มีตัวโครงการเกี่ยวกับการเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อว่า 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มาแนะนำชาวเกษตรอินทรีย์กัน ซึ่งตัวโครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

โดยตัวโครงการเปิดให้เกษตรกรและผู้จ้างงานลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรง โดยกำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จำนวน 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. คุณสมบัติเกษตรกร
  • เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ หรือเกษตรกรทั่วไป ทายาทเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตร
  • สัญชาติไทย อายุ 18 – 60 ปี
  • มีพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้สมัครหรือทายาทของผู้สมัครเป็นเจ้าของ และต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
 2. คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน
  • -เป็นเกษตรกรทั่วไป ทายาทเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
  • สัญชาติไทย อายุ 18 – 60 ปี
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  • ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้บนหน้าเว็บไซต์กันเลยนะชาวเกษตรอินทรีย์ หากชาวเกษตรอินทรีย์มีความสนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://ntag.moac.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่เกษตรตำบล หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ เริ่ม 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 นี้