เกษตรอินทรีย์ขอนำทุกท่านมารู้จัก พริกหวาน Capsicum annuum var annuum L. Grossum Group อยู่ในตระกูลมะเขือ Solanaceae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ มันฝรั่ง มีชื่อเรียก Chile, chillies, aji, piment, pimento, paprika, capsicum

พริกยักษ์ ให้คุณค่าทางอาหารสูง

โดยเจ้าพริกหวานมีคุณทางอาหารสูงเลยนะท่านผู้อ่านชาวเกษตรอินทรีย์ เช่น วิตามิน เอ กรดแอสคอร์บิค ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมสูง นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายและยังทำให้ไม่เครียดอีกด้วย

ส่วนประกอบของพริกหวาน

ส่วนประกอบของพริกหวาน

  • ใบ จะเป็นใบเดี่ยว เจริญสลับกัน ขนาดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุ์ พันธุ์ที่มีผลขนาดเล็ก เช่น พริกขี้หนูสวน จะมีใบขนาดเล็ก ส่วนใบของพริกหวานมีขนาดใหญ่ เมื่อใบเจริญ 9-11 ใบ ดอกแรกจะเจริญ
  • ราก จะเจริญในแนวดิ่งลึก 90 -120 เซ็นติเมตร รากแขนงจะแผ่กว้างออกด้านข้างประมาณ 90 เซ็นติเมตรและรากส่วนใหญ่จะอยู่อย่างหนาแน่นในระดับความลึก 50- 60 เซ็นติเมตร
  • ดอก จะเป็นดอกสมบูรณ์เป็นดอกเดี่ยว ประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ ส่วนใหญ่จะมีสีขาวแต่ บางพันธุ์จะมีสีม่วง เกสรตัวผู้แยกกันมีจำ นวน 5 อัน อับละอองเกสรจะมีสีม่วง ยอดเกสรตัวเมียบางพันธุ์ จะอยู่สูงกว่าอับละอองเกสร ดอกสามารถเจริญได้ทั้งในสภาพช่วงแสงสั้นหรือช่วงแสงยาว โดยทั่วไปจะเจริญหลังย้ายปลูก 1-2 เดือน
  • ผล พริกหวาน Bell types ผลมีลักษณะกลมยาว ขนาดใหญ่ ผลประกอบด้วย capsaicin ใน ปริมาณที่ตํ่ามาก บางครั้งเรียกพริกหวาน (sweet pepper) พริกหวานสีเขียว จะมีปริมาณความต้องการของตลาดสูง แต่เมื่อปล่อยให้แก่บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง สายพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ อาจจะ เปลี่ยนเป็นสีแดง เหลือง ส้มหรือม่วง
ต้นพริกหวาน

การปลูกพริกสีเหล่านี้นิยมปลูกในเรือนโรง เนื่องจากการอายุการ เก็บเกี่ยวนานกว่าพริกสีเขียว ในบางครั้งอาจมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้ผลถูกทำ ลาย โดยโรค แมลง แสดงอาการตายนึ่ง หรือผลแตกได้ง่าย

ผลพริกหวาน

สายพันธุ์พริกหวาน

  • พันธุ์สีเขียว – California Wonder, Bell King, Lady Bell, Bell Tower, Bell Captain, Ace Hybrid, Cardinal, Summer Sweet
  • พันธุ์สีแดง – Ace Hybrid, Bellboy , Cardinal, Four Corners, Merlin
  • พันธุ์สีเหลือง – Golden Belle, Golden Cal Wonder, Astro, Klondike Bell, Honey Bell, Orobelle, Marengo
  • พันธุ์สีส้ม – Colona, Valencia, Nassu RZ, Ariane
  • พันธุ์สีม่วง/นํ้าตาล – Purple Belle F1
  • พันธุ์สีเขียว-แดง – Cubico, Pluona

สภาพแวดล้อมการปลูกพริกหวาน

สภาพที่มีความชื้นในอากาศต่า จะทาให้อัตราการติดผลลดลง อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการผสมเกสรอยู่ระหว่าง 20 – 25 oC มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ในสภาพอุณหภูมิต่ากว่า 18 oC หรือสูงกว่า 32 oC จะจากัดการผสมเกสร อัตราการติดผลต่าพริกหวานสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายระบายน้าได้ดี และมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.0 – 6.8

การโรงเรือนสำหรับพริกหวาน การปลูกพริกหวานใต่างประเทศ