ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

23 ต.ค. 2013 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุ อาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืช ยังขาดอยู่ให้ได้รับอย่างพอเพียง พืช สามารถเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้นและให้ ผลผลิตสูงขึ้น การจำแนกชนิดของปุ๋ย ปุ๋ย แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่คือ ปุ๋ยอินทรีย์และ ปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ย  

  • ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการย่อย อินทรียสารชนิดต่างๆ จะให้ปริมาณธาตุอาหารพืชน้อย แต่จะให้ธาตุอาหารพืชอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นธาตุ อาหารพืชหลัก ธาตุอาหารพืชรอง และธาตุอาหารพืชเสริม และช่วยให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชไว้ได้สูง ทำให้ การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์จะแบ่ง เป็นประเภทใหญ่ๆ คือ
    • ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากมูลสัตว์ ต่างๆ เช่น เป็ด ไก่ หมู และวัว ควาย เป็นต้น “ปุ๋ยคอก” โดยทั่วไปจะมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยู่ในปริมาณค่อนข้างต่ำโดยเฉลี่ยทั่วไป จะมีไนโตรเจน ประมาณ 0.5% ฟอสฟอรัส 0.25% และ โพแทสเซียม 0.5%
    • ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการกอง หมักเศษหญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว เศษอาหารและอินทรีย- วัตถุต่างๆ ให้เน่าเปื่อยสลายตัวกลายเป็นสารสีดำหรือ ที่เรียกว่า “ฮิวมัส” ในที่สุดปริมาณธาตุอาหารที่ตกค้างมี สะสมอยู่ในปุ๋ยหมักจะมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับชนิด ของอินทรียวัตถุที่นำมาหมักทำเป็นปุ๋ยนั้น และขึ้นอยู่กับ สารตัวเร่งการหมัก เช่น เชื้อจุลินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ใช้ใน กระบวนการหมักนั้นด้วย ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมัก จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-2% ของไนโตรเจน 0.08-1% ของ ฟอสฟอรัส และ 0.6-3% ของโพแทสเซียม
    • ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์อีกประเภท หนึ่งซึ่งได้จากการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพุ่ม โสน ปอเทืองและถั่วต่างๆลงบนพื้นที่ ปล่อยให้เจริญเติบโต มากที่สุด หรือกำลังออกดอกบานเต็มที่ แล้วจึงทำการ ไถกลบพืชเหล่านั้นลงไปในดิน ปล่อยให้เน่าสลายกลาย เป็นปุ๋ย แล้วทำการปลูกพืชหลังการไถกลบ

การปลูกพืชหลังการไถกลบ ฤดูการที่ปลูกพืชปุ๋ยสด ในการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อการไถกลบบำรุงดินนั้น ต้องปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก โดยทั่วๆไปประมาณ 2 เดือน ถ้าเป็นในเขตเกษตรน้ำฝน ต้องปลูกก่อนพืชหลัก คือ หลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลักไป แล้วดินยังมีความชื้นอยู่บ้างในปลายฤดูฝน ก็ทำการปลูก พืชปุ๋ยสดได้ แต่ถ้าในเขตเกษตรชลประทานมีน้ำตลอด ทั้งปี ก็ทำการปลูกพืชสดได้ทุกโอกาสแต่ต้องก่อนพืชหลัก ประมาณ 2 เดือน ดังกล่าวข้างต้น พืชปุ๋ยสดส่วนใหญ่จะทำการไถกลบเมื่ออายุ ระหว่าง 45-60 วัน โดยให้น้ำหนักสดและธาตุอาหาร เฉลี่ย ดังนี้ ฤดูการที่ปลูกพืชปุ๋ยสด การใส่ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยน้ำหมัก หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วยกรดอินทรีย์ และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโตได้จากการ หมักวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ในลักษณะสด โดยใช้เชื้อ จุลินทรีย์ในการหมักย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ โดยผลการ วิเคราะห์พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ทำจากปลาจะมีประมาณ ไนโตรเจน 0.98% ฟอสฟอรัส 1.12% โพแทสเซียม 1.03% หอยเชอรี่มีไนโตรเจน 0.35% ฟอสฟอรัส 0.25% โพแทส- เซียม 0.86% สำหรับทำจากผักมีไนโตรเจน 0.14% ฟอสฟอรัส 0.30% โพแทสเซียม 0.40% การใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นปุ๋ยที่ได้จาก การผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆ ที่ได้ตามธรรมชาติหรือเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมีที่ผลิตออกมาจำหน่ายในปัจจุบัน สามารถ แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ แม่ปุ๋ยและปุ๋ยผสม

  • แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเดี่ยว ได้แก่ สารประกอบ ที่มีธาตุอาหารพืชหนึ่งธาตุหรือมากกว่าเป็นองค์ประกอบ ด้วยเช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต มีธาตุอาหารไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบอยู่ 21 กก.ในปุ๋ยหนัก 100 กก. หรือ ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต มีธาตุอาหารไนโตรเจน 18 กก. และฟอสฟอรัส 46 กก. ในปุ๋ยหนัก 100 กก.
  • ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยเคมีที่ได้มาจากการเอา แม่ปุ๋ยตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนำมาผสมกัน เพื่อให้ได้ ปุ๋ยผสมที่มีปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหารทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ตามที่ต้องการ เช่นต้องการปุ๋ยผสมที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสหนัก จำนวนอย่างละ 17 กก. และมีโพแทสเซียม หนัก 8 กก. ในปุ๋ยผสม 100 กก. หรือคิดเป็นปุ๋ยสูตร 17-17-8 ปุ๋ย ผสมสูตรนี้หนัก 100 กก. สามารถผลิตได้จากการชั่งแม่ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหนัก 49 กก. แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียม ฟอสเฟตหนัก 37.0 กก. และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ จำนวน 14 กก. แล้วนำมาผสมให้เข้ากันก็จะได้ปุ๋ยผสม สูตร 17-17-8 ดังนี้ เป็นต้น

[code]ที่มา : การเลือกใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชต่างๆ กรมวิชาการเกษตร 2541 การผลิตและประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ กรมพัฒนาที่ดิน 2549 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900[/code]

No Comments

Post A Comment