ป่าชายน้ำ (Riparian forest/Riverine forest)

ป่าชายน้ำที่มีต้นไครน้ ํ้าคอยยึดหน้าดินและชะลอความเร็วของน้ำ

28 ก.ย. 2012 ป่าชายน้ำ (Riparian forest/Riverine forest)

ป่าชายน้ำที่มีต้นไครน้ ํ้าคอยยึดหน้าดินและชะลอความเร็วของน้ำ มีสภาพทั่วไปคล้ายกับป่าดิบแล้งในระดับต่ำ แต่มัก จะพบพรรณไม้ที่มีระบบรากทนต่อการถูกแช่น้ำ ยึดเกาะ ตลิ่งได้ดี และมีกระแสน้ำช่วยแพร่กระจายเมล็ด ไม้ต้นที่พบ บอ่ ยไดแ้ ก ่ สนุน่ ตะเคียนทอง ยางนา กระทุม่ กา้ นเหลือง ตาเสือ กุ่มน้ำ มะตาด จิกนา เต่าร้าง มะเดื่ออุทุมพร เป็นต้น ในพื้นที่ตน้ นํ้ามักจะพบ ไครน้ ํ้า ไครย้ อ้ ย เติม สมพง ลำพูปา่ ยมหอม พระเจ้าห้าพระองค์ มะเนียงน้ำ และหว้าต่าง ๆ เปน็ ตน้ นอกจากนี้ตามตลิ่งของลำธารและแมน่ ํ้าสายใหญมั่ก มีไผข่ ึ้นอยูอ่ ยา่ งหนาแนน่ เชน่ ไผป่ า่ ไผห่ นาม ไผสี่สุก ไผล่ ำ มะลอก เป็นต้น

No Comments

Post A Comment