ชี้ภัยแล้งปีหน้าข้าวลด5ล.ตัน

ภัยแล้ง นาข้าว

06 พ.ย. 2012 ชี้ภัยแล้งปีหน้าข้าวลด5ล.ตัน

ภัยแล้ง นาข้าว รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ใหม่ทั้ง 3 คน เข้ากระทรวง ประกาศพร้อมทำงานยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 3 คน คือ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรฯ ใช้ฤกษ์เข้ากระทรวงพร้อมกันในเวลา 08.00 น. โดยได้สักการะศาลพระพรหมท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย และพระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า เบื้องต้นได้แบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยเรียบร้อยแล้ว โดยให้นายยุทธพงศ์ดูแลงานทั้งหมดที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของนายณัฐวุฒิ ส่วนนายศิริวัฒน์ให้ดูแลงานกรมประมง ส.ป.ก. และกรมหม่อนไหม ส่วนที่เหลือตนจะเป็นผู้ดูแล แต่จะมีการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น  ส่วนเป้าหมายการทำงาน จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยจะส่งเสริมให้มีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกระทรวงจะเป็นพี่เลี้ยงในด้านข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่าย ตั้งเป้าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกร 15,000 บาท/เดือน/คน จากเดิมไม่ถึง 10,000 บาท รวมทั้งจะใช้การตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำด้วย ขณะเดียวกันเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในภาคอีสาน ซึ่งล่าสุดพบว่าการทำฝนหลวงได้ผลมากขึ้น  นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า จะเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร โดยเน้นสร้างความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะด้านการประมง ซึ่งมีแผนจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าอาหารทะเล  ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า จะเน้นเรื่องยางพารา ทั้งด้านราคา และข้อกฎหมายต่างๆที่ยังค้างอยู่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร.

No Comments

Post A Comment