ตองแตบ

ตองแตบ

21 ธ.ค. 2012 ตองแตบ

ตองแตบ ตองแตบ Macaranga denticulata (Blume) Müll. Arg. วงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่น กะหลำป้าง, สลาป้าง (ตราด); ตองเต้า (ภาคเหนือ); เต้าแม้ว, ปอขี้แฮด (เชียงใหม่); ปอหมัน (แพร่) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงไดป้ ระมาณ 10 ม. ทรงพุม่ กลมเตี้ยและแผอ่ อกขา้ งไดดี้ กิ่งกา้ น เป็นสัน มีขุยสีเทาแกมเหลืองหนาแน่นทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงเวียน รูป สามเหลี่ยมเกือบกลม ยาวได้ประมาณ 15 ซม. ก้านใบติดลึก จากโคนใบ ประมาณ 1 ซม มีต่อมเล็กๆ หลายต่อมบริเวณ รอยต่อก้านใบ ขอบใบจักซี่ฟัน แผ่นใบด้านล่างมีขุยหรือขนสั้น นุ่ม ใบแก่เกลี้ยง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้น ไม่มี กลีบดอก ช่อดอกเพศผู้ขนาดเล็ก ดอกเรียงซ้อนกันแน่น กลีบ เลี้ยง 3 กลีบ เกสรเพศผู้มีประมาณ 15 อัน ช่อดอกเพศเมียเป็น ช่อแน่น ผลแบบผลแห้งแตก แยกเป็น 3 พู มี 1 ผลต่อ 1 กลุ่ม ช่อดอก ผลแห้งมีต่อมเป็นตุ่มเล็กๆ สีเข้มทั่วไป เมล็ดสีดำ เขตการกระจายพันธุ์ อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา จีน ลาว ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย การกระจายพันธุแ์ ละนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้นตาม ชายปา่ หรือปา่ เสื่อมโทรมในปา่ ผลัดใบผสม ปา่ ดิบแลง้ ปา่ ดิบชื้น และปา่ ดิบเขาทั่วประเทศ จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,300 ม. ผลแก่ประมาณเดือนสิงหาคม–ตุลาคม ประโยชน์ เนื้อไม้อ่อน ใช้ในงานก่อสร้างชั่วคราว ตกแต่ง ภายใน หีบไม้ ไม้แบบ ก้านไม้ขีด ไม้ฟืน ในประเทศฟิลิปปินส์ใช้ ทำรองเท้าไม้ การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด แกะเยื่อหุ้มเมล็ดออกและแช่น้ำ 12–24 ชั่วโมง ก่อนนำไปเพาะ อัตราการงอกประมาณ ร้อยละ 90 เมล็ดใช้เวลางอก 18–39 วัน ข้อแนะนำ เป็นไม้เบิกนำ ชอบแสงแดดจัด ความชื้นปานกลาง ปลูกง่าย โตเร็ว ติดผลให้เมล็ด รวดเร็วและมีจำนวนมาก เหมาะสำหรับฟื้นฟูสภาพป่าทั้งในที่ราบลุ่มจนถึงป่าดิบเขา สามารถแผ่เรือนยอด ปกคลุมวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว เพราะค่อนข้างเป็นพุ่มเตี้ย และอายุสั้นค่อนข้างสั้น ข้อมูลเพิ่มเติม ต้นไม้เมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (3) (1998); Flora of Thailand 8 (2) (2007)

No Comments

Post A Comment