การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากการเตรียมดินและรักษาระดับผลผลิตให้คงที่

01 เม.ย. 2013 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากการเตรียมดินและรักษาระดับผลผลิตให้คงที่

การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เนื่องจากดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศ ไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาความลาดเทสูง ความอุดม สมบูรณ์ต่ำเป็นดินทรายจัด อินทรียวัตถุต่ำซึ่งมีผลทำให้ ดินแน่นทึบ ถ่ายอากาศไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ รากมันสำปะหลัง ไม่สามารถชอนไชไปหาอาหารได้ไกล การเจริญเติบโต ไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตจะลดต่ำลงไปเรื่อยๆ เมื่อปลูก มันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี แม้มีการให้ ปุ๋ยเคมีช่วยมันสำปะหลังก็ได้รับประโยชน์น้อยและมี การสูญเสียแร่ธาตุอาหารออกจากแปลงได้ง่าย เมื่อเกิด การกัดเซาะ พังทลาย มันสำปะหลัง ดังนั้นอาหารจากแปลงปลูก โดยการทำแนว หญ้าแฝกขวางทางเดินของน้ำไหลบ่า สำหรับการเพิ่ม อินทรียวัตถุทำได้โดยการใช้ปุ๋ยพืชสดที่ได้จากการปลูก พืชตระกูลถั่ว ถั่วพร้า ปอเทือง ฯลฯ ปลูกแล้วไถกลบ ในช่วงกำลังออกดอก อีกทั้งต้นและใบมันสำปะหลัง ภายหลังจากขุดเก็บเกี่ยวสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้เช่นกัน นอกจากนี้ให้ใช้ปุ๋ยคอกประเภทขี้ไก่ ซึ่งหาได้ง่าย และราคาถูก ใส่ในอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง แล้วไถพรวนกลบก่อนการปลูกมันสำปะหลัง ในปุ๋ยขี้ไก่จะมีแกลบผสมอยู่มากซึ่งช่วยปรับสภาพ โครงสร้างของดินให้โปร่งร่วนซุย เหมาะแก่การลงหัวของ มันสำปะหลัง กับปุ๋ยขี้ไก่จะเด่นชัดมากในดินที่เป็นทรายจัด ซึ่งมันสำปะหลังจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ อย่างรวดเร็ว คลุมพื้นที่ปลูกภายในเวลา 2 เดือน สามารถ ลดจำนวนครั้งของการกำจัดวัชพืชด้วย เป็นการประหยัด ต้นทุนอีกทางหนึ่ง มันสำปะหลังพันธ์ุดี พันธุ์และการวางแผนการปลูกให้เหมาะสม กับฤดูกาล เกษตรกรสามารถเลือกใช้มันสำปะหลังพันธ์ุดี ได้แก่ พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 90 และ ระยอง 5 และ เลือกช่วงเวลาเริ่มต้นของการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและ ปริมาณแป้งได้ 2 ช่วง ดังนี้

  • ปลูกปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน- มกราคม
  • ปลูกต้นฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

การปลูกมันสำปะหลังในช่วงปลายฤดูฝนความสม่ำเสมอ ในการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังจะต่ำกว่าการปลูกใน ช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากการปลูกปลายฤดูฝน มันสำปะหลัง จะติดแล้งในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต การปลูกในช่วงปลายฤดูฝนจึงแนะนำให้ปลูกใน พื้นที่ดินเป็นดินทรายจัดหรือดินร่วนปนทรายไม่แนะนำให้ ปลูกในพื้นดินที่ค่อนข้างเหนียว ซึ่งเมื่อกระทบแล้ง มันสำปะหลังจะตายมาก มันสำปะหลังที่ปลูกปลายฤดูฝน จะมีหัวขนาดใหญ่ป้อมแต่ไม่ค่อยดก ต่างจากมันสำปะหลัง ที่ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน หัวมันมีขนาดเล็กกว่า เรียวยาว แต่จำนวนหัวมากกว่ามักออกเป็นชั้นๆ การที่เกษตรกรสามารถเตรียมแปลงปลูกได้ทัน ในช่วงทั้ง 2 ฤดูปลูกนี้ ผลผลิตที่ได้รับจะสูงกว่าปลูก ในช่วงอื่น เมื่อทำการขุดเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน ก็จะ ตรงกับช่วงที่ตลาดมีความต้องการมาก และปริมาณ แป้งในหัวค่อนข้างสูง เมื่อนำไปขายจะได้ราคาดี นอกจากนี้ การปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูฝนนี้ทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช และเป็นการ อนุรักษ์ดินป้องกันการเกิดการพังทลายของดินจาก อิทธิพลของน้ำไหลบ่าอีกด้วย มันสำปะหลังหัวใหญ่ การเตรียมดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ในการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ควรเตรียมดินให้ลึกร่วนซุยและทำลายวัชพืชให้หมดสิ้น เนื่องจากการเตรียมดินให้ลึกร่วนซุย มีผลทำให้มันสำปะ- หลังที่ปลูกมีความงอกและต้นอยู่รอดสูง ท่อนพันธ์ุที่ปลูก สัมผัสกับดินมากที่สุด เมื่องอกเป็นต้นอ่อนแล้ว สามารถ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากวัชพืชมีน้อย การใช้ไถผาน 3 ครั้งแรก และตามด้วยไถผาน 7 เป็นวิธีการ ที่เหมาะสม โดยเข้าไถพรวนในช่วงที่ดินมีความชื้น เหมาะสม สำหรับการปลูกมันสำปะหลังช่วงปลายฤดูฝน ต้นมันสำปะหลัง ควรไถพรวนภายหลังฝนตกแล้ว 2-3 วัน เพื่อกักเก็บความ ชื้นไว้ในดินเมื่อจะทำการปลูกมันสำปะหลัง โดยวิธีขึงเชือก จึงไถแปรดินด้วยจานพรวนหรือไถผาน 7 อีกครั้งหนึ่ง วิธีการนี้มันสำปะหลังจะงอกและสามารถเจริญเติบโต ข้ามฤดูแล้งโดยอาศัยความชื้นในดินที่มีอยู่ สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูฝน แนะนำ ให้ยกร่องแล้วปลูกบนสันร่องจะดีกว่า กรณีฝนตกชุกน้ำ สามารถระบายไปตามร่องได้ ไม่พัดพาทำความเสียหาย กับท่อนพันธ์ุที่ปลูกการกำจัดวัชพืชทำได้สะดวก เพียงแต่ ใช้จอบถากดินและหญ้าลงมาบริเวณกลางร่อง หลังจาก นั้นควรฉีดฆ่ากำจัดวัชพืชด้วยสารเคมีประเภทพาราควัท (กรัมม๊อกโซน) ความสูงของร่องที่ยกขึ้น จะพ้นระยะ อันตรายจากละอองสารเคมีพาราควัท ได้มีการเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังที่ ปลูกด้วยวิธียกร่องและไม่ยกร่อง ปรากฏว่าผลผลิตใกล้ เคียงกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีการยกร่องจะเสียค่าใช้จ่าย ในการยกร่อง แต่การปลูกทำได้รวดเร็ว สะดวก ในกรณี พื้นที่ลาดเทไม่มากนัก การไถพรวนและยกร่องขวางความ ลาดเทให้ผลผลิตค่อนข้างสูงและเป็นวิธีการในการ ป้องกันการพังทลายของดิน [code]ที่มา : เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตและ ปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 [/code]

No Comments

Post A Comment