การไถกลบตอซังข้าว เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ดิน

18 ธ.ค. 2012 การไถกลบตอซังข้าว เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ดิน

การไถกลบตอซัง การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซัง ข้าวหรือพืชไร่ที่อยู่ในไร่นาภายหลังการ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ลงไปในดินระหว่างการ เตรียมพื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อย ทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อย สลายในดิน ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตาม ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพ โดยการนำปุ๋ยอินทรียน้ำที่ได้จากการหมักวัสดุ เศษปลา หอยเชอรี่ ผักผลไม้หรือเศษอาหาร บ้านเรือน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ในการหมักตอซัง ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมีประโยชน์เป็นสาร เสริมการเจริญเติบโตประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน และกรดอินทรีย์ รวมถึงวิตามินบีหลายชนิด ช่วยในการกระตุ้น การเจริญและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดิน ทำหน้าที่ ย่อยสลายตอซังได้ดี ตอซังอ่อนนุ่ม ย่อยสลายได้ง่าย และไถกลบสะดวกขึ้น ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง

 1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสม
  1. ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดิน การปักดำกล้า และทำให้ระบบรากพืชสามารถแพร่ กระจายในดินได้มากขึ้น
  2. การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจของระบบราก พืชในดิน
  3. เพิ่มการซึมผ่านของน้ำได้อย่างเหมาะสมและ การอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้น
 2. เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารพืชในดินและปรับปรุง สมบัติทางเคมีของดิน
  1. เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง อาจจะมีปริมาณธาตุน้อย แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วน ตามที่พืชต้องการ ทั้งธาตุอาหารหลัก (ไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ธาตุอาหารรอง (แคลเซียม แมกนีเซียม และ กำมะถัน) และจุลธาตุ (เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน) และจะค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว
  2. ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไป จากดิน พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  3. ช่วยรักษาความสมดุลเปลี่ยนแปลงความ เป็นกรดเป็นด่างของดิน ให้มีความเหมาะสมต่อการเพิ่ม ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน
  4. ช่วยลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีส ในดิน เนื่องจากธาตุดังกล่าวนี้จะละลายออกมามากใน สภาพดินกรดหรือดินเปรี้ยว ทำให้ธาตุอาหารพืชถูกตรึง ไว้ในดิน
  5. ช่วยลดความเป็นพิษจากดินเค็ม โดยตอซังช่วย ให้การอุ้มน้ำในดิน ทำให้ดินมีความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกลือ ใต้ดินไม่สามารถระเหยขึ้นมาได้
 3. เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
  1. อินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงาน ของจุลินทรีย์ดิน มีผลทำให้ปริมาณและกิจกรรมจุลินทรีย์ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช นอกจากนี้อินทรียวัตถุมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ประกอบ ด้วยโพรงหรือห้องขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และสัตว์เล็กๆ ในดิน
  2. การเพิ่มปริมาณหรือจำนวนของจุลินทรีย์ดิน มีผลช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดิน ลดน้อยลง

วิธีการไถกลบตอซังข้าว วิธีการไถกลบตอซังข้าว

 1. พื้นที่เขตชลประทาน ในเขตพื้นที่ชลประทานซึ่ง สามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อปี หลังจาก เก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องเผาตอซังและฟางข้าว ให้ปฏิบัติ ดังนี้
  1. ผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำจำนวน 3 ลิตรต่อไร่กับน้ำ 100 ลิตร
  2. เทสารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำไหลไปตามน้ำ ขณะที่เปิดน้ำเข้านาจนทั่วแปลงหรือใช้รถบรรทุก สารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำสาดให้ทั่วแปลงนา ขณะเดียวกันใช้รถตีฟาง ย่ำฟางให้จมลงดิน
  3. หมักฟางทิ้งไว้เป็นเวลา 10 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 2 ลิตรผสมกับน้ำ 100 ลิตร สาดให้ทั่วแปลงนาอีกครั้ง หมักไว้อีก 5 วัน
  4. จากนั้นจึงทำเทือกเพื่อเตรียมหว่านหรือปักดำ ข้าวครั้งใหม่ต่อไป หรือสามารถปลูกพืชไร่เศรษฐกิจชนิด อื่นได้ เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด และฟ่าง เป็นต้น
 2. พื้นที่เขตเกษตรน้ำฝน ที่มีการปลูกข้าวเป็นพืช หลักเพียงอย่างเดียวตลอดฤดูเพาะปลูก หลังจากการ เก็บเกี่ยวข้าวให้ทิ้งฟางข้าวและตอซังไว้ในพื้นที่ เพื่อเป็น การคลุมผิวหน้าดิน จากนั้นเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนประมาณ ปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมให้ปฏิบัติ ดังนี้
  1. ผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำจำนวน 3 ลิตรต่อไร่กับน้ำ 100 ลิตร
  2. ใส่สารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำตามบริเวณ คันนา หรือสาดให้ทั่วสม่ำเสมอ แล้วใช้รถไถย่ำฟางให้จมดิน หมักฟางทิ้งไว้ 7 วัน
  3. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 2 ลิตร ผสมน้ำ 100 ลิตร ให้ทั่วแปลงนาอีครั้งแล้วใช้รถไถตีฟางตามไปด้วย
  4. ปล่อยให้ย่อยสลายอีก 7 วัน
  5. จากนั้นจึงทำเทือกเตรียมแปลงพร้อมที่จะปลูก ข้าวต่อไป

[code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-7563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]

No Comments

Post A Comment