การใช้ประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม

07 มิ.ย. 2013 การใช้ประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หนาแน่นอยู่ตามธรรมชาติ ทั่วทุกภาคของประเทศ จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบ ทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง กอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอด ประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้านข้าง และมีจำนวนรากมากจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี การปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม หญ้าแฝก รากจะประสานติดต่อกันหนาแน่นเสมือนม่านหรือ กำแพงใต้ดิน สามารถกักเก็บน้ำและความชื้นได้ ระบบราก จะแผ่ขยายกว้างเพียง 50 เซนติเมตร โดยรอบกอเท่านั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง จึงสามารถนำมา ปลูกเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ดิน มีความชุ่มชื้นและรักษาหน้าดิน รักษาสภาพแวดล้อมและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไปปลูกบนพื้นที่ สองข้างของทางชลประทาน อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้ ขอบตลิ่ง คอสะพาน ไหล่ถนน เพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายได้ รากหญ้าแฝก หญ้าแฝก เป็นหญ้าที่มีคุณประโยชน์มากมาย การนำหญ้าแฝกไปใช้อนุรักษ์ดินและน้ำ ได้ผลอย่างดีมาก หญ้าแฝกยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมาก มีรายงาน วิจัยพบว่าหญ้าแฝกมีความสามารถในการดูดซับสารต่างๆ ได้ดี จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ในการ รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อกำจัดสารพิษจากขยะ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อกำจัดสารพิษจากขยะ เป็นการปลูกสกัดไม่ให้สารพิษในส่วนที่เป็นน้ำไหลออก มานอกกองขยะ วิธีการทำได้โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็น แถวเช่นเดียวกับการปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้ แต่เป็นการ ปลูกล้อมกองขยะ โดยในแถวหญ้าแฝกต้นต้องปลูกชิด ติดกันเหมือนแนวรั้วหรือกำแพงธรรมชาติ จำนวน 3-5 วง ห่างกันวงละ 2 เมตร หรือปลูกหญ้าแฝกเป็นเส้นขวาง ทางน้ำจากกองขยะที่จะไหลไปปนเปื้อนบริเวณที่ต่ำกว่า จำนวน 3-5 แถว ห่างกันแถวละ 2 เมตร การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดระดับน้ำใต้ดิน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันดินเค็มหรือลดความเป็นกรดเป็นด่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ปัญหานี้จะปลูกเต็มพื้น ดินที่จะดำเนินการ ลักษณะปลูกแบบดำนาข้าวใช้ระยะ ปลูกระหว่างต้น และระหว่างแถว 50×50 เซนติเมตร จะช่วยลดระดับน้ำใต้ดินที่เค็ม หรือลดระดับน้ำใต้ดินที่จะ ไปละลายธาตุที่ทำให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันปัญหาน้ำเสียทำให้สภาพแม่น้ำ คูคลองต่างๆ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำบัด น้ำเสียทำได้ 2 รูปแบบ คือ แบบพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้แก่ ที่มี คันคูล้อมรอบ วิธีการปลูกจะปลูกเต็มพื้นที่ที่จะดำเนินการ ใช้ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถว 50×50 เซนติเมตร เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตมีอายุ 3-4 เดือน จึงปล่อยน้ำเสีย ลงไปอย่าให้ล้นคันคู โดยมีน้ำท่วมขังสูง 10-15 เซนติเมตร เป็นเวลา 5-7 วัน จึงระบายน้ำออก และไขน้ำเสียเข้ามา บำบัดใหม่ หมุนวนไปตลอด และต้องตัดใบหญ้าแฝกทุก 1-2 เดือน นำใบที่ตัดไปทำปุ๋ยหมัก สายพันธ์ุหญ้าแฝกที่ เหมาะสม เป็นกลุ่มของสายพันธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม สายพันธ์ุที่ เจริญเติบโตในน้ำเสียได้ดี เช่น สายพันธ์ุใหม่ห้วยหวาย ฟิจิ และอินโดนีเซีย น้ำเสียที่บำบัดได้ดี ได้แก่ น้ำเสียจากชุมชน และน้ำเสียจากการเลี้ยงปศุสัตว์ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ โดยปลูกหญ้าแฝกใน แพ หญ้าแฝกมีรากที่ยาว 1.0-2.0 เมตร จึงเหมาะกับการ บำบัดน้ำเสียแบบใช้รากจุ่มลงน้ำโดยตรง วิธีการเป็นการ นำหญ้าแฝกสายพันธ์ุลุ่มที่ปลูกลงในแพท่อพีวีซี ที่ทำเป็น ทุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.20 เมตร ด้าน ล่างกรุด้วยตะแกรงพลาสติก ขนาดช่อง 1×1 เซนติเมตร นำหญ้าแฝกแบบรากเปลือยไปปลูกบนแพนี้ โดยมีเชือก ขึงด้านบนรัดต้นหญ้าแฝกไม่ให้ล้มและนำไปลอยน้ำที่จะ บำบัด โดยให้แถวของหญ้าแฝกในแพขวางทางน้ำไหล ซึ่งจะต้องใช้จำนวนแพมากตามพื้นที่ผิวน้ำที่จะบำบัด ตัดใบทุก 1 เดือน และเมื่อหญ้าแฝกอายุ 10-12 เดือน หรือ ต้นเป็นก้านแข็งไม่สามารถตัดได้ควรเปลี่ยนหญ้าแฝกใหม่ มาปลูกสายพันธุ์หญ้าแฝกลุ่มที่เจริญเติบโตได้ดี ได้แก่ สายพันธ์ุใหม่ห้วยหวาย ฟิจิ และสุราษฎร์ธานี หญ้าแฝกสำหรับการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรับพันธุ์กล้าหญ้าแฝก กับหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่หรือที่ใกล้บ้าน [code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1792 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]  

No Comments

Post A Comment