ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูดินและสภาพแวดล้อม

30 เม.ย. 2013 ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูดินและสภาพแวดล้อม

ญ้าแฝก เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ใน สภาพธรรมชาติทุกภาคของประเทศ เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่า ศูนย์กลางของกอ ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบหญ้าแฝก มีลักษณะแคบประมาณ 6-10 มิลลิเมตร มีความยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตร การ เจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าแนวข้าง มีระบบรากยาวมากหยั่งลึก 1.5-3.0 เมตร แต่แผ่ ขยายด้านข้างเพียง 50-60 เซนติเมตร สามารถ เก็บกักน้ำและความชื้นได้ดี ปลูกหญ้าแฝก หญ้าแฝก ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก หญ้าแฝก มีลักษณะเด่นอยู่หลายประการที่ ช่วยการ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการรักษาสภาพแวดล้อม จาก ข้อมูลการวิจัยในด้านต่างๆ สรุปผลได้ว่าหญ้าแฝกมี ลักษณะเด่นดังนี้

 1. มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ไม่แผ่ ขยายด้านข้าง
 2. มีการแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก
 3. หญ้าแฝกมีข้อลำต้นที่ถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ ตลอดปี
 4. ส่วนใหญ่ไม่ขยาย พันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้ควบคุม การแพร่ ขยายได้
 5. มีใบยาว ตัดและแตก ใหม่ง่าย แข็งแรง และทนต่อ การย่อยสลาย
 6. ระบบรากยาว สานกัน แน่นและช่วยอุ้มน้ำ
 7. บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ N
 8. ปรับตัวกับสภาพต่างๆได้ดี ทนทานต่อโรคพืช ทั่วไป

รากหญ้าแฝก การฟื้นฟูทรัพยากรดิน การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการ ชะล้างพังทลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินใน พื้นที่ลาดชัน แต่จากผลของการวิจัยพบว่า หญ้าแฝกยัง มีลักษณะในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วย ซึ่งช่วยให้ดินมี ศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ เนื่องจากระบบรากของหญ้าแฝกค่อนข้างมาก และหนาแน่น มีมวลชีวภาพสูง และเจริญแทรกลงไปในดิน ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เมื่อรากบางส่วนตายไป สำหรับส่วนของใบ พบว่า หญ้าแฝกเจริญได้ค่อนข้างเร็ว มวลชีวภาพสูง ดังนั้น การตัดใบคลุมดินจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่ม อินทรียวัตถุให้แก่ดิน และยังช่วยเร่งการแตกหน่อของ หญ้าแฝกด้วย การเพิ่มปริมาณความชื้นในดิน ในระบบที่มีการปลูกหญ้าแฝก พบว่าดินจะเก็บ ความชื้นได้ยาวนานกว่า เนื่องจากส่วนของรากหญ้าแฝก ประสานกันเป็นร่างแหจะช่วยดูดยึดน้ำไว้ในดิน เห็นได้จาก ไม้ผลหรือพืชไร่ที่เจริญใกล้แถวหญ้าแฝก ปัจจัยหนึ่ง คือระดับความชื้นในดินมีมากและยาวนานกว่า การเพิ่มอัตราการระบายน้ำและอากาศ ระบบรากของหญ้าแฝกที่แพร่กระจายในดิน มีส่วน ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำ และอากาศได้ดีมากขึ้นกว่าการ ไม่มีรากหญ้าแฝก รากของหญ้าแฝกที่แพร่กระจาย การเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน บริเวณอิทธิพลของระบบรากหญ้าแฝก พบว่ามีเชื้อ จุลินทรีย์อยู่มากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะมีผลดีต่อการ เปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในดิน ช่วยดูดธาตุอาหารจาก ดิน และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์ในบริเวณ รากหญ้าแฝก ลักษณะดังกล่าวส่งผลดีต่อการเป็นประโยชน์ ของธาตุอาหารพืชในดิน จากปัจจัยดังกล่าว การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดิน เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟูและ ปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุ ที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์บริเวณราก หญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดิน จึงมีการพัฒนาและความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ การปลูกหญ้าแฝกให้น้ำทิ้งหรือน้ำเสียไหลผ่าน การรักษาสภาพแวดล้อม หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีระบบรากหนาแน่นจำนวน มากและเจริญในแนวลึกมากว่าด้านข้าง ประกอบกับ หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ในสภาพดินที่มีโลหะหนัก ลักษณะ ดังกล่าวจึงมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และดูดซับโลหะ หนักจากดิน สำหรับวิธีการที่นำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อ จุดประสงค์ในการรักษาสภาพแวดล้อม ได้แก่

 1. การปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อบำบัดน้ำทิ้ง เพื่อให้หญ้าแฝกช่วยดูดซับโลหะหนักบางชนิด
 2. การปลูกหญ้าแฝก เพื่อดูดซับโลหะหนักจากดิน
 3. การปลูกหญ้าแฝกแล้วให้น้ำทิ้งไหลผ่านใน อัตราการไหลที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีนักวิจัยดำเนินการเพื่อ ศึกษาวิจัยการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษา สภาพแวดล้อม และบำบัดน้ำทิ้งในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อ เนื่อง [code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1792 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment