้ผลิตและส่งเสริมการใช้ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทดแทนสารเร่ง พด.2 แล้ว [code]ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]    

No Comments

Post A Comment