น้ำ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต หากพืชขาดน้ำจะส่งผลผลิตและการเติมโต

28 ส.ค. 2013 น้ำ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต หากพืชขาดน้ำจะส่งผลผลิตและการเติมโต

การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ ปลูกในดิน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง อาจลดลงอย่างมากเพียงพืชขาดน้ำ เล็กน้อยหรือขาดน้ำระยะใดระยะหนึ่งของ การเจริญเติบโตเท่านั้น ตรงกันข้ามพืชที่ ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าการ ขาดน้ำเพียงเล็กน้อยอาจไม่กระทบ กระเทือนต่อผลผลิตเลย การขาดน้ำต่อผลผลิต นักวิชาการในต่างประเทศได้ทำการศึกษา และวิจัยพบว่า ช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืชซึ่ง ขาดน้ำมีความสำคัญอย่างมากต่อผลผลิตพืช ได้แก่ ช่วงต่อระหว่างระยะการเจริญเติบโตทางต้นและใบ และระยะที่พืชออกดอก หรือช่วงที่พืชกำลังเริ่ม สร้างช่อดอกหรือผสมเกสร หากพืชขาดน้ำช่วงนี้ ผลผลิตจะลดลงมาก ทั้งนี้สาเหตุใหญ่มาจากเมล็ด ลีบหรือไม่ติดเมล็ด นักวิชาการพบว่า ข้าวโพดที่ได้รับน้ำเต็มที่จะให้ ผลผลิต 1,392 กก./ไร่ แต่ถ้าปล่อยให้ข้าวโพดขาดน้ำ เพียงแค่เหี่ยวระยะสั้นๆ ในช่วงที่ข้าวโพดกำลังออก ไหมผลผลิตลดลงเหลือ 1,376 กก./ไร่ และเมื่อปล่อย ให้ข้าวโพดเหี่ยวในช่วงนี้ต่อไปอีก 6-8 วัน ผลผลิต ลดลงเหลืองเพียง 800 กก./ไร่เท่านั้น การทดลอง เดียวกันนี้ยังพบว่าถ้ามีการให้น้ำเฉพาะช่วงข้าวโพด ออกดอกตัวผู้ แต่ระยะอื่นๆขาดน้ำจะได้ผลผลิตถึง 960 กก./ไร่ การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ ระยะการเจริญเติบโตของพืช และระยะเวลาในการ ขาดน้ำต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต การ ขาดน้ำต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต นอกจากนี้การตอบสนองของพืชแต่ละชนิดต่อ การขาดน้ำนั้นพบว่าไม่เหมือนกัน บางพืชเมื่อกระทบ แล้งหรือฝนทิ้งช่วงแล้วผลผลิตจะลดลงอย่างมาก ขณะที่บางพืชลดลงเล็กน้อย การที่มีน้ำชลประทาน เสริมในขณะฝนทิ้งช่วงบางครั้งทำให้ผลผลิตพืชเพิ่ม ขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างคือการทดลองที่ ICRISAT, ประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ.2517 พบว่าการให้น้ำเสริม เพียง 5 เซนติเมตร ในช่วงฝนแล้งสามารถเพิ่มผลผลิต ของพืชต่างๆ ได้ เช่น ทานตะวันเพิ่ม 32% ข้าวโพดเพิ่ม 95% ข้าวฟ่างเพิ่ม 106% เป็นต้น ส่วนความเสียหายต่อผลผลิตเพื่อพืชขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ นั้นได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 1 ซึ่งมีข้าวโพด ข้าวฝ่าง ข้าว ฝ้าย ถั่วเหลืองและถั่วลิสง ความเสียหายต่อผลผลิตเมื่อพืชขาดน้ำ ในช่วงระยะการเจริญเติบโตต่างๆ ที่ ICRISAT,India ความเสียหายต่อผลผลิตเมื่อพืชขาดน้ำ [code]ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 [/code]

No Comments

Post A Comment