ทำไมต้องเป็นไม้สักทอง ?

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ทำไมต้องเป็นไม้สักทอง ?

ไม้สักทอง, ประโยชน์ไม้สักทอง,ช่วงอายุของไม้สักทองไม้สัก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว (ส่วนที่ติดภาคเหนือของไทย) และ อินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยนั้น ไม้สักจะขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและเชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัยกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี ไม้สัก ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือตามพื้นราบแต่ดินระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ซึ่งอาจจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีความลึกมาก ๆ โดยเฉพาะดินที่ เกิดจากหินปูน ซึ่งแตกแยกผุพังจนกลายเป็นดินร่วนลึก ไม้สักจะเจริญเติบโตดีมากไม้สัก มักขึ้นอยู่เป็นกลุ่มไม้สักล้วน ๆ เป็นหย่อม ๆ หรืออาจขึ้นปะปนอยู่กับไม้เบญจพรรณอื่น ๆเช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ตะแบก ฯลฯ โดยมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นไม้ชั้นล่างได้ มีการนำไม้สักไปปลูกนอกเขตธรรมชาติอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ที่พุแคจ.สระบุรี (2495), ดงบังอี่ จ.มุกดาหาร (2499), ไทยโยค จ.กาญจนบุรี (2497), วังสะพุง จ.เลย(2498), ช่องเม็ก อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี (2499), ดงลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (2500),อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (2502), ชัยบาดาล ลพบุรี (2507), เขาสอยดาว จ.จันทบุรี (2509) ฯลฯ ซึ่งก็ให้ผลแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่ที่นำไปปลูก การเจริญเติบโตและผลผลิตแต่ละช่วงอายุของไม้สักทอง ไม้ สักจัดได้ว่าเป็นไม้โตเร็วชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นอีก หลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตในช่วง 10 ปี แรกจะเร็วมาก อย่างไร ก็ตามไม้สักจะโตเร็วมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญคือ สภาพพื้นที่ที่ปลูก รวมทั้งการเตรียมพื้นที่การจัดการสวนป่า รวมทั้งการ บำรุงรักษาและคุณภาพของเมล็ดหรือกล้าพันธุ์ที่ใช้ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีการจัดการสวนป่าเป็นอย่างดี ต้นสักอายุ 10 ปี จะสูงเฉลี่ยมากกว่า 15 เมตรขึ้นไปและมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยมากกว่า 15 ซม. มีผลผลิต (ไม้ท่อน) สูงกว่า 13 ม.3 ต่อไร่ หลังจากนั้นการเจริญเติบโตทางความสูงจะลดลง แต่ความโตทาง เส้นรอบวงจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ ประโยชน์ไม้สักทอง ใน ด้านการใช้ประโยชน์ไม้สัก ได้มีการแบ่งคุณลักษณะของไม้สักโดยพิจารณา จากสี ของเนื้อไม้ การตกแต่ง ความแข็ง ความเหนียวของเนื้อไม้ออกเป็น 5 ชนิด คือ สักทอง – เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลทอง เสี้ยนตรง ตกแต่งง่าย สักหิน – เนื้อไม้สีน้ำตาลหรือสีจาง ตกแต่งง่าย สักหยวก – เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน หรือสีจาง ตกแต่งง่าย สักไข่ – เนื้อไม้สีน้ำตาลเข้มปนเหลือง มีไขปนยากแก่การตกแต่งและทาสี สักขี้ควาย – เนื้อไม้สีเขียวปนน้ำตาล น้ำตาลดำ ดูเป็นสีเลอะ ๆ ซึ่ง ลักษณะความแตกต่างของเนื้อไม้ดังกล่าวนี้เป็นเพียงประสบการณ์ของผู้ทำไม้ เท่านั้นยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีผลมาจากพันธุกรรม หรือเกิดจากสภาพแวดล้อม ที่มันขึ้นอยู่ เช่นชนิดของป่า ดิน หิน ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ เนื้อไม้มีลาย สวยงามแข็งแรงทนทาน เลื่อย ผ่า ไสกบตบแต่งและชักเงา ได้ง่าย ใช้ทำเครื่องเรือนและในการก่อสร้างบ้านเรือน ปลวก มอด ไม่ชอบ ทำลายเพระมีสารพวกเตคโตคริโนน ไม้สัก ชื่อวิทยาศาสตร์ :Tectona grandis L.f. วงศ์ :VERBENACEAE ชื่อสามัญ :Teak ชื่ออื่น ๆ :เซบ่ายี้ ปีฮือ ปายี้ เป้อยี

No Comments

Post A Comment