การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแหล่งพลังงานสีขาว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

28 ก.ย. 2012 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแหล่งพลังงานสีขาว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันการหาแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างยากและมีปริมาณที่จำกัดมากขึ้น นับวันแหล่งผลิตเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะหมดไปอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้คนในสังคมจะร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแหล่งพลังงานสีขาวเช่นการบำรุงรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารที่เป็นเสมือนคลังโดยธรรมชาติของแหล่งน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร และการผลิตไฟฟ้า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้จัดทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำ ของเขื่อนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอยู่ในนโยบายและแผนงานของแต่ละเขื่อนที่จะดำเนินการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยในปี 2555 เนื่องในโอกาส 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กฟผ. ก็ได้ดำเนินการ “โครงการปลูกป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใช้พระนามของพระองค์ โดยมีแผนการดำเนินการปลูก 10,000 ไร่ 2 ล้านต้นกล้า ปลูกต้นหญ้าแฝก 1 ล้านกล้า สร้างฝายชะลอน้ำ 880 ฝาย ซึ่งการปลูกป่า 2 ล้านต้นนั้น จะปลูกโดยใช้ระยะเวลา 2 ปี โดยดำเนินการปลูกปีละ 1 ล้านกล้า ในพื้นที่จำนวน 5,000 ไร่ และจะมีการดูแลต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลรักษาต่อไป การอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่แหล่งพลังงานโดยเฉพาะแหล่งเชื้อเพลิงที่จะนำมาผลิตไฟฟ้านับวันแต่จะหมดไป จึงอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคน ได้ตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าต้นน้ำแหล่งพลังงานสีขาวของเราให้ดีต่อไป เพื่อให้มีแหล่งพลังงานธรรมชาติไว้ใช้ตลอดไป.

No Comments

Post A Comment