ป่าดิบเขา (Montane forest)

ป่าดิบเขาในระดับต่ำผสมสนสามใบ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 ก.ย. 2012 ป่าดิบเขา (Montane forest)

ป่าดิบเขาในระดับต่ำผสมสนสามใบ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าไม่ผลัดใบ พรรณไม้เกือบทั้งหมดไม่ผลัดใบ ขึ้น อยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 ม. จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง มีสภาพอากาศที่เย็นและชุ่มชื้น เนื่องจากระดับ ความสูงของพื้นที่และมีฝนภูเขาเกิดขึ้นเป็นประจำ อุณหภูมิ ในฤดูร้อนมักจะไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ตามลำต้นและ กิ่งของต้นไม้จะมีมอสและเฟิร์นเกาะเป็นจำนวนมาก ต้นไม้ ที่อยู่ตามสันหรือยอดเขามักมีลำต้นแคระแกรน กิ่งก้านบิด งอเนื่องจากแรงลมและมีดินตื้น พรรณไม้มีการผสมผสาน ระหว่างเขตร้อน (tropical) กับเขตอบอุ่น (temperate) และ เขตภูเขา (montane) ที่กระจายมาจากแนวเทือกเขาหิมาลัย และประเทศจีนตอนใต้ ป่าดิบเขาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระดับความสูงและลักษณะองค์ประกอบสังคมพืช คือ ปา่ ดิบเขาระดับตํ่า พบที่ระดับความสูง 1,000–1,900 ม. และปา่ ดิบเขาระดับสูง พบที่ระดับความสูงมากกวา่ 1,900 ม. ในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบป่าดิบเขาประมาณร้อยละ 9.9 ของป่า ทั้งหมด ป่าชนิดนี้มีความหลากหลายของพรรณไม้มากกว่า ป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบอื่น ๆ อาจมีไม้พุ่มและไม้ต้นมาก ถึง 400 ชนิด เฉพาะไม้ต้นคาดว่ามี 50–100 ชนิดในขนาด พื้นที่ 1 เฮกแตร์ โครงสร้างชั้นเรือนยอดแบ่งออกเป็น 4 ชั้น เรือนยอด เรือนยอดป่าสูง 20–30 ม. พรรณไม้เด่นเป็น ไม้วงศ์ก่อ (Fagaceae) ต่างๆ กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย เช่น สนสามใบ มะขามป้อมดง พญามะขามป้อม พญาไม้ ขุนไม้ พรรณไม้เด่นชนิดอื่นๆ เช่น จำปี จำปาป่า มณฑา ก่วม ไม้ในวงศ์ชา (Theaceae) เช่น ทะโล้ ไก๋แดง เมี่ยงผี ไม้ใน วงศ์อบเชย (Lauraceae) เช่น ทัง สะทิบ เทพธาโร เป็นต้น สำหรับป่าดิบเขาระดับสูง จะไม่พบพรรณไม้เขตร้อนขึ้นอยู่ ได้เลย เช่นไม้วงศ์ไทร (Moraceae) วงศ์ถั่ว (Fabaceae) วงศ์ ตาเสือ (Meliaceae) วงศ์จำปี-จำปา (Magnoliaceae) วงศ์ กระดังงา (Annonaceae) รวมทั้งไม้ก่อหลายชนิดก็ไม่ปรากฏ ที่ความสูงระดับนี้เช่นกัน เช่น ก่อเดือย ก่อใบเลื่อม ก่อหม่น ก่อแดง เป็นต้น ไม้เบิกนำของป่าดิบเขา ได้แก่ ก่อแป้น ก่อเดือย ก่อหยุม ก่อสีเสียด ทะโล้ ปลายสาน แมงเม่านก จำปีหลวง จุมปี สนสามใบ จันทร์ทอง กำลังเสือโคร่ง ก่อสร้อย เน่าใน กล้วย ษี มะแขว่น ทัง ตะไคร้ต้น เป็นต้น พื้นที่ป่าดิบเขาที่ถูกแผ้วถางและที่รกร้าง ต่อมาจะ มีสนสามใบขึ้นปะปนกับพรรณไม้ดั้งเดิมของป่าดิบเขา หรือ ป่าดิบเขาผสมสนสามใบ จัดเป็นสังคมพืชป่าดิบเขาทุติยภูมิ (secondary)  

No Comments

Post A Comment