การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

07 ธ.ค. 2012 การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จาก การตัดสับหรือไถกลบพืชตระกูลถั่วขณะ ออกดอกลงไปในดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นต้องปล่อย ให้เกิดการย่อยสลาย ประมาณ 2 สัปดาห์ จะให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มอินทรียวัตถุ แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูก การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 : ปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับข้าวโดย ปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วพุ่ม หรือ ถั่วพร้า อัตรา เมล็ด 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับหว่านข้าวในนา หว่าน ข้าวแห้งเพื่อให้ถั่วเจริญเติบโตพร้อมกับต้นข้าวใน ช่วงที่น้ำยังไม่ขังในนา ถ้าน้ำไม่ขังหรือดินไม่ชื้นเกินไป ถั่วจะเจริญเติบโตได้ ประมาณ 45-50 วันให้ไขน้ำ เข้าที่นา ถั่วจะตายเน่าสลายให้ธาตุอาหารพืชอินทรีย วัตถุแก่ดินและต้นข้าว ปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับข้าว วิธีที่ 2 : ปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนการทำนา ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพุ่ม หรือ ถั่วพร้า (เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้อัตราเมล็ด 5 5 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ควรเริ่มปลูกในระยะ ฝนแรกระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม โดย ไถพรวนดินอย่างดี แล้วหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด เมื่อต้น พืชโตถึงระยะออกดอก หรือประมาณ 45-50 วัน ให้ ไถกลบแล้วปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ 2 สัปดาห์จึง ปลูกข้าวตาม กรณีใช้เมล็ดโสนอัฟริกัน ก่อนปลูกเมล็ด ควรแช่น้ำนาน 12 ชั่วโมง เพื่อทำให้เมล็ดงอกดีขึ้น เนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดมีความหนา ปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนการทำนา วิธีที่ 3 : ปลูกพืชปุ๋ยสดหลังทำนา ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพุ่ม หรือ ถั่วพร้า (เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้อัตราเมล็ด 5 5 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ควรปลูกโดยไม่ไถพรวน ไม่ต้องเกี่ยวตอซังข้าวออก ใช้เมล็ดถั่วหยอดลงไปใน นาโดยตรง และปลูกทันทีที่เกี่ยวข้าวเสร็จ ในขณะที่ดิน ยังมีความชื้นอยู่ หรือจะปลูกโดยการไถพรวนดิน อย่างดีก็ได้ และไถกลบระยะออกดอก ประมาณ 45- 50 วัน ปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ 2 สัปดาห์ จึง ปลูกข้าว การใช้พืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกพืชไร่

  1. ใช้พืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียนตัวอย่างเช่น
    1. การปลูกพืชปุ๋ยสดในต้นฤดูฝนแล้วไถกลบ เป็นพืชปุ๋ยสดหลังจากนั้นจึงปลูกพืชหลักตาม พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง โสนต่างๆ ถั่วเขียว ฯลฯ และพืชหลัก ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ และพืชเศรษฐกิจ อื่นๆ ที่มีอายุสั้น
    2. การปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อเป็นพืชคลุมดิน ซึ่งมีอายุยาวในหนึ่งปีแล้วจึงปลูกพืชหลักในปีที่สอง หมุนเวียนกันไป ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับพื้นที่ความลาดเท เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย หรือพื้นที่เกษตรที่สูง ที่มีการทำไร่เลื่อนลอย เช่น การปลูกถั่วแปบเป็น ปุ๋ยพืชสดสลับกับถั่วแดงหลวง เป็นต้นใช้พืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน
  2. ปลูกพืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแซม คือการ ปลูกพืชปุ๋ยสดบางชนิดที่เหมาะสมแซมในแถวพืชหลัก ซึ่งอาจเป็นการปลูกพืชหลักแล้วก็ปลูกพืชปุ๋ยสดแซม ในแถวไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน หรือปลูกพืช หลักแล้วระยะเวลาหนึ่ง จึงปลูกพืชปุ๋ยสดแซมเป็น การเหลื่อมเวลากันในหนึ่งปี
  3. ปลูกพืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแบบแถบพืช เป็นวิธีการปลูกพืชปุ๋ยสดเป็นแนวแถบคล้ายๆ เป็นกำแพง เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียหน้าดิน จากการชะล้างพังทลายของดิน โดยแนวแถบของ พืชปุ๋ยสดจะทำหน้าที่เป็นแนวดักตะกอนอันเกิดจาก การชะล้างพังทลายจากน้ำฝนและลดความรุนแรง จากการไหลบ่าของน้ำฝนได้ โดยแถบพืชปุ๋ยสดอาจ จะกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวตามแนวระดับต่อจาก แถบพืชปุ๋ยสดจึงเป็นแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจอาจ กว้างประมาณ 3 เมตร ขึ้นอยู่กับความลาดเท ต่อจาก นั้นก็เป็นแถบพืชปุ๋ยสดอีก ทำเช่นนี้สลับกันไปจนเต็ม พื้นที่ พืชที่นิยมใช้ปลูกเป็นแนวแถบพืชปุ๋ยสดได้แก่ กระถิน ถั่วมะแฮะ เป็นต้นปลูกพืชปุ๋ยสดในระบบพืชคลุมดิน
  4. ปลูกพืชปุ๋ยสดในระบบพืชคลุมดิน การปลูก พืชในระบบนี้ มักเป็นการปลูกพืชปุ๋ยสดตระกลูถั่ว ชนิดที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อยเพื่อให้เจริญเติบโตปกคลุม ผิวดินในระบบนี้ ได้แก่ ถั่วคาโลโปโกเนียม ไมยราบ ไร้หนาม ถั่วคุดซู ถั่วแปบ เป็นต้น

ปริมาณธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสด

[code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-7563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment